Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Datum: 2017-10-06

Dnr: 202 255660-17/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att en jordbrukare som använder ett skepp eller en båt för att i sin jordbruksverksamhet sköta betesmarker och slåtterängar i enlighet med sitt åtagande inom Landsbygdsprogrammet 2014−2020, inte kan anses ha använt skeppet eller båten för en offentlig myndighets räkning i den mening som avses i 1 kap. 11 § 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi, LSE.

2 Frågeställning

En jordbrukare har ett bindande åtagande inom Landsbygdsprogrammet 2014−2020 att i sin jordbruksverksamhet sköta betesmarker och slåtterängar i skärgården på det sätt som framgår av en fastställd åtagandeplan. För detta åtagande får jordbrukaren miljöersättning. Jordbrukaren använder skepp eller båt för att transportera betesdjur som behövs för att sköta betesmarkerna och slåtterängarna i enlighet med sitt åtagande. Kan jordbrukaren anses ha använt skeppet eller båten för en offentlig myndighets räkning i den mening som avses i 1 kap. 11 § 2 LSE?

3 Gällande rätt m.m.

Med användning av luftfartyg, skepp och båtar för privat ändamål avses annan användning än

  1. transport av passagerare eller varor mot ersättning eller tillhandahållande av andra tjänster mot ersättning,
  2. offentliga myndigheters användning eller användning för offentliga myndigheters räkning,
  3. frivilliga försvarsorganisationers användning,
  4. sjöräddning, brandövervakning och liknande verksamhet, eller övning och utbildning för sådan verksamhet, som utförs av ideella organisationer, eller
  5. yrkesmässigt fiske (1 kap. 11 § LSE).

Landsbygdsprogrammet 2014−2020 består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. I Landsbygds-programmet 2014−2020 ingår miljöersättningar och flera andra typer av stöd. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Landsbygdsprogrammet 2014–2020 ska styra mot målen i programmet, som i sin tur ska bidra till att nå de övergripande målen i Europa 2020-strategin Smart och hållbar tillväxt för alla. Förutom mål på EU-nivå finns också nationella och regionala mål som programmet ska bidra till. Av Landsbygdsprogrammet 2014–2020 framgår vilka mål stöden och ersättningarna ska bidra till. Det handlar bl.a. om mål avseende miljö och klimat(information från eufonder.se (1)).

En jordbrukare som driver ett lantbruk kan få miljöersättning enligt Landsbygdsprogrammet 2014-2020 t.ex. för skötsel av betesmarker och slåtterängar. Syftet är att bevara och förstärka betesmarkernas och slåtterängarnas natur- och kulturmiljövärden. För att få sådan miljöersättning måste man ha ett s.k. åtagande. Åtagandet innebär att skötseln av marken ska följa de villkor som gäller för miljöersättningen. Ett sådant åtagande gäller i fem år. Villkoren framgår av en åtagandeplan och är bindande för jordbrukaren. Ersättningar och stöd till jordbrukare enligt Landsbygdsprogrammet 2014−2020 administreras av flera myndigheter bl.a. Jordbruksverket och länsstyrelserna i respektive län (information från jordbruksverket.se).

4 Bedömning

En jordbrukare har ett bindande åtagande inom Landsbygdsprogrammet 2014−2020 att i sin jordbruksverksamhet sköta betesmarker och slåtterängar i skärgården på det sätt som framgår av en fastställd åtagandeplan. För detta åtagande får jordbrukaren miljöersättning. Frågan gäller om omständigheten att det finns ett sådant åtagande medför att den aktuella användningen av ett skepp eller en båt kan anses ske för en offentlig myndighets räkning i den mening som avses i 1 kap. 11 § 2 LSE.

Skatteverket anser att en förutsättning för att ett skepp eller en båt ska kunna anses ha använts för en offentlig myndighets räkning i den mening som avses i 1 kap. 11 § 2 LSE, är att det finns ett uttryckligt uppdrag från en offentlig myndighet (2). Syftet med den aktuella miljöersättningen är att uppmuntra jordbrukaren att sköta sina betesmarker och slåtterängar på ett sätt som bevarar och förstärker betesmarkernas och slåtterängarnas natur- och kulturmiljövärden. Skatteverket anser att miljöersättningen har ett så allmänt syfte att omständigheten att det är en offentlig myndighet som fastställer åtagandeplanen och betalar ut miljöersättningen inte medför att det ska anses ha uppstått ett sådant uppdragsförhållande. Skatteverket anser således att en jordbrukare som använder ett skepp eller en båt för att i sin jordbruksverksamhet sköta betesmarker och slåtterängar i enlighet med sitt åtagande inom Landsbygdsprogrammet 2014−2020, inte kan anses ha använt skeppet eller båten för en offentlig myndighets räkning i den mening som avses i 1 kap. 11 § 2 LSE.

Tillämpningsinformation (dnr. 209 396991-17/111)

Skatteverket har redogjort för verkets uppfattning att en jordbrukare som använder ett skepp eller en båt för att i sin jordbruksverksamhet sköta betesmarker och slåtterängar i enlighet med sitt åtagande inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020, inte kan anses ha använt skeppet eller båten för en offentlig myndighets räkning i den mening som avses i 1 kap. 11 § 2 LSE.

Skatteverkets kontroll av att tillämpningen sker i enlighet med ställningstagandet kommer inte att avse bränsleförbrukning som avser tid före den 1 januari 2018.

_________

Fotnoter

  1. Det är Tillväxtverket som har huvudansvaret för eu.fonder.se
  2. Skatteverkets ställningstagande Användning av luftfartyg, skepp eller båt för offentliga myndigheters räkning – användning på uppdrag av offentliga myndigheter, 2017-10-06, dnr 202 55651-17/111.