Områden: Inkomstskatt (Kapital, Näringsverksamhet, Tjänst)

Datum: 2017-08-28

Dnr: 202 244599-17/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att om en anställd får aktier från sin arbetsgivare i jul-, jubileums- eller minnesgåva, som den anställde inte beskattas för i inkomstslaget tjänst, ska anskaffningsutgiften för dessa bestämmas till marknadsvärdet den dag som den anställde kan disponera över aktierna.

Skatteverket anser även att ovanstående bedömning också gäller om gåvan avser andra typer av värdepapper än aktier.

2 Frågeställning

En anställd har fått aktier som minnesgåva från sin arbetsgivare. Frågan gäller vilken anskaffningsutgift den som har fått en minnesgåva har för aktien. Ska marknadsvärdet vid gåvotillfället eller arbetsgivarens anskaffningsutgift användas när mottagaren av gåvan ska beräkna sitt genomsnittliga omkostnadsbelopp?

3 Gällande rätt m.m.

Tillgångar som en mottagare får genom en gåva är skattefria (8 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) – IL).

Om en tillgång förvärvas genom gåva inträder gåvomottagaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL).

Enligt 11 kap. 14 § IL ska en gåva till en anställd inte tas upp som en förmån i inkomstslaget tjänst om den avser

  1. julgåva av mindre värde till anställd
  2. sedvanlig jubileumsgåva till anställda
  3. minnesgåvor till varaktigt anställda, om gåvans värde inte överstiger 15 000 kr och den ges i samband med att den anställde uppnår en viss ålder eller efter en viss anställningstid eller när anställningen upphör.

Skattefriheten gäller inte för gåvor som lämnas i pengar. (11 kap. 14 § 2 st. IL). Värdepapper räknas i detta sammanhang inte som kontant ersättning (SKV M 2016:25, avsnitt 3.7).

Värdet av en förmån i annat än pengar ska värderas till marknadsvärdet (61 kap. 2 § IL).

Av praxis framgår att inkomstbeskattning ska ske om den som tar emot en gåva är anställd av givaren eller när det kan antas att gåvan beror på utfört arbete (RÅ83 1:73 och RÅ 1997 ref 1). Det finns dock även rättsfall där inkomstbeskattning inte har skett då det syftet har varit något annat än att ersätta en arbetsprestation (RÅ 1989 ref 21 och RÅ 2001 ref. 10).

4 Bedömning

En gåva är i sin grund något som en person får utan något krav på en motprestation. Är det en gåva innebär det att den är skattefri och ska inte tas upp till beskattning (8 kap. 2 § IL). Den som tar emot en gåva kommer att träda in i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL). Detta innebär bl.a. att den som har fått en tillgång i gåva övertar gåvogivarens anskaffningsutgift. Om gåvan är aktier betyder det att när aktierna säljs ska gåvogivarens omkostnadsbelopp för de bortgivna aktierna, användas vid den genomsnittsberäkning som ska göras.

Om en anställd får aktier från sin arbetsgivare anser Skatteverket att det får antas att aktierna är ersättning för utfört arbete. Detta brukar kallas för en s.k. remuneratorisk gåva. Eftersom denna typ av gåva får antas vara ersättning för arbete ska gåvan beskattas i inkomstslaget tjänst. Värdet av förmånen ska tas upp till marknadsvärdet den dag den anställde kan förfoga över aktierna. För den anställde innebär detta att det värde som beskattats även anses vara anskaffningsutgift för aktierna.

Även om en såsom gåva betecknad förmån som en anställd får från sin arbetsgivare vanligtvis är skattepliktig finns det undantag. Av lagtexten framgår att julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor inte ska tas upp som intäkt av tjänst om de uppfyller kraven i 11 kap. 14 § IL.

Skatteverket anser att även om julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor är skattefria ska denna typ av gåva anses vara något som den anställde i princip har fått som ersättning för utfört arbete.

Skatteverkets uppfattning innebär att aktier som en anställd har fått som en skattefri jul-, jubileums- eller minnesgåva från sin arbetsgivare ska värderas till marknadsvärdet den dag den anställde kan disponera över aktierna. Det innebär även att detta marknadsvärde ska användas som anskaffningsutgift för de mottagna aktierna när en genomsnittsberäkning för aktien ska göras.

Skatteverkets uppfattning om hur anskaffningsutgiften beräknas gäller enbart sådana aktier som en anställd fått som uppfyller kraven för skattefrihet enligt 11 kap. 14 § IL. För övriga aktier gäller att det beskattade marknadsvärdet ska användas som anskaffningsutgift för de mottagna aktierna när en genomsnittberäkning för aktien ska göras.

Skatteverket anser även att ovanstående bedömning gäller oavsett om gåvan är aktier eller om den avser andra typer av värdepapper.