Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2017:7

beslutade den 21 augusti 2017.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2017 och tillämpas vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2018.

Obs! Genom detta rättelseblad ersätts sidorna 1 och 2 i tidigare utgivna SKVFS 2017:7. Ordet allmän rättas till ordet förenklad både i rubrik och i ikraftträdandebestämmelse.