Områden: Skattetillägg & andra sanktionsavgifter (Skattetillägg)

Datum: 2017-10-02

Dnr: 202 394502-17/111

1 Sammanfattning

Vid benefik överlåtelse av en privatbostadsrätt eller en privatbostadsfastighet ska ett uppskovsbelopp antingen återföras till beskattning eller överföras till den nya ägaren av ersättningsbostaden.

Om uppskovsbeloppet inte återförs till beskattning har normalt en oriktig uppgift lämnats och det finns då grund för att ta ut ett skattetillägg.

Samtidigt framgår det av SFL att något skattetillägg inte får tas ut om den oriktiga uppgiften framgår av sådana avstämningsavgifter som varit tillgängliga för Skatteverket före utgången av året efter beskattningsåret.

Om Skatteverket har tillgång till en kontrolluppgift om benefik överlåtelse av en privatbostadsrätt eller en lagfartsuppgift som säger att en fastighet har övergått till ny ägare genom ett benefikt fång samtidigt som det i uppskovsregistret finns en uppgift om ett uppskovsbelopp är Skatteverkets uppfattning att den oriktiga uppgiften framgår av dessa avstämningsuppgifter på sådant sätt att något skattetillägg inte ska tas ut.

2 Frågeställning

Ett uppskovsbelopp ska i vissa fall återföras till beskattning när en ersättningsbostad övergår till någon annan genom arv, testamentet, gåva eller bodelning.

Om den uppgiftsskyldiga inte återför uppskovsbeloppet till beskattning eller på annat sätt uppmärksammar Skatteverket på frågan har en oriktig uppgift lämnats.

Frågan är om en sådan oriktig uppgift framgår av tillgängliga avstämningsuppgifter på sådant sätt att skattetillägg inte får tas ut. De avstämningsuppgifter som Skatteverket kan ha tillgång till är kontrolluppgifter, uppgifter om lagfart och uppskovsregister.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Återföring av uppskovsbelopp

Av 47 kap. 11 § inkomstskattelagen (IL) framgår att ett uppskovsbelopp ska återföras till beskattning när ersättningsbostaden avyttras. Med avyttring likställs enligt denna paragraf att ersättningsbostaden övergår till någon annan genom arv, testamente, gåva eller bodelning (benefika överlåtelser). Avyttring anses dock inte ha skett vid övergång genom arv eller testamente till en make, sambo eller ett hemmavarande barn under 18 år. Inte heller anses en avyttring ha skett vid övergång genom bodelning vid upphörande av ett samboförhållande, äktenskapsskillnad eller makens eller sambons död.

Om uppskovsbeloppet inte ska återföras till beskattning enligt 47 kap. 11 § IL ska överlåtaren istället lämna vissa uppgifter om bl.a. ersättningsbostaden, den nya ägaren och storleken på uppskovsbeloppet i sin inkomstdeklaration (31 kap. 19 § SFL). Syftet med denna uppgiftsskyldighet är att se till att förvärvaren inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL).

3.2 Skattetillägg

Skattetillägg ska tas ut av den som på något annat sätt än muntligen under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för egen beskattning (49 kap. 4 § SFL).

Skattetillägg får inte tas ut om den oriktiga uppgiften framgår av avstämningsuppgifter som har varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från utgången av beskattningsåret (49 kap. 10 § 1 SFL).

Kontrolluppgifter som ska lämnas utan föreläggande och underrättelser om lagfart från lantmäteriet är avstämningsuppgifter (49 kap. 10 d § 1 SFL).

Även uppgifter som finns i register som har upprättats av Skatteverket för kontroll av framtida inkomstdeklarationer är avstämningsuppgifter (49 kap. 10 d § 2 SFL). Skatteverkets register om uppskovsavdrag, som har upprättats för att kontrollera framtida överlåtelser av privatbostadsfastighet och privatbostadsrätt, är ett exempel på en sådan avstämningsuppgift.

3.3 Kontrolluppgift om överlåtelse av bostadsrätt/uppgift från Lantmäteriet om överlåtelse av fastighet

Kontrolluppgift ska lämnas om överlåtelse av en privatbostadsrätt (22 kap. 2 SFL).

Bestämmelsen gäller både vid avyttring och benefika överlåtelser. Av kontrolluppgiften framgår endast att överlåtelsen har skett genom arv, gåva, bodelning eller likande. Vilken form av benefik överlåtelse det varit fråga om kan däremot inte utläsas av kontrolluppgiften. Vad gäller privatbostadsfastigheter ska Lantmäteriet enligt 78 § Förordning (2000:308) om fastighetsregister underrätta Skatteverket om beslut med anledning av ansökan om lagfart och inskrivning av tomträtt.

Uppgifterna från Lantmäteriet är mer specificerade än kontrolluppgifterna eftersom det av underrättelsen framgår om överlåtelsen avser gåva, arv, testamente eller bodelning.

4 Bedömning

Vid benefik överlåtelse (arv, testamente, gåva eller bodelning) av en privatbostadsfastighet eller en privatbostadsrätt ska ett uppskovsbelopp som belastar fastigheten i vissa fall återföras till beskattning och i andra fall överföras till den nya ägaren av ersättningsbostaden.

Om den som överlåter bostaden underlåter att återföra uppskovsbeloppet till beskattning har en oriktig uppgift normalt lämnats. En oriktig uppgift får även anses vara lämnad om den som överlåter bostaden inte lämnar uppgifter om att uppskovsavdraget ska flyttas över till den nya ägaren av ersättningsfastigheten. En annan sak är att skattetillägg inte kan tas ut i sistnämnda situation eftersom det inte blir fråga om något skatteundandragande på vilket skattetillägg kan beräknas.

Om den uppgiftsskyldiga överhuvudtaget inte har lämnat några uppgifter om uppskovsbeloppet i sin deklaration och Skatteverket har tillgång till en kontrolluppgift eller en lagfartsunderrättelse om benefik överlåtelse och en registeruppgift om ett uppskovsbelopp är Skatteverkets uppfattning att den oriktiga uppgiften framgår av avstämningsuppgifterna på sådant sätt att något skattetillägg inte ska tas ut.

Att det kan krävas ytterligare utredning innan den oriktiga uppgiften kan rättas och Skatteverket kan fatta ett beslut spelar i detta fall ingen roll eftersom den aktuella undantagsregeln från skattetillägg endast förutsätter att den oriktiga uppgiften framgår av avstämningsuppgifterna.