Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Dnr: 202 36675-17/111

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 6 juli 2017, mål nr 5547-16

Sammanfattning

I domen klargör Högsta förvaltningsdomstolen att vid bedömning om förvärv av aktier hos mottagarens arbetsgivare måste flera omständigheter beaktas och slutligen en samlad bedömning göras om beskattning som löneförmån ska ske eller om förvärvet kan anses vara en skattefri gåva.

Jämförelse ska göras med tidigare rättspraxis. Relationen mellan överlåtare och förvärvare har betydelse. Syftet med överlåtelsen måste utredas. Även gåvans storlek har betydelse.

En bedömning ska göras i det enskilda fallet där alla omständigheter sammantaget beaktas.

Referat

Två personer som tidigare har varit sambor och har ett gemensamt barn har sedan 2002 bedrivit ett aktiebolag tillsammans. En av dem har ägt alla aktierna i bolaget men båda har hela tiden arbetat heltid och uppburit lika lön. Att endast en av dem ägde aktierna från början berodde på att den andra vid starten av bolaget hade skulder hos Kronofogdemyndigheten. Gåvan är en följd av deras personliga relation och syftar till att båda ska vara formella ägare till bolaget.

Skatterättsnämnden ansåg att gåvan skulle vara av benefik karaktär, dvs.skattefri. Skatteverket yrkade i ett överklagande till HFD att överföringen av aktier skulle ses som ersättning av arbete och skulle därmed beskattas som inkomst av tjänst.

HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked att överlåtelsen har sin grund i den personliga relationen mellan personerna och är därmed en sådan gåva som inte ska medföra någon inkomstbeskattning för mottagaren.

HFD beaktar följande omständigheter.

Den personliga relationen mellan överlåtaren och mottagaren är inte tillräckligt stark. Därför måste gåvobeskattningen stödjas av omständigheter i övrigt.

Överlåtaren äger alla aktierna i bolaget vilket innebär att det finns ett tillräckligt samband mellan överlåtaren och bolaget.

Mottagaren har haft en marknadsmässig lön från bolaget.

Syftet med överlåtelsen har varit att komma till rätta med det förhållandet att mottagaren inledningsvis inte kunde gå in som delägare i bolaget.

Med beaktande av alla omständigheterna anser HFD att överlåtelsen har sin grund i den personliga relationen mellan överlåtaren och mottagaren.

Skatteverkets kommentar

HFD:s dom innebär att i de fall den som utger ersättningen anser att det är en gåva och inte en ersättning för arbete ska en samlad bedömning efter beaktande av samtliga omständigheter göras. Av särskild vikt är att beakta relationen mellan överlåtaren och förvärvaren, syftet med överlåtelsen, gåvans eller förmånens värde och tidigare rättspraxis.

HFD har vid samma datum, den 6 juli 2017, dömt i två liknande mål med mål nr 5546-16 och 5545-16.

Referenser

11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL

8 kap. 2 § IL