Områden: Punktskatter och trafikskatter (Alkoholskatt, Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt, Tobaksskatt)

Datum: 2018-02-08

Dnr: 202 62420-18/111

Nytt: 2023-12-20

Detta ställningstagande gäller för förhållanden som avser tid före den 13 februari 2023 då lagen (1994:1563) om tobaksskatt och lagen (1994:1564) om alkoholskatt ersattes av nya lagar och bestämmelserna i lagen (1994:1776) om skatt på energi, LSE, flyttades. Av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till de nya lagarna respektive ändringen av LSE framgår att ett godkännande som upplagshavare som har beslutats enligt de upphävda respektive ändrade bestämmelserna fortfarande gäller och ska likställas med ett godkännande enligt de nya bestämmelserna.

Från och med den 13 februari 2023 gäller nedanstående ställningstaganden. Den rättliga bedömningen är fortsatt densamma.

  • Tobaksskatt – godkännande som upplagshavare vid fusion av aktiebolag, 20231218, dnr: 82675984
  • Alkoholskatt – godkännande som upplagshavare vid fusion av aktiebolag, 202312 18, dnr: 82676202
  • Skatt på energi – godkännande som upplagshavare vid fusion av aktiebolag, 20231218, dnr: 82676215

1 Sammanfattning

Ett godkännande som upplagshavare gäller en viss juridisk eller fysisk person. Skatteverket anser att ett godkännande som upplagshavare inte övergår till det övertagandet aktiebolaget vid en fusion.

Skatteverket anser att ett godkännande som upplagshavare upphör att gälla från tidpunkten då aktiebolaget anses upplöst eftersom det överlåtande aktiebolaget då inte längre finns.

I samband med fusion gäller därmed att det övertagande aktiebolaget, för det fall bolaget avser att driva verksamhet vidare i egenskap av upplagshavare, behöver ansöka om ett godkännande som upplagshavare och att Skatteverket ska pröva om det aktiebolaget uppfyller förutsättningarna för ett godkännande.

2 Frågeställning

Det förekommer att aktiebolag upplöses genom fusion. Det saknas specifika bestämmelser i lag (1994:1563) om tobaksskatt (LTS), lag (1994:1564) om alkoholskatt (LAS) respektive lag (1994:1776) om skatt på energi (LSE) om vad som gäller avseende ett godkännande som upplagshavare när ett aktiebolag upplöses genom en fusion.

Fråga har uppkommit om ett godkännande som upplagshavare övergår till det övertagande aktiebolaget när övertagandet sker genom fusion.

3 Gällande rätt m.m.

Skatteverket prövar frågor om godkännande av upplagshavare (6 § förordning [2010:177] om tobaksskatt, 5 § förordning [2010:173] om alkoholskatt och 5 § förordning [2010:178] om skatt på energi). Om Skatteverket finner att förutsättningar för godkännande som upplagshavare finns meddelar Skatteverket ett beslut om att den sökande har godkänts som upplagshavare.

Ett godkännande som upplagshavare förutsätter enligt 10 § första och andra stycket LTS, 9 § första och andra stycket LAS respektive 4 kap. 3 § första och andra stycket LSE att den sökande

  • bedriver eller avser att bedriva verksamhet av viss art
  • är lämplig som upplagshavare med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt
  • disponerar över ett utrymme beläget i Sverige som kan godkännas som skatteupplag.

Ett godkännande som upplagshavare ges genom ett beslut av Skatteverket efter en ansökan och gäller för en viss juridisk eller fysisk person. Om en juridisk person i form av ett aktiebolag ges ett godkännande gäller godkännandet följaktligen för det aktiebolaget. Den lämplighetsprövning som föregår ett sådant godkännande avser om aktiebolaget är lämpligt att anförtros ställning som upplagshavare.

Med fusion avses en ombildning av företag som uppfyller vissa villkor. För aktiebolag regleras fusioner i 23 kap. aktiebolagslagen (2005:551), ABL. Rättsverkningarna av en fusion är bland annat att det överlåtande aktiebolagets tillgångar och skulder övergår till det övertagande aktiebolaget och att det överlåtande aktiebolaget upplöses (23 kap. 26 § och 34 § ABL).

I LTS, LAS respektive LSE finns inga uttryckliga bestämmelser om vad som ska gälla med ett godkännande som upplagshavare med anledning av fusion.

4 Bedömning

Det går inte att utläsa av bestämmelserna eller av systematiken i LTS, LAS och LSE att ett godkännande ska övergå till ett övertagande aktiebolag vid en fusion. Ett godkännande som upplagshavare gäller ett visst aktiebolag och beslutet om att godkänna aktiebolaget ska alltid föregås av en lämplighetsprövning. Vid lämplighetsprövningen ska det göras en samlad bedömning av förhållanden och omständigheter hos aktiebolaget för att avgöra om aktiebolaget uppfyller förutsättningarna för ett godkännande. Skatteverket anser därför att ett godkännande som upplagshavare inte kan övergå till ett annat rättssubjekt eftersom ett godkännande ges efter ansökan och prövning av det enskilda aktiebolagets lämplighet.

Det överlåtande aktiebolagets samtliga tillgångar övertas vid en fusion av det övertagande aktiebolaget. Tillgångar hänför sig dock till äganderättsliga förhållanden.

Skatteverket anser att ett godkännande som upplagshavare inte är en tillgång i äganderättslig mening som ett aktiebolag fritt kan förfoga över. Ett godkännande som upplagshavare är därmed inte en sådan tillgång som enligt 23 kap. 26 § eller 34 § ABL övergår till det övertagande aktiebolaget vid en fusion.

Skatteverket anser av dessa skäl att ett godkännande som upplagshavare vare sig enligt bestämmelserna och systematiken i LTS, LAS och LSE eller enligt bestämmelserna i ABL övergår till det övertagandet aktiebolaget vid en fusion.

Skatteverket anser att ett godkännande som upplagshavare upphör att gälla från tidpunkten då det överlåtande aktiebolaget anses upplöst eftersom aktiebolaget då inte längre finns.

I samband med fusion gäller därmed att det övertagande aktiebolaget, för det fall bolaget avser att driva verksamhet vidare i egenskap av upplagshavare, behöver ansöka om ett godkännande som upplagshavare för det aktiebolaget och att Skatteverket ska pröva om det aktiebolaget uppfyller förutsättningarna för ett godkännande.