Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Dnr: 202 366283-17/111

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 6 juli 2017, mål nr 5546-16

Sammanfattning

I domen klargör Högsta förvaltningsdomstolen att vid bedömning om förvärv av aktier hos mottagarens arbetsgivare måste flera omständigheter beaktas och slutligen en samlad bedömning göras om beskattning som löneförmån ska ske eller om förvärvet kan anses vara en skattefri gåva.

Jämförelse ska göras med tidigare rättspraxis. Relationen mellan överlåtare och förvärvare har betydelse. Syftet med överlåtelsen måste utredas. Även gåvans eller förmånens värde har betydelse.

En bedömning ska göras i det enskilda fallet där alla omständigheter sammantaget beaktas.

Referat

En verkställande direktör som äger 12 procent av aktierna i ett bolag har en barndomsvän som är vice verkställande direktör i bolaget. Den verkställande direktören har uttryckt en vilja att genom gåva överlåta en mindre andel av sina aktier till den vice verkställande direktören. Värdet av aktieposten är knappt 80 miljoner kr. Gåvan är föranledd av den nära vänskapen dem emellan och är inte förenad med några villkor.

Skatterättsnämnden ansåg att gåvan skulle vara av benefik karaktär, dvs. skattefri. Skatteverket yrkade i ett överklagande till HFD att överföringen av aktierna skulle ses som ytterligare kompensation för tidigare utfört arbete och därmed skattepliktig.

HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked att överlåtelsen har sin grund i den personliga relationen mellan personerna och är därmed en sådan gåva som inte ska medföra någon inkomstbeskattning för mottagaren.

HFD beaktar följande omständigheter.

Trots att det är fråga om ett förvärv från en minoritetsägare kan det finnas utrymme för att anse att förvärvet kan härledas från arbetsgivaren. Detta förutsätter att övriga omständigheter tydligt talar för detta.

I detta fall talar dock övriga omständigheter emot att förvärvet har samband med anställningen. Överlåtaren och mottagaren har uppgetts vara nära vänner sedan barndomen och att överlåtelsen har sin grund i denna vänskap. Vidare är det av betydelse för bedömningen att värdet på de aktier som ska överlåtas är mycket stort och kan därmed inte betraktas som ersättning för arbete. Dessutom har mottagaren haft en marknadsmässig lön från bolaget.

Med beaktande av alla omständigheter anser HFD att överlåtelsen har sin grund i den personliga relationen mellan överlåtaren och mottagaren.

Skatteverkets kommentar

HFD:s dom innebär att i de fall den som utger ersättningen anser att det är en gåva och inte en ersättning för arbete ska en samlad bedömning efter beaktande av samtliga omständigheter göras. Av särskild vikt är att beakta relationen mellan överlåtaren och förvärvaren, syftet med överlåtelsen, gåvans eller förmånens värde och tidigare rättspraxis.

HFD har vid samma datum, den 6 juli 2017, dömt i två liknande mål med mål nr 5545-16 och 5547-16.

Referenser

11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL

8 kap. 2 § IL