Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Dnr: 202 357330-17/111

Kammarrättens i Jönköping dom den 20 juni 2017, mål nr 1437--1438-16

Kammarrättens i Sundsvall dom den 21 mars 2017, mål nr 2078--2082-16

Sammanfattning

Kammarrätterna anser att utbetalningar från en vinstandelsstiftelse, Oktogonen, till före detta anställda ska ses som ersättning som liknar lön enligt artikel 15 i skatteavtalet med Spanien respektive Portugal.

Referat

A och B har under bosättning i Sverige tjänat in andelar i sin arbetsgivares vinstandelsstiftelse, Oktogonen. A är numera bosatt i Spanien och B i Portugal. Båda är begränsat skattskyldiga i Sverige. Enligt lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) är inkomsterna skattepliktiga i Sverige. Vid tillämpning av skatteavtalet med Spanien respektive Portugal är skatteplikten beroende av om artikel 15, inkomst av enskild tjänst, eller artikel 18, pension, ska tillämpas.

Av förutsättningarna i målen framgår det att stiftelsens ändamål ska vara att förvalta de medel som arbetsgivaren överlämnar till stiftelsen i syfte att ge de anställda ägarintresse i banken och med föreskrift att medlen ska komma de anställda tillgodo. Det framgår inte av Oktogonens stadgar att det primära syftet med avsättningarna är pensionsändamål, avsättningarna ingår inte i arbetsgivarens pensionsplan och mottagaren kan ta ut ersättningen före pensioneringstillfället. De avsättningar som görs till stiftelsen bygger på de anställdas sysselsättningsgrad och inte på deras lönenivå. Kammarrätterna anser mot bakgrund av dessa omständigheter att utbetalningarna från Oktogonen ska utgöra ersättning som liknar lön enligt artikel 15 i skatteavtalet med Spanien respektive Portugal. Inkomsten ska därmed beskattas i Sverige.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket delar kammarrätternas syn vilket framgår av Skatteverkets ställningstagande Utbetalning från vinstandelsstiftelse - intern rätt och tillämplig artikel i skatteavtal, dnr 131 359780-15/111.

Domarna har överklagats av de skattskyldiga.