Skatteverkets ställningstaganden innehåller Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. Informationen är styrande för medarbetare som arbetar inom Skatteverkets verksamhetsområden, men möjliggör för privatpersoner och företag att på ett enkelt sätt få tillgång till information om Skatteverkets ståndpunkt i rättsliga frågor på ett samlat sätt. Här finns ställningstaganden från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser.

2018-01-12 Utgifter innan aktiebolaget har registrerats
2018-11-14 Arbetsgivardeklaration på individnivå – information till betalningsmottagare
2018-11-21 Bilförmån – korrigering av bilkoder för 2018
2018-01-16 Upphävande av ställningstaganden om energiskatt på el
2018-03-02 Innebörden av att arbetsgivaren hör hemma inom EES i den s.k. oceanfartsregeln i 3 kap 12 § IL
2018-10-25 Uthyrning av vårdpersonal, mervärdesskatt
2018-12-03 Betydelsen av ett företags internprissättningsdokumentation för beslut om skattetillägg
2018-10-30 Förmån av hälso- och sjukvård
2018-11-14 Beräkning av fordonsskatt för etappvis färdigbyggda husbilar
2018-10-22 Hur erbjudanden till spelare ska beaktas vid beräkning av behållningen, skatt på spel
2018-03-01 Arbetsgivardeklaration på individnivå – redovisning av pensionsutbetalningar ska göras av den som slutligen står för kostnaden för pensionen
2018-10-22 Värdering av utbetalningar som består av varor eller tjänster, skatt på spel
2018-12-20 Sänkning av insatsen i en bostadsrättsförening
2018-02-21 Upphävande av ställningstagandet ”Identitet mellan åberopat VAT-nr och köparen”
2018-03-08 Rätten till PGI när tillstånd att arbeta saknas
2018-02-27 Tredjemansersättningar som ett värdepappersinstitut enligt lag inte får behålla, mervärdesskatt
2018-12-13 Mineralstenar indränkta i smaksatt vätska är inte skattepliktiga för tobaksskatt
2018-04-20 Bilförmån – slopad avrundning av förmånsvärde
2018-10-19 Indelning av biogasanläggning
2018-11-09 Återbetalning av näringsbidrag
2018-09-06 Tillgång till lokal för kortare tid som en del av ett enda sammansatt tillhandahållande; mervärdesskatt
2018-06-21 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2018
2018-02-05 Upphävande av ställningstagandet ”Tillämpning av regeln om skattebefrielse för ombordanställda vid växelvis arbete ombord och i land”
2018-03-02 Vem kan anses ha anställning ombord enligt den s.k. oceanfartsregeln i 3 kap. 12 § IL?
2018-05-29 Beskattning av i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och deras delägare
2018-07-11 Användning av luftfartyg, skepp och båtar för annat än privat ändamål – stiftelser som styrs av bara kommuner och landsting
2018-01-16 Upphävande av ställningstagande ”Avyttring av andelar i utländska företag i konkurs”
2018-03-15 Arbetsgivardeklaration på individnivå – presentation av uppgifter i inkomstdeklarationen
2018-06-18 Förmån av hälso- och sjukvård vid lokalanställning utomlands
2018-08-24 Överlåtelse av tillgångar som har köpts utan rätt till avdrag för ingående skatt, mervärdesskatt
2018-02-15 Betalning för trängselskatteförmån
2018-12-03 Prästlönefastigheter
2018-09-27 Upphävande av ställningstagande ”Allmänt avdrag för trygdeavgifter när syke- och foreldrepenger betalas ut från Norge”
2018-04-06 Skatteavdrag för ränta på ett gemensamt konto
2018-08-28 Vilka upplysningar krävs för att en näringsidkare, som har ansökt om prissättningsbesked hos Skatteverket, inte ska anses ha lämnat oriktig uppgift i inkomstdeklarationen?
2018-12-03 Enkla byggnader använda för samhällsnyttiga ändamål
2018-11-07 Personalliggare i verksamhetslokaler – vad utgör en verksamhetslokal vid blandad verksamhet?
2018-06-07 Förmånsbeskattning av elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift
2018-02-22 Volymomräkning av bränsle enligt 2 kap. 2 § lagen om skatt på energi – villkor för omräkning är inte tillämpligt i vissa fall
2018-12-03 Företagshälsovård
2018-04-09 Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – underskott i handelsbolag
2018-03-01 Avdragsrätt för mervärdesskatt vid inköp och installation av en solcellsanläggning för mikroproduktion av el
2018-02-08 Godkännande som frivilligt skattskyldig vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-05-21 Beskattning av fordon som tidigare varit registrerade i det militära fordonsregistret
2018-10-29 Värdering av skattepliktig förmån av onoterade optioner och fastställande av volatiliteten
2018-11-16 Tillämpning av sexmånadersfristen i 52 kap. 8 a § SFL när brottsanmälan görs först efter Skatteverkets beskattnings-beslut
2018-11-12 Bilförmån – justering av förmånsvärde för lätt lastbil
2018-02-28 Gas som matas ut från ett naturgasnät i ett annat EU-land och transporteras till Sverige kan anses vara biogas enligt lagen om skatt på energi
2018-10-22 Beräkning av spelföretagets behållning när svenska spelare spelar mot utländska spelare online, skatt på spel
2018-08-20 Beskattning av utländska socialförsäkringspensioner
2018-10-19 Servitut avseende specialändamål
2018-01-22 Undantag från skatteplikt för fartyg när omsättning sker i flera led, mervärdesskatt
2018-08-22 Återbetalning av skatt på bränsle och el som förbrukats för att framställa värme eller kyla för vissa verksamheter
2018-12-03 Byggnader i anslutning till halkbanor
2018-01-24 Friskvårdsbidrag – när de anställda själva får välja
2018-12-10 Hur ska skatteavtal tillämpas på utbetalning från pensionsförsäkring då försäkringen innehåller både tjänstepension och privat sparande?
2018-02-09 En hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten; mervärdesskatt
2018-02-19 Förevisning av naturområden, mervärdesskatt
2018-10-25 Social omsorg, mervärdesskatt
2018-09-28 Synnerliga skäl att undanta två bilar från trängselskatteplikt vid familjehemsplacering
2018-11-29 Nedskrivning för förväntade kreditförluster på fordringar som inte är kapitaltillgångar vid tillämpning av den internationella redovisningsnormgivningen
2018-10-01 Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Afghanistan
2018-12-03 Undantag från skatteplikt för krigsfartyg; mervärdesskatt
2018-03-08 Värde för onoterade tillgångar med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2
2018-11-30 Bostadslägenhet
2018-02-08 Utdelning och kapitalvinst på onoterade andelar i en utländsk juridisk person som inte är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland ska inte kvoteras till fem sjättedelar
2018-11-20 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2018
2018-11-26 Vouchrar, mervärdesskatt
2018-01-22 Undantaget från skatteplikt för utbildning, mervärdesskatt
2018-11-29 Server som fast driftställe
2018-06-12 Uppgiftsskyldighet enligt CRS och DAC 2 om en person har mer än ett skatterättsligt hemvist under året
2018-02-08 Godkännande som registrerad varumottagare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-28 Begreppet ägare och rätten att beräkna gränsbelopp enligt 57 kap. 11 § IL
2018-10-19 Markvärde för industrienhet som utgör 3D-fastighet
2018-02-08 Godkännande som registrerad avsändare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-06-27 Personalliggare i verksamhetslokaler – begreppet verksam
2018-02-08 Godkännande som skattebefriad förbrukare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-09-19 En hyresvärd ska anses överföra el som denne låter ingå ospecificerad i hyran
2018-12-18 Sönderdelad tobak är skuren eller på annat sätt strimlad i den mening som avses i 1 c § lagen om tobaksskatt
2018-12-13 Redovisning av förmåner i arbetsgivardeklaration
2018-07-09 Hur ska det s.k. relevanskravet (foreseeable relevance) förstås vid informationsutbyte på begäran?
2018-12-19 Transportföretagets säte saknar betydelse för skattskyldigheten enligt ”för in eller tar emot”-bestämmelsen
2018-12-17 Avräkningsordning vid återbetalning av vägtrafikskatt
2018-12-10 Upphävande av ställningstagandet ”Lotteriskatt, spelområde”
2018-11-26 Återkallat ställningstagande – Beskattning av uppskovsbelopp vid andelsbyte och kapitalvinst vid framskjuten beskattning när mottagna aktier ärvs av en begränsat skattskyldig person
2018-01-22 Underskott av avslutad enskild näringsverksamhet
2018-03-19 Upphävande av två ställningstaganden som rör social omsorg
2018-09-13 Jämförelseår vid fullföljdsberäkningen
2018-12-05 Principen om förbud mot förfarandemissbruk, mervärdesskatt
2018-06-19 Omkostnadsersättning till familjehem – vilket underlag krävs?
2018-06-27 Personalliggare i verksamhetslokaler – arbete på annan plats än i den ordinarie verksamhetslokalen
2018-01-30 Upphävande av ställningstagandet ”Från mervärdesskatt undantagna tjänster i Sverige som vid bedömning av omsättningsland omfattas av huvudregeln”
2018-05-14 Kan utbetalning av norsk barnetrygd före den 5 april 2008 innebära att senare utbetalda ersättningar ska undantas från beskattning i Sverige till följd av övergångsbestämmelser i det nordiska skatteavtalet?
2018-12-06 Fakturering och redovisning av vouchrar, mervärdesskatt
2018-01-29 Undantag från skatteplikt och omsättningsland för luftfartyg när omsättning sker i flera led, mervärdesskatt
2018-11-15 Kapitalvinstbeskattning vid förändring av bostadsrätt
2018-12-18 Vad är ett dödsbo enligt inkomstskattelagen och kupongskattelagen och hur ska det beskattas?
2018-01-25 Skattesats för olika uppdrag i samband med film- eller tv-produktion, mervärdesskatt
2018-08-22 Förvärv av teckningsoptioner i samband med de särskilda bestämmelserna om personaloptioner
2018-02-08 Godkännande som lagerhållare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-10-19 Hyra för studentbostäder
2018-05-21 Registrering av civilstånd i folkbokföringen vid flytt till Sverige
2018-12-18 Förhållandet mellan de två olika definitionerna av röktobak i 1 c § lagen om tobaksskatt
2018-10-16 Deklarationsskyldighet för utländska juridiska personer som motsvarar svenska aktiebolag
2018-12-03 Upphävande av flera olika ställningstaganden
2018-05-21 Uttag av förhöjt koldioxidbelopp för nya fordon under 3 år (s.k. malus)
2018-10-19 Värdering av biltvättar med enbart tvättbås (självtvätt)
2018-10-19 Indelning av djursjukhus
2018-12-19 Upphävande av skrivelsen ”Skatteverkets inställning avseende skattskyldighet för vissa punktskatter när varor skickas från ett annat EG-land till privatpersoner i Sverige”
2018-02-08 Godkännande som upplagshavare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-01-25 Beskattningsland för tjänster och bevisbördans placering, mervärdesskatt
2018-11-29 Transaktioner med virtuella valutor, mervärdesskatt
2018-12-05 Brister i fakturans innehåll, mervärdesskatt
2018-07-03 Geografisk avgränsning av oceanfartsområdet i 3 kap. 12 § IL
2018-05-09 Bilförmån – justering av förmånsvärde för lätta lastbilar andra halvåret 2018
2018-01-15 Land-för-land-rapportering – rapporteringsskyldighet vid förkortade och förlängda räkenskapsår samt vid vissa omstruktureringar
2018-06-20 Mervärdesskatt vid import som tagits ut av Tullverket då Skatteverket är rätt beskattningsmyndighet; avdragsrätt
2018-06-26 Lokalupplåtelse som främjar allmännyttiga ändamål
2018-11-29 Presumtioner för var köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas, mervärdesskatt
2018-11-26 Tillämplig artikel i det nordiska skatteavtalet vid beskattning av ombordanställda när fartyget saknar kontrakt och under ledighetsperioder
2018-09-19 Den som förfogar över den utrustning i datorhallen som elen förbrukas i ska anses förbruka elen