Områden: Inkomstskatt (Kapital, Näringsverksamhet, Tjänst), Socialavgifter

Datum: 2017-11-08

Dnr: 202 413815-17/111

1 Sammanfattning

Inkomst av tillfällig varuförsäljning som inte bedöms utgöra näringsverksamhet bör redovisas under inkomst av tjänst. Det kan som exempel handla om tillfällig försäljning på marknader eller internet av t.ex. kepsar eller mobilskal. Om vinsten uppgår till 1 000 kr eller mer ska egenavgifter betalas och inkomsten är då pensionsgrundande.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit hur beskattning bör ske av tillfällig försäljning av varor och liknande verksamhet som varken bedöms utgöra näringsverksamhet eller hobby.

Det kan som exempel handla om någon som köpt in ett begränsat antal kepsar eller mobilskal och sålt dem med vinst under en marknadsdag eller på internet och sedan upphört med verksamheten. Ska resultatet redovisas under inkomst av kapital eller inkomst av tjänst?

3 Gällande rätt m.m.

Bestämmelser om avgränsningar mellan de tre olika inkomstslagen samt om beräkning av resultatet finns i inkomstskattelagen (1999:1229), IL, för inkomstslaget tjänst (10-12 kap.), inkomstslaget näringsverksamhet (13-40 kap.) och inkomstslaget kapital (41-42 kap.).

Till inkomstslaget näringsverksamhet räknas inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet, med vilket avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt, 13 kap. 1 § IL. Enligt rättspraxis avses med yrkesmässigt att verksamheten bedrivs regelbundet och varaktigt samt att den ska ha viss omfattning.

Till inkomstslaget kapital räknas inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder, och i form av kapitalvinster och kapitalförluster. Till inkomstslaget kapital räknas inte inkomster och utgifter som räknas till inkomstslaget näringsverksamhet, 41 kap. 1 § IL.

Till inkomstslaget tjänst räknas inkomster och utgifter på grund av tjänst till den del de inte ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital. Med tjänst avses vid sidan av anställning och uppdrag även annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur, 10 kap. 1 § första och andra styckena IL.

Till inkomstslaget tjänst räknas, enligt 10 kap. 1 § tredje stycket, alltid inkomster och utgifter vid avyttring av sådana tillgångar som avses i 52 kap., dvs. annat än fastigheter, bostadsrätter och andelar m.m., om de inte ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet och om

  • tillgången eller materialet till denna förvärvats i huvudsak för att bearbetas av den skattskyldige, eller
  • det uppkommit en vinst som till övervägande del beror på att den skattskyldige tillverkat eller bearbetat tillgången.

Under tjänst får övriga utgifter dras av bara till den del kostnaderna under beskattningsåret sammanlagt överstiger 5 000 kr, 12 kap. 2 § tredje stycket IL.

Egenavgifter ska betalas för avgiftspliktig inkomst av tjänst från verksamhet som bedrivs självständigt men som inte räknas som näringsverksamhet, 3 kap. 4 § socialavgiftslagen (2000:980), SAL. Egenavgifter ska dock inte betalas om avgiftsunderlaget för beskattningsåret understiger 1 000 kr, 3 kap. 14 § SAL.

Inkomst av annat förvärvsarbete i form av tillfällig förvärvsinkomst av självständigt bedriven verksamhet är pensionsgrundande inkomst, 59 kap. 14 § första stycket punkten 2 socialförsäkringsbalken (2010:110).

4 Bedömning

Frågan rör beskattning av inkomsten vid sådan mindre och tillfällig försäljning av varor där omfattningen är så begränsad att det inte kan betraktas som yrkesmässigt bedriven näringsverksamhet. Resultatet ska därmed redovisas under inkomst av tjänst eller kapital. Det är dock inte fråga om tjänsteinkomst i form av hobbyverksamhet som bygger på egen tillverkning eller egen bearbetning av produkter.

Exempel

Ann har köpt in 30 mobilskal för 900 kr. Under en månads tid sålde hon dessa i originalskick både under en marknadsdag och på internet, och fick inkomster på totalt 3 000 kr. Hon hade utgifter på 500 kr för marknadsplatsen, annonsering och porto och verksamheten upphörde efter försäljningen. Ska resultatet, en vinst på 1 600 kr, redovisas under inkomst av kapital eller inkomst av tjänst?

Vinst vid sådan verksamhet bör anses som inkomst av tjänst som omfattas av 10 kap. 1 § andra stycket IL, dvs. annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur. Det handlar om en tillfällig affärsverksamhet där vinsten genererats av det arbete som Ann utfört i samband med inköp, marknadsföring, försäljning och distribution.

Vinsten redovisas i blankett T1, och om vinsten uppgått till minst 1 000 kr under beskattningsåret ska egenavgifter betalas. Inkomsten är då pensionsgrundande. Observera att avdrag för övriga utgifter under tjänst enbart får dras av till den del de sammanlagt, dvs. i huvudblanketten och i T1-blanketten, överstiger 5 000 kr. Om en förlust uppkommer anses utgifterna utgöra personliga levnadskostnader som inte är avdragsgilla, 9 kap. 2 § IL.

Beskattning som hobby under inkomst av tjänst (blankett T2) bör med ett jämförande exempel ske om Ann hade målat egna motiv på mobilskalen innan de sålts, i det fallet handlar det om produkter som hon själv bearbetat innan försäljning.

Beskattning under kapital kan som jämförelse bli aktuell om det är fråga om försäljning av personliga tillgångar som innehavts för personligt bruk, t.ex. begagnade kläder, husgeråd eller möbler, se 52 kap. IL. Likaså kan inköp som gjorts i spekulationssyfte, t.ex. av konst, antikviteter eller andra samlarföremål bli föremål för kapitalbeskattning vid försäljningen.