Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Dnr: 202 366686-17/111

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 6 juli 2017, mål nr 5545-16

Sammanfattning

I domen klargör Högsta förvaltningsdomstolen att vid bedömning om förvärv av aktier hos mottagarens arbetsgivare måste flera omständigheter beaktas och slutligen en samlad bedömning göras om beskattning som löneförmån ska ske eller om förvärvet kan anses vara en skattefri gåva.

Jämförelse ska göras med tidigare rättspraxis. Relationen mellan överlåtare och förvärvare har betydelse. Syftet med överlåtelsen måste utredas. Även gåvans storlek har betydelse.

En bedömning ska göras i det enskilda fallet där alla omständigheter sammantaget beaktas.

Referat

Den sökande har varit anställd i ett bolag i en chefsposition sedan 1996. Han har haft marknadsmässig lön och äger sedan tidigare fem procent av aktierna i bolaget. Bolagets ägare, som den sökande under sin tid i bolaget har blivit god vän med, avser att genom gåva överlåta 45 procent av aktierna till den sökande. Överlåtelsen motiveras med att den är ett led i att trygga bolagets fortsatta drift.

Skatterättsnämnden ansåg att överlåtelsen hade sin grund i den sökandes långvariga anställning och skulle inkomstbeskattas hos hen. Skatteverket begärde fastställelse av förhandsbeskedet.

HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked att överlåtelsen inte kan anses vara benefik och därmed ska beskattas som ersättning för arbete hos den sökande.

HFD beaktar särskilt följande omständigheter.

Den personliga relationen mellan överlåtaren och mottagaren ensamt är inte tillräckligt stark. Därför måste gåvobeskattningen stödjas av omständigheter i övrigt.

Överlåtaren äger 95 procent av aktierna och kommer efter den tilltänkta överlåtelsen äga 50 procent av aktierna. Överlåtelsen kan därmed inte anses vara ett led i ett planerat generationsskifte och på den grunden anses vara benefik.

Vidare har mottagaren har haft en marknadsmässig lön från bolaget vilket kan tala för att överlåtelsen inte ska ses som ersättning för arbete.

Med beaktande av alla omständigheterna anser HFD att överlåtelsen inte har sin grund i den personliga relationen mellan överlåtaren och mottagaren och inte är ett led i ett planerat generationsskifte vilket innebär att överlåtelse av aktier är en inkomstskattepliktig ersättning för mottagaren.

Skatteverkets kommentar

HFD:s dom innebär att i de fall den som utger ersättningen anser att det är en gåva och inte en ersättning för arbete ska en samlad bedömning efter beaktande av samtliga omständigheter göras. Av särskild vikt är att beakta relationen mellan överlåtaren och förvärvaren, syftet med överlåtelsen, gåvans eller förmånens värde och tidigare rättspraxis.

HFD har vid samma datum, den 6 juli 2017, dömt i två liknande mål med mål nr 5546-16 och 5547-16.

Referenser

11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL

8 kap. 2 § IL