Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete

Datum: 2017-11-06

Dnr: 202 360758-17/111

1 Sammanfattning

Personer från land utanför EES-området eller Schweiz och som behöver tillstånd från Migrationsverket för att vistas eller arbeta i Sverige måste visa upp sådan handling eller handlingar i samband med att personen begär skatteregistrering (A-skatt) eller personen eller dennes arbetsgivare ansöker om särskild inkomstskatteredovisning. Saknar personen tillstånd för att arbeta i Sverige ska begäran eller ansökan avslås oavsett om det gäller ansökan om skatteregistrering för A-skatt eller beslut om särskild inkomstskatteredovisning. Detta på grund av att personen inte får arbeta i Sverige och därmed inte heller kan ha några lagliga möjligheter att ha inkomster från arbete här.

Om det i efterhand visar sig att en person som saknar tillstånd trots detta arbetat i Sverige och har haft inkomst av tjänst är inkomsten skattepliktig. Är personen obegränsat skattskyldig ska inkomsten redovisas i inkomstdeklaration på samma sätt som för den som har tillstånd att arbeta här. Är personen däremot begränsat skattskyldig ska beslut om särskild inkomstskatt fattas i efterhand.

2 Frågeställning

En skatteregistrering för A-skatt eller ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning kan felaktigt uppfattas som att en person har rätt att arbeta i Sverige även när arbetstillstånd saknas. Fråga har uppkommit om en person från ett land utanför EES-området eller Schweiz och som behöver tillstånd från Migrationsverket för att arbeta i Sverige ska registreras för A-skatt eller SINK-skatt innan personen påbörjat arbete i Sverige i de fall nödvändiga tillstånd saknas.

3 Gällande rätt m.m.

Preliminärskatt ska betalas för beskattningsåret med belopp som så nära som möjligt kan antas motsvara den slutliga skatten för samma år, 8 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL.

Den preliminära skatten ska betalas enligt särskild debitering (F-skatt eller särskild A-skatt) eller genom skatteavdrag (A-skatt), 8 kap. 2 § SFL.

Skatteverket ska senast den 18 januari under beskattningsåret besluta om tillämplig skattetabell eller särskild beräkningsgrund (beslut om preliminär A-skatt) för en fysisk person. Om den som inte tidigare har haft inkomst som skatteavdrag ska göras från, får sådan inkomst ska beslut om A-skatt fattas så snart som möjligt, 55 kap. 6 § SFL.

Från ersättning för arbete som betalas ut till en fysisk person ska skatteavdrag göras i enlighet med beslut om preliminär A-skatt, 11 kap. 16 § SFL.

Den som betalar ut kontant ersättning eller annat vederlag som är skattepliktig inkomst enligt lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatt, SINK, ska göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt (SINK-skatt) om Skatteverket beslutat om särskild inkomstskatteredovisning och utbetalaren känner till att ett beslut finns, 13 kap. 3 § SFL.

Ett förhöjt skatteavdrag ska göras från ersättning för arbete som betalas ut till en fysisk person om utbetalaren

  • inte inhämtat uppgift från Skatteverket om vilket skatteavdrag som ska göras eller
  • om den som tar emot ersättningen inte visar upp ett beslut om preliminär A-skatt eller SINK-beslut trots att utbetalaren begär det.

Till böter döms en utlänning som uppsåtligen eller av oaktsamhet har anställning eller bedriver verksamhet som kräver arbetstillstånd, utan att inneha ett sådant tillstånd, 20 kap. 3 § utlänningslagen (2005:716), UtL.

Till böter eller, när omständigheterna är försvårande, fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet har en utlänning anställd, om utlänningen inte har rätt att vistas i Sverige eller har rätt att vistas här men saknar föreskrivet arbetstillstånd, 20 kap. 5 § UtL.

4 Bedömning

Inkomster som en person tjänar in genom arbete i Sverige är skattepliktiga. Om personen är obegränsat skattskyldig i Sverige beskattas inkomsten enligt reglerna i inkomstskattelagen och är personen begränsat skattskyldig beskattas inkomsten enligt reglerna i SINK. Skattskyldigheten gäller oavsett om personen som utfört arbetet har tillstånd att arbeta i Sverige eller inte.

För personer från länder utanför EES-området eller Schweiz krävs normalt tillstånd för att arbeta i Sverige.

I de flesta fall framgår rätten att vistas och arbeta i Sverige av det uppehållstillståndskort (UT-kort) som alla som har uppehållstillstånd har fått eller har rätt att få av Migrationsverket. UT-kortet är ett plastkort i kontokortsformat och innehåller förutom namn och födelsedatum bland annat innehavarens fotografi. Personer som har uppehållstillstånd men inte kan visa upp ett UT-kort bör därför i vart fall kunna visa beslutet om uppehålls- och arbetstillstånd. Asylsökande har rätt att vistas i Sverige i avvaktan på beslut rörande sin ansökan.

Migrationsverket utfärdar ett så kallat LMA-kort till alla asylsökande och den asylsökande kan visa sin rätt att vistas här med hjälp av detta kort. LMA-kortet är ett fotoförsett plastkort i kontokortsstorlek. Asylsökande är undantagna från kravet på arbetstillstånd under tiden deras ansökningar handläggs under förutsättning att de fått ett beslut om detta av Migrationsverket. Ett sådant beslut kallas i dagligt tal AT-UND och det framgår av den asylsökandes LMA-kort om han eller hon har AT-UND.

Skatteverket ska besluta om preliminär A-skatt för en person som har sådan inkomst som skatteavdrag ska göras ifrån. Om den som tidigare inte har haft inkomst som skatteavdrag ska göras från får sådan inkomst ska beslut om preliminär A-skatt fattas så snart som möjligt, 55 kap. 6 § andra stycket SFL. För den som är begränsat skattskyldig gäller att Skatteverket ska fatta beslut om särskild inkomstskatteredovisning när personen har en skattepliktig inkomst enligt SINK från vilken skatteavdrag ska göras, 13 kap SFL.

En person som är skyldig att ha arbetstillstånd för att arbeta i Sverige men som saknar sådant tillstånd har inte rätt att arbeta här i landet. Det finns i svensk rätt även bestämmelser om straff när någon arbetar här utan arbetstillstånd. Det kan därför presumeras att när en person saknar tillstånd att arbeta så bör det inte finnas några arbetsinkomster som skatt ska dras av från. Det är därför Skatteverkets uppfattning att en person som saknar arbetstillstånd inte har något behov av ett beslut om skatteregistrering för A-skatt eller ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning eftersom det inte ska finnas några arbetsinkomster att dra skatt från. Kommer en begäran om preliminär A-skatt eller ansökan om särskild inkomstskatteredovisning in till Skatteverket och det framkommer att personen inte har haft någon tjänsteinkomst och att nödvändigt arbetstillstånd saknas ska ansökan avslås.

Om det i efterhand visar sig att en person som saknar tillstånd att arbeta i Sverige trots detta har haft inkomst av tjänst är denna inkomst skattepliktig i Sverige på samma sätt som för den som har tillstånd att arbeta i Sverige. Är personen däremot begränsat skattskyldig ska beslut om särskild inkomstskatt fattas i efterhand. I och med att den intjänade inkomsten är skattepliktig kommer personer att registreras för skatteändamål i samband med att beslut om slutlig skatt eller beslut om SINK fattas.