Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2017-11-20

Dnr: 202 458372-17/111

Ställningstagandet om beskattningsbar person som agerar i denna egenskap vid import daterat 21 november 2014, dnr 131 639684-14/111, upphör att gälla.

Genom 2 kap. 2 § tullagen (2016:253) har det klargjorts att Skatteverket är beskattningsmyndighet när en juridisk person som är registrerad till mervärdesskatt gjort en import. Detta gäller även om denne inte gjort importen i egenskap av beskattningsbar person. De frågor som ställningstagandet från den 21 november 2014 behandlar har i och med lagändringen klargjorts. Ställningstagandet är därför inte längre aktuellt.