Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt, Kemikalieskatt på viss elektronik, Nikotinskatt, Plastbärkassar, skatt på, Tobaksskatt)

Datum: 2018-02-08

Dnr: 202 62425-18/111

Nytt: 2024-02-23

Avseende tobaksskatt och skatt på energi gäller detta ställningstagande för fusion som skett före den 13 februari 2023 då lagen (1994:1563) om tobaksskatt ersattes av en ny lag och bestämmelserna i lagen (1994:1776) om skatt på energi, LSE, flyttades. Av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till den nya lagen om tobaksskatt respektive ändringen av LSE framgår att ett godkännande som lagerhållare som har beslutats enligt de upphävda respektive ändrade bestämmelserna fortfarande gäller och ska likställas med ett godkännande enligt de nya bestämmelserna.

Från och med den 13 februari 2023 gäller nedanstående ställningstaganden. Den rättsliga bedömningen är fortsatt densamma.

  • Tobaksskatt – godkännande som lagerhållare vid fusion av aktiebolag, 2024-02-21, dnr 8-2678430
  • Skatt på energi – godkännande som lagerhållare vid fusion av aktiebolag, 2024-02-21, dnr 8-2788194

Vad gäller skatt på kemikalier i viss elektronik så har detta ställningstagande ersatts av nedanstående ställningstagande. Den rättsliga bedömningen är fortsatt densamma.

  • Skatt på kemikalier i viss elektronik – godkännande som lagerhållare vid fusion av aktiebolag, 2024-02-21, dnr: 8-2788206

1 Sammanfattning

Ett godkännande som lagerhållare gäller en viss juridisk eller fysisk person. Skatteverket anser att ett godkännande som lagerhållare inte övergår till det övertagandet aktiebolaget vid en fusion.

Skatteverket anser att ett godkännande som lagerhållare upphör att gälla från tidpunkten då aktiebolaget anses upplöst eftersom det överlåtande aktiebolaget då inte längre finns.

I samband med fusion gäller därmed att det övertagande aktiebolaget, för det fall bolaget avser att driva verksamhet vidare i egenskap av lagerhållare, behöver ansöka om ett godkännande som lagerhållare och att Skatteverket ska pröva om det aktiebolaget uppfyller förutsättningarna för ett godkännande.

2 Frågeställning

Det förekommer att aktiebolag upplöses genom fusion. Det saknas specifika bestämmelser i lag (1994:1563) om tobaksskatt (LTS), lag (1994:1776) om skatt på energi (LSE) respektive lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik (LSKE) om vad som gäller avseende ett godkännande som lagerhållare när ett aktiebolag upplöses genom en fusion.

Fråga har uppkommit om ett godkännande som lagerhållare övergår till det övertagande aktiebolaget när övertagandet sker genom fusion.

3 Gällande rätt m.m.

Skatteverket prövar frågor om godkännande av lagerhållare (6 § förordning [2010:177] om tobaksskatt, 5 § förordning [2010:178] om skatt på energi, 4 § förordning [2017:214] om skatt på kemikalier i viss elektronik). Om Skatteverket finner att förutsättningar för godkännande som lagerhållare finns meddelar Skatteverket ett beslut om att den sökande har godkänts som lagerhållare.

Ett godkännande som lagerhållare förutsätter enligt 38 § första stycket LTS, 4 kap. 15 § första stycket LSE, 10 § första stycket LSKE att den sökande bedriver eller avser att bedriva verksamhet av viss art och är lämplig som lagerhållare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Ett godkännande som lagerhållare ges genom ett beslut av Skatteverket efter en ansökan och gäller för viss juridisk eller fysisk person. Om en juridisk person i form av ett aktiebolag ges ett godkännande gäller godkännandet följaktligen för det aktiebolaget. Den lämplighetsprövning som föregår ett sådant godkännande avser om aktiebolaget är lämpligt att anförtros ställning som lagerhållare.

Med fusion avses en ombildning av företag som uppfyller vissa villkor. För aktiebolag regleras fusioner i 23 kap. aktiebolagslagen (2005:551), ABL. Rättsverkningarna av en fusion är bland annat att det överlåtande aktiebolagets tillgångar och skulder övergår till det övertagande aktiebolaget och det överlåtande aktiebolaget upplöses (23 kap. 26 § och 34 § ABL).

I LTS, LSE respektive LSKE finns inga uttryckliga bestämmelser om vad som ska gälla med ett godkännande som lagerhållare med anledning av fusion.

4 Bedömning

Det följer inte av bestämmelserna och systematiken i LTS, LSE och LSKE att ett godkännande ska övergå till ett övertagande aktiebolag vid en fusion. Ett godkännande som lagerhållare gäller ett visst aktiebolag och beslutet om att godkänna aktiebolaget ska alltid föregås av en lämplighetsprövning. Vid lämplighetsprövningen ska det göras en samlad bedömning av förhållanden och omständigheter hos aktiebolaget för att avgöra om aktiebolaget uppfyller förutsättningarna för ett godkännande. Skatteverket anser därför att ett godkännande som lagerhållare inte kan övergå till ett annat rättssubjekt eftersom ett godkännande ges efter ansökan och prövning av det enskilda aktiebolagets lämplighet.

Det överlåtande aktiebolagets samtliga tillgångar övertas vid en fusion av det övertagande aktiebolaget. Tillgångar hänför sig dock till äganderättsliga förhållanden.

Skatteverket anser att ett godkännande som lagerhållare inte är en tillgång i äganderättslig mening som ett aktiebolag fritt kan förfoga över. Ett godkännande som lagerhållare är därmed inte en sådan tillgång som enligt 23 kap. 26 § eller 34 § ABL övergår till det övertagande aktiebolaget vid en fusion.

Skatteverket anser av dessa skäl att ett godkännande som lagerhållare vare sig enligt bestämmelserna och systematiken i LTS, LSE och LSKE eller enligt bestämmelserna i ABL övergår till det övertagandet aktiebolaget vid en fusion.

Skatteverket anser att ett godkännande som lagerhållare upphör att gälla från tidpunkten då det överlåtande aktiebolaget anses upplöst eftersom aktiebolaget då inte längre finns.

I samband med fusion gäller därmed att det övertagande bolaget, för det fall bolaget avser att driva verksamhet vidare i egenskap av lagerhållare, behöver ansöka om ett godkännande som lagerhållare för det aktiebolaget och att Skatteverket ska pröva om det aktiebolaget uppfyller förutsättningarna för ett godkännande.