Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 202 29473-18/111

Kammarrätten i Stockholms dom den 21 december 2017, mål nr 5986-15 och 5987-15

Sammanfattning

Kammarrätten har prövat en fråga om avdragsrätt för ingående skatt på kostnader i samband med försäljning av dotterbolagsaktier mot bakgrund av Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2017 ref. 20.

Kammarrätten har ansett att ett aktivt holdingbolag1 som säljer dotterbolagsaktier i syfte att frigöra kapital för att fokusera på förädling av ett kvarvarande dotterbolag har rätt till avdrag för ingående skatt på konsultkostnader i samband med försäljningen, trots att det inte var frågan om någon tydlig omstrukturering. Kammarrätten ansåg att konsulttjänsterna hade ett direkt och omedelbart samband med bolagets samlade ekonomiska verksamhet.

Skatteverket anser att kammarrättens har gjort en för vid tolkning av HFD 2017 ref. 20. Denna tolkning står inte heller i överensstämmelse med EU-domstolens praxis.

Av EU-domstolens praxis framgår att ett indirekt samband inte är tillräckligt för att avgöra om ett förvärv har ett direkt och omedelbart samband med den samlade ekonomiska verksamheten. I mervärdesskattehänseende ska varje bolag i en koncern bedömas för sig som självständiga beskattningsbara personer. Det förhållandet att en aktieförsäljning görs i syfte att gynna ett annat bolag i koncernen saknar, enligt Skatteverkets bedömning, därför betydelse för avdragsrätten hos bolaget. En sådan indirekt koppling är inte tillräcklig.

Skatteverket kommer att överklaga kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Referat

Kammarrätten har prövat en fråga om avdragsrätt för ingående skatt på kostnader i samband med försäljning av dotterbolagsaktier mot bakgrund av HFD 2017 ref. 20.

HFD har i det målet fastslagit att det måste göras en prövning av om en kostnad i samband med en aktieförsäljning kan anses ha ett direkt och omedelbart samband med en obeskattad aktieförsäljning eller med ett företags samlade ekonomiska verksamhet. HFD har även konstaterat att en kostnad i samband med en försäljning av dotterbolag får anses ha ett direkt och omedelbart samband med företagets samlade verksamhet om försäljningen föranletts av en omstrukturering av företagets verksamhet för att effektivisera verksamheten genom att fokusera på den kvarvarande rörelsen och frigöra kapital för denna rörelse. Det konstaterades även i HFD-målet att de sålda dotterbolagen hade varit till nytta för företagets rörelse och att kostnaderna kommit att ingå i priset på företagets produkter.

Enligt kammarrätten har domen från HFD inneburit ett ändrat rättsläge. Mot bakgrund av domen har kammarrätten ansett att ett aktivt holdingbolag som säljer dotterbolagsaktier i syfte att frigöra kapital för att fokusera på förädling av ett kvarvarande dotterbolag har rätt till avdrag för ingående skatt på konsultkostnader i samband med försäljningen, trots att det inte var frågan om en tydlig omstrukturering. Enligt kammarrätten fick det förutsättas att kostnaderna inte kunnat övervältras på köparna av dotterbolaget utan kommit att ingå i priset på de tjänster bolaget tillhandahållit inom sin samlade ekonomiska verksamhet. Det förhållandet att bolaget inte kunnat kompensera sig för kostnaderna påverkade inte frågan om avdragsrätt. Kammarrätten ansåg därför att konsulttjänsterna hade ett direkt och omedelbart samband med bolagets samlade ekonomiska verksamhet.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket anser att kammarrättens har gjort en för vid tolkning av HFD 2017 ref. 20. Denna tolkning står inte heller i överensstämmelse med EU-domstolens praxis.

Av EU-domstolens praxis framgår att för att avgöra om ett förvärv har ett direkt och omedelbart samband med den samlade ekonomiska verksamheten måste det objektiva syftet med inköpet beaktas. Enbart ett indirekt samband är inte tillräckligt (C-432/15, Bastová, punkt 50).

Kammarrätten har ansett att konsultkostnader i samband med en försäljning av dotterbolagsaktier i syfte att frigöra kapital för att fokusera på förädling av ett kvarvarande dotterbolag har ett direkt och omedelbart samband med bolagets samlade ekonomiska verksamhet som består i aktivt ägande av dotterbolag. Skatteverket delar inte denna uppfattning. I mervärdesskattehänseende ska varje bolag i en koncern bedömas för sig som självständiga beskattningsbara personer. Det förhållandet att en aktieförsäljning görs i syfte att gynna ett annat bolag i koncernen saknar därför betydelse för avdragsrätten hos bolaget. En sådan indirekt koppling är inte tillräcklig och står enligt Skatteverkets uppfattning inte i överensstämmelse med EU-domstolens praxis.

Det kan även konstateras att det i HFD 2017 ref. 20 var frågan om ett passivt moderbolag2. Moderbolaget hade dock rätt till avdrag för ingående skatt på konsultkostnaderna vid försäljningen av dotterbolagen eftersom kostnaderna ansågs ha ett direkt och omedelbart samband med moderlagets egna skattepliktiga rörelse inom skogsindustrin. Enligt Skatteverkets uppfattning skulle avdragsrätt inte funnits om kostnaderna haft samband med moderbolagets ägande av dotterbolag (se bl.a. C-108/14 Larentia + Minerva och C-437/06 Securenta).

Enligt Skatteverkets bedömning kan avdragsrätt för ingående skatt på kostnader för en aktieförsäljning endast komma ifråga när ett företag har anskaffat tjänster för att göra en omstrukturering i syfte att effektivisera och frigöra kapital till en egen kvarvarande rörelse som ligger vid sidan av aktieinnehavet och deltagandet i förvaltningen av ägda bolag.

Det kan även noteras att kammarrätten i ett annat mål har prövat en fråga om avdragsrätt för kostnader som antingen kan anses ha samband med en skattefri utgående transaktion eller med ett företags samlade ekonomiska verksamhet. Även i det målet gjordes en prövning mot bakgrund av HFD 2017 ref. 20. Domstolen konstaterade att eftersom det inte var en omstrukturering av verksamheten och kostnader för att effektivisera denna så kunde kostnaderna inte anses ha ett samband med den samlade ekonomiska verksamheten. Avdrag för ingående skatt medgavs därför inte (KRNG 2017-10-24, mål nr 6446-16).

Mot bakgrund av ovanstående kommer Skatteverket att överklaga kammarrättens dom till HFD.

Enligt Skatteverkets uppfattning ska avdragsrätten i samband med försäljning av aktier prövas efter de kriterier som verket uppställt i ställningstagandet Avdragsrätt för mervärdesskatt på inköp i samband med försäljning av aktier i dotterbolag, dnr 202 377722-17/111.

Referenser

8 kap. 3 § mervärdesskattelagen (1994:200, ML)

HFD 2017 ref. 20

KRNG 2017-10-24, mål nr 6446-16

C-432/15, Bastová

C-108/14, Larentia + Minerva

C-437/06, Securenta

Fotnot

1 Ett holdingbolag som deltar i förvaltningen av dotterbolag mot ersättning, se Skatteverkets ställningstagande Holdingbolag - avdragsrätt för mervärdesskatt, dnr 202-377677-17/111.

2 Ett holdingbolag som inte deltar i förvaltningen av dotterbolag mot ersättning, se Skatteverkets ställningstagande Holdingbolag - avdragsrätt för mervärdesskatt, dnr 202-377677-17/111.