Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Dnr: 202 432473-17/111

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 3 oktober 2017, dnr 6-17/D

Sammanfattning

Sammanläggning av bostadsrätter genom ett avtal mellan medlemmen och föreningen medför ingen kapitalvinstbeskattning.

Referat

A innehar en bostadsrätt och inom föreningens fastighet finns det garageplatser. Dessa har tidigare hyrts ut separat men på föreningsstämma har beslutats att garageplatserna istället ska upplåtas med bostadsrätt till föreningens medlemmar.

Av ett utkast till avtal benämnt ”Upplåtelseavtal” framgår att föreningen upplåter en viss garageplats med bostadsrätt till A för att garageplatsen ska införlivas med A:s bostadsrätt med nr 11 och bilda en gemensam bostadsrätt med nr 11. För upplåtelsen av garageplatsen ska A erlägga en upplåtelseavgift med (…) kr och årsavgiften för bostadsrätten med nr 11 ska höjas med (…) kr.

A vill veta om ett ingående av upplåtelseavtalet är att anse som en sammanläggning som blir föremål för kapitalvinstbeskattning.

Skatterättsnämnden anför att av det avtal som ligger till grund för den ställda frågan framgår att förfarandet ska inledas med att bostadsrättsföreningen mot en upplåtelseavgift upplåter garageplatsen med bostadsrätt till A. Därefter ska denna nya bostadsrätt införlivas med A:s ursprungliga bostadsrätt och bilda en ny bostadsrätt. Detta sista led i förfarandet i form av en sammanläggning är enligt nämndens mening närmast fråga om en formförändring, där två stycken bostadsrätter som ägs av samma person ska bli en bostadsrätt.

Skatterättsnämnden anför vidare att vid den formförändring som blir aktuell för A kan det sammantaget inte anses vara fråga om någon förändrad rätt i förhållande till föreningen. Omständigheterna skiljer sig således från de fall då en avyttring i praxis ansetts vara för handen till följd av förändring av villkoren för en teckningsoption eller andra värdepapper (jfr. RÅ 2003 not 107). Inte heller i övrigt finns det enligt nämndens mening skäl för att anse att den aktuella formförändringen utgör en skatterättslig avyttring. Någon kapitalvinstbeskattning blir därmed inte aktuell för A på grund av sammanläggningen.

Skatteverkets kommentar

Enligt Skatterättsnämnden innebär ett avtal om sammanläggning av två bostadsrätter endast en formförändring av innehavet och föranleder därför ingen kapitalvinstbeskattning. Skatteverket delar den bedömningen och har därför inte överklagat förhandsbeskedet. Den sökande har dock överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen.

Skatterättsnämnden har samma dag meddelat förhandsbesked om införlivande av ett förråd och bedömt att det också ska anses ha skett genom en sammanläggning av två bostadsrätter (dnr 46-17/D).

Referenser

44 kap. 3 § Inkomstskattelag (1999:1229)