Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2017-09-11

Dnr: 131 222860-17/111

1 Sammanfattning

Reglerna om skattelättnader för utländska nyckelpersoner m.fl. har ingen motsvarighet i lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK. Normalt medges därför inte den som är begränsat skattskyldig några skattelättnader. Begränsat skattskyldiga som med stöd av 4 § SINK begär att bli beskattade enligt inkomstskattelagen, IL, omfattas dock av bestämmelserna om skattelättnader förutsatt att det finns ett beslut från Forskarskattenämnden.

Skatteverket anser dock att när en ersättning disponeras först efter utflyttning från Sverige och det är aktuellt med SINK-beskattning ska hänsyn tas till bestämmelserna om skattelättnader i IL. Exempelvis ska enbart 75 procent av en retroaktiv lön beskattas med den särskilda inkomstskatten som framgår av 7 § SINK.

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande 2016-06-13 (dnr 131 280554-16/111). Det innebär en ändring av bedömningen när personen inte hunnit bli obegränsat skattskyldig till följd av HFD:s dom den 28 mars i mål nr 3025-16. Av domen framgår att obegränsad skattskyldighet inte är ett krav för att omfattas av bestämmelserna om skattelättnader.

Skatteverket kommer inte att inleda kontroller som är till nackdel för skattebetalare för tid före detta ställningstagande.

2 Frågeställning

A och B har beslut om skattelättnad från Forskarskattenämnden och utbetalning av ersättning görs från arbetsgivaren när A och B är begränsat skattskyldiga. Kan A och B tillämpa beslut om skattelättnader på sina respektive anställningsinkomster vid SINK-beskattning?

2.1 Personen hinner inte bli obegränsat skattskyldig

A flyttar ut från Sverige före det att han hinner bli obegränsat skattskyldig. Han är således begränsat skattskyldig under den tid som beslutet avser och när ersättningen betalas ut.

2.2 Arbetsgivaren betalar ut ersättning i efterskott

B är obegränsat skattskyldig under den tid som beslutet avser. Han flyttar därefter ut från Sverige. Efter utflyttningen får B en ersättning från sin tidigare arbetsgivare. Efterskottsbetalningen avser arbete som utförts under den tid som beslutet från Forskarskattenämnden gäller.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Bestämmelser i inkomstskattelagen (1999:1229), IL

Skattelättnader ges till utländska nyckelpersoner m.fl. när de arbetar tillfälligt i Sverige. Vissa förutsättningar ska vara uppfyllda och det ska finnas ett beslut från Forskarskattenämnden som visar att arbetstagaren har rätt till skattelättnaderna (11 kap. 22-23 a §§ IL). Skattelättnaderna medges under de tre första åren av en tidsbegränsad vistelse i Sverige på högst fem år.

Skattelättnaderna innebär att 25 procent av lön, arvode eller liknande ersättning eller förmån av arbete inte ska tas upp. Därutöver ska ersättning för utgifter som arbetstagaren haft på grund av sin vistelse i Sverige inte tas upp då de avser

  • ersättning för flyttning till eller från Sverige,
  • ersättning för egna och familjemedlemmars resor mellan Sverige och tidigare hemland, dock högst två resor per person och kalenderår, och
  • ersättning för avgifter för barns skolgång i grundskola och gymnasieskola eller liknande.

3.2 Bestämmelser i lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (1991:586), SINK

Skattskyldig är fysisk person som är bosatt utomlands och som tar emot inkomst som är skattepliktig enligt SINK (3 § SINK). Med bosatt utomlands avses den som är begränsat skattskyldig (2 § SINK).

Den som är bosatt utomlands kan begära att få sin anställningsinkomst beskattad enligt IL (4 § SINK). Personen kommer då att vara skattskyldig i inkomstslaget tjänst (3 kap. 18 § första stycket 1 IL).

Endast sådana inkomster som beskattas hos den som är obegränsat skattskyldig är skattepliktig inkomst vid SINK-beskattning (5 § sista stycket SINK).

Vilken skattesats som gäller framgår av 7 § SINK.

3.3 Rättspraxis

3.3.1 RÅ 2006 ref. 29

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) anser att skattelättnader ska ges när bonusersättningar kan hänföras till arbete som utförts under treårsperioden, även om utbetalningen av ersättningarna görs först efter periodens utgång.

3.3.2 HFD:s dom den 28 mars 2017, mål nr 3025-16

HFD redogör för att av förarbetena framgår att en förutsättning för tillämpning av bestämmelserna är att personen i fråga stannar i Sverige så länge att samtliga skatteregler som gäller för obegränsat skattskyldiga blir tillämpliga. Vidare anges i förarbetena att den som stannar kortare period normalt inte blir att anse som obegränsat skattskyldig och att i det fallet kan SINK bli tillämplig (se prop. 2000/01:12 s. 24).

HFD anser att förarbetsuttalandena ska ses mot bakgrund av att det vid den tiden inte fanns någon möjlighet för begränsat skattskyldiga att välja beskattning enligt IL. Det var därför naturligt att förutsätta att en arbetstagare som ansökte om skattelättnader skulle bli obegränsat skattskyldig. 2005 infördes en ändring i SINK. Ändringen medför att den som är begränsat skattskyldig kan välja att bli beskattad enligt IL i stället för enligt SINK. HFD anser därmed att förutsättningarna förändrades jämfört med vad som gällde vid införandet av bestämmelserna om skattelättnader i 11 kap. 22 § IL. De tidigare uttalandena i förarbetena om att skattelättnaderna förutsätter en obegränsad skattskyldighet bör därför inte påverka tolkningen av bestämmelserna. Då lagtexten inte innehåller något krav på obegränsad skattskyldighet för arbetstagaren bör även den som är begränsat skattskyldig men som begär IL-beskattning omfattas av bestämmelserna om skattelättnader. HFD anser därför att det inte är en förutsättning att arbetstagaren är obegränsat skattskyldig för att denne ska medges skattelättnader. Det är tillräckligt att arbetstagaren blir skattskyldig för sina tjänsteinkomster enligt IL. HFD anser därmed att Forskarskattenämnden inte ska ta ställning till om arbetstagarens vistelse är så lång att obegränsad skattskyldighet uppstår när en ansökan prövas. HFD fastställer FR:s domslut.

4 Bedömning

Reglerna om skattelättnader för nyckelpersoner m.fl. har ingen motsvarighet i SINK. Normalt medges således inte några skattelättnader vid beskattning enligt SINK.

4.1 Personen hinner inte bli obegränsat skattskyldig

Skatteverket anser att när A inte hinner bli obegränsat skattskyldig pga. utflyttning från Sverige så ska A inte medges några skattelättnader vid beskattning enligt SINK.

Om A med stöd av 4 § SINK begär att ersättningen ska beskattas enligt IL har A däremot rätt till de skattelättnader som anges i 11 kap. 23 § IL. Begränsat skattskyldiga som med stöd av 4 § SINK begär att bli beskattade enligt IL omfattas av bestämmelserna om skattelättnader när de har ett beslut från Forskarskattenämnden om skattelättnader. Detta synsätt följer av HFD:s dom den 28 mars 2017 i mål nr, 3025-16.

4.2 Arbetsgivaren betalar ut ersättning i efterskott

Skatteverket anser att HFD ger uttryck för principen att skattelättnader ska medges när ersättningen avser en period som omfattas av Forskarskattenämndens beslut (RÅ 2006 ref. 29). Detta under förutsättningen att övriga villkor för skattelättnader var uppfyllda under den tid då arbetet utfördes. Det är således inte avgörande när ersättningen var disponibel.

Skatteverket anser därmed att när ersättningen betalas ut till B ska det tas hänsyn till bestämmelserna om skattelättnader som finns reglerade i IL, trots att B SINK-beskattas. Detta synsätt stöds även av formuleringen i 5 § sista stycket SINK. Det medför exempelvis att enbart 75 procent av den retroaktiva lönen beskattas med den särskilda inkomstskatten som framgår av 7 § SINK.

B har i detta fall möjlighet att välja att bli beskattad enligt IL.

4.3 Ersätter tidigare ställningstagande

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande 2016-06-13 (dnr 131 280554-16/111). Det innebär en ändring av bedömningen när personen inte hunnit bli obegränsat skattskyldig till följd av HFD:s dom den 28 mars 2017 i mål nr 3025-16.

Skatteverket kommer inte att inleda kontroller som är till nackdel för skattebetalare för tid före detta ställningstagande.