Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Dnr: 202 357316-17/111

Kammarrättens i Stockholm dom den 14 juli 2017, mål nr 7728-16

Sammanfattning

Enligt förvaltningsrätten är Max Planck Gesellschaft (nedan MPG) i Tyskland organiserad som en förening, d.v.s. en privaträttslig association. Även om MPG har vissa offentligrättsliga inslag och de anställda omfattas av regelverk som gäller för statligt anställda är det inte fråga om en statlig institution. Kammarrätten instämmer i denna bedömning och anser att Max Planck Gesellschaft inte utgör en offentligrättslig juridisk person i den mening som avses i artikel 19. 1 i skatteavtalet mellan Tyskland och Sverige.

Referat

A är obegränsat skattskyldig i Sverige och har hemvist här. Han har arbetat för MPG i Tyskland. Han anser att den tyska inkomsten inte ska tas upp till beskattning i Sverige med stöd av artikel 19. 1, avseende offentlig tjänst, i det tyska skatteavtalet. Han anser att MPG är jämställt med ett statligt tyskt universitet vad gäller innehållet i verksamheten och de regelverk som styr verksamheten samt att med hänsyn till finansiering, politisk styrning och syfte med verksamheten är MPG att betrakta som en offentligrättslig juridisk person. Skatteverket anser att inkomsten ska beskattas i Sverige med stöd av artikel 15. 1, avseende enskild tjänst, i skatteavtalet eftersom MPG är en privaträttslig juridisk person.

Förvaltningsrätten anför i sina domskäl att uttrycket offentligrättslig juridisk person inte är definierat i skatteavtalet. Innebörden ska därför tolkas utifrån nationell rätt och den gemensamma partsavsikten. Det finns inte någon tydlig definition i svensk rätt av vad som avses med offentligrättslig juridisk person men med offentlig rätt i vidare mening avses sådana rättsområden som reglerar det allmänna och dess förhållande till enskilda. Motsatsen till detta är privaträtt som reglerar rättsförhållanden mellan enskilda. Förvaltningsrätten anser därför att rättssubjekt som har hand om offentliga förvaltningsuppgifter också bör vara att betrakta som offentligrättsliga juridiska personer under förutsättning att de inte är organiserade i privaträttslig form. Bolag, föreningar och motsvarande associationer faller således utanför definitionen även om förvaltningsuppgifter överlämnats till dem. Enligt förvaltningsrätten finns det inte skäl att anta att detta synsätt skiljer sig nämnvärt åt i tysk rätt.

Av handlingarna i målet framgår att MPG kan jämföras med Goetheinstitutet som särskilt omnämns i artikel 19. 4. När det gäller den gemensamma partsavsikten konstaterar förvaltningsrätten att det i artikel 19. 4 i skatteavtalet anges att artikel 19. 1 ska tillämpas på vissa särskilt angivna verksamheter där bl.a. Goetheinstitutet ingår men inte MPG. Det kan antas att avtalsparterna varit överens om att dessa särskilt uppräknade arbetsgivare inte utgör offentligrättsliga juridiska personer då det i annat fall inte hade varit nödvändigt att särskilt reglera inkomster från dessa. Enligt förvaltningsrätten finns det inte utrymme att tolka artikeln på annat sätt än att uppräkningen av tyska institutioner är uttömmande.

Förvaltningsrätten konstaterar att artikel 19 därmed inte är tillämplig på inkomster från MPG. Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket delar Kammarrättens bedömning.

Domen har överklagats av den skattskyldige.