OBS! Det finns en senare version.

1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2018.

KN-nr    Slag av    Skattebelopp
    bränsle    Energiskatt  Koldioxidskatt  Summa skatt

1. 2710 11 41, 2710 11 45 eller

2710 11 49  Bensin som 
    uppfyller 
    krav för
    a) miljöklass 1      
    - motorbensin  4 kr 8 öre   2 kr 66 öre   6 kr 74 öre 
        per liter  per liter  per liter
    - alkylatbensin  2 kr 17 öre   2 kr 66 öre  4 kr 83 öre 
        per liter  per liter  per liter
    b) miljöklass 2  4 kr 11 öre   2 kr 66 öre   6 kr 77 öre 
        per liter  per liter  per liter

2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller

2710 11 59  Annan bensin 
    än som avses 
    under 1 
    eller 7    4 kr 95 öre   2 kr 66 öre   7 kr 61 öre 
        per liter  per liter  per liter

3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41-2710 19 49 eller 2710 19 61-

2710 19 69  Eldningsolja, 
    dieselbrännolja, 
    fotogen, m.m. 
    som      
    a) har försetts 
    med märk- och 
    färgämnen eller 
    ger mindre än 
    85 volymprocent 
    destillat 
    vid 350°C,  869 kr     3 292 kr   4 161 kr
        per m3    per m3     per m3
    b) inte har 
    försetts med 
    märk- och 
    färgämnen och 
    ger minst 85 
    volymprocent 
    destillat vid 
    350°C, tillhörig      
    miljöklass 1  2 648 kr   3 292 kr   5 940 kr
        per m3    per m3     per m3
    miljöklass 2  2 946 kr   3 292 kr  6 238 kr
        per m3     per m3     per m3
    miljöklass 3 
    eller inte 
    tillhör 
    någon 
    miljöklass  3 101 kr   3 292 kr   6 393 kr
        per m3    per m3     per m3

4. 2711 12 11-

2711 19 00  Gasol m.m. 
    som används 
    för      
    a) drift av 
    motordrivet 
    fordon, 
    fartyg 
    eller 
    luftfartyg  0 kr per   3 463 kr per   3 463 kr per
        1 000 kg  1 000 kg  1 000 kg
    b) annat 
    ändamål än 
    som avses 
    under a    1 117 kr per   3 463 kr per  4 580 kr per
        1 000 kg  1 000 kg  1 000 kg

5. 2711 11 00,

2711 21 00  Naturgas som 
    används för      
    a) drift av
    motordrivet 
    fordon, 
    fartyg
    eller 
    luftfartyg  0 kr per   2 465 kr per  2 465 kr per
        1 000 m3   1 000 m3  1 000 m3
    b) annat 
    ändamål än 
    som avses 
    under a    961 kr per   2 465 kr per   3 426 kr per
        1 000 m3  1 000 m3  1 000 m3

6.2701, 2702

eller 2704  Kol och koks  661 kr per  2 865 kr per  3 526 kr per 
        1 000 kg  1 000 kg  1 000 kg
7. 2710 11 31  Flygbensin 
    med en 
    blyhalt om 
    högst 0,005 
    gram per 
    liter    4 kr 11 öre   2 kr 66 öre  6 kr 77 öre
        per liter  per liter  per liter

2 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatt på elektrisk kraft för kalenderåret 2018 ska betalas med 33,1 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft.

3 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.