Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Datum: 2017-12-18

Dnr: 202 400457-17/111

1 Sammanfattning

När en inkomst har beskattats enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK, och omvänd credit ska tillämpas ska Skatteverket, efter ansökan, besluta om återbetalning av särskild inkomstskatt.

Skatteverket anser att den skattskyldiga ska tillgodoräknas intäktsränta när sådan återbetalning sker. Intäktsränta ska beräknas från och med den 13 i andra månaden (februari) efter beskattningsåret till och med den dag då skatten betalas tillbaka. Vid beräkning av intäktsräntan ska bestämmelserna i 65 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL, tillämpas.

2 Frågeställning

Vissa skatteavtal som Sverige har med andra stater innehåller bestämmelser som innebär att Sverige såsom källstat ska avräkna skatt som har betalats i personens hemviststat, s.k. omvänd credit. Bestämmelser om omvänd credit finns i skatteavtalen med Spanien, Italien och Schweiz.

Om en inkomst har beskattats enligt SINK och omvänd credit ska tillämpas ska Skatteverket, efter ansökan, besluta om återbetalning av särskild inkomstskatt.

Ska den skattskyldiga i dessa fall tillgodoräknas intäktsränta på beloppet som ska återbetalas? Enligt vilken lag och från vilken tidpunkt ska eventuell ränta beräknas?

3 Gällande rätt m.m.

Skatteverket beslutar huruvida skatt för en fysisk person ska tas ut enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (beslut om särskild inkomstskatteredovisning). I ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning ska Skatteverket ange om

1. utbetalaren av den skattepliktiga ersättningen ska göra skatteavdrag enligt 3 §, och

2. mottagaren har inkomster som är undantagna från skatteplikt. (13 kap. 1 § SFL)

Den som betalar ut kontant ersättning eller annat vederlag som är skattepliktig inkomst enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ska göra skatteavdrag för sådan skatt om

1. Skatteverket i ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning har angett att skatteavdrag ska göras, och

2. utbetalaren känner till beslutet.

Skatteavdrag ska dock inte göras om utbetalaren är hemmahörande i utlandet. (13 kap. 3 § SFL)

En skattedeklaration ska lämnas av

1. den som är skyldig att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter eller som har gjort ett skatteavdrag utan att vara skyldig att göra det.

(26 kap. 2 § punkt 1 SFL).

Om särskild inkomstskatt enligt (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta har betalats in för en skattskyldig med hemvist i en stat som Sverige har träffat skatteavtal med och om det följer av avtalet att Sverige ska medge avräkning för skatt som har betalats i den andra staten, ska Skatteverket efter ansökan besluta att den skattskyldige ska tillgodoräknas ett belopp motsvarande den skatt som har betalats i den andra staten. Den skattskyldige får dock inte tillgodoräknas ett högre belopp än inbetald särskild inkomstskatt på inkomsten i fråga (54 kap. 4 § SFL).

Intäktsränta ska beräknas från och med den 13 i andra månaden efter beskattningsåret till och med den dag då skatt tillgodoräknas eller betalas tillbaka om

1. en beräkning enligt 56 kap. 9 § visar att skatt ska tillgodoräknas, eller

2. preliminär A-skatt ska betalas tillbaka i förtid enligt 64 kap. 5 §. (65 kap. 17 § SFL)

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244). (8 § SINK)

I förarbetena till förslaget till lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta framgår att särskild inkomstskatt i fortsättningen ska tas ut enligt skatteförfarandelagen. Skatteförfarandelagen kommer till skillnad från skattebetalningslagen att vara direkt tillämplig på särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (prop. 2010/2011:165 s. 1221). I samma förarbeten anges att bestämmelsen om återbetalning i den upphävda 19 § SINK ersätts av 54 kap. 3 och 4 §§ SFL. Vidare anges att 21 § SINK inte längre behövs eftersom skattebetalningslagen ska upphävas och särskild inkomstskatt i fortsättningen ska tas ut enligt skatteförfarandelagen dit skattebetalningslagens bestämmelser flyttas. En upplysning om att skatten tas ut enligt bestämmelserna i skatteförfarandelagen finns i 8 § (prop. 2010/2011:165 s. 1225).

4 Bedömning

Den som betalar ut en kontant ersättning eller en annan inkomst som är skattepliktig enligt SINK ska göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt. Utbetalaren ska redovisa skatten i en skattedeklaration och skatten ska inbetalas till utbetalarens skattekonto. På så sätt redovisas SINK-skatt på samma sätt som en avdragen preliminär A-skatt för obegränsat skattskyldiga.

Av författningskommentaren till SFL framgår att återbetalning av SINK-skatt ska ske enligt reglerna i SFL. I den upphävda 21 § SINK fanns en hänvisning till räntebestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483). Med hänsyn till vad som framgår av författningskommentaren till upphävandet och förarbetena till SFL anser Skatteverket att de bestämmelser som finns i SFL angående ränta ska tillämpas även vid återbetalning av SINK skatt.

I SFL anges att intäktsränta ska beräknas från och med den 13 i andra månaden efter beskattningsåret till och med den dag då skatten tillgodoräknas eller betalas tillbaka om det beror på en slutskatteberäkning eller en förtida återbetalning av A-skatt. För fysiska personer innebär det att räntan beräknas från och med 13 februari året efter beskattningsåret. Skatteverket anser att intäktsränta ska beräknas på samma sätt när återbetalning av SINK-skatt görs enligt SFL. På så sätt behandlas begränsat skattskyldiga på samma sätt som obegränsat skattskyldiga vad gäller intäktsräntan.