Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Datum: 2018-02-08

Dnr: 202 62441-18/111

1 Sammanfattning

Ett godkännande som frivilligt skattskyldig gäller en viss juridisk eller fysisk person. Skatteverket anser att ett godkännande som frivilligt skattskyldig inte övergår till det övertagandet aktiebolaget vid en fusion.

Skatteverket anser att godkännandet som frivilligt skattskyldig upphör att gälla från tidpunkten då aktiebolaget anses upplöst eftersom det överlåtande aktiebolaget då inte längre finns.

I samband med fusion gäller därmed att det övertagande aktiebolaget, för det fall bolaget avser att driva verksamhet vidare i egenskap av frivilligt skattskyldig, behöver ansöka om ett godkännande som frivilligt skattskyldig och att Skatteverket ska pröva om det aktiebolaget uppfyller förutsättningarna för ett godkännande.

2 Frågeställning

Det förekommer att aktiebolag upplöses genom fusion. Det saknas specifika bestämmelser i lag (1994:1776) om skatt på energi (LSE) om vad som gäller avseende ett godkännande som frivilligt skattskyldig när ett aktiebolag upplöses genom en fusion.

Fråga har uppkommit om ett godkännande som frivilligt skattskyldig övergår till det övertagande aktiebolaget när övertagandet sker genom fusion.

3 Gällande rätt m.m.

Skatteverket prövar frågor om godkännande av frivilligt skattskyldig (5 § förordning [2010:178] om skatt på energi). Om Skatteverket finner att förutsättningar för godkännande som frivilligt skattskyldig finns meddelar Skatteverket ett beslut om att den sökande har godkänts som frivilligt skattskyldig.

Ett godkännande som frivilligt skattskyldig får enligt 11 kap. 6 § LSE lämnas under följande förutsättningar:

  • Den sökande beräknas förbruka mer än 10 gigawattimmar el per kalenderår

1. i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med sådan förbrukning,

2. i huvudsak för kemisk reduktion eller i huvudsak för elektrolytiska processer,

3. vid sådan framställning av produkter som avses i 6 a kap. 1 § 6,

4. i metallurgiska processer eller vid tillverkning av mineraliska produkter under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar har förändrats kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur har förändrats, i den utsträckning förbrukningen inte omfattas av föregående punkter,

5. i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, i den utsträckning förbrukningen inte omfattas av föregående punkter, eller

6. i en datorhall.

  • Den sökande är lämplig som frivilligt skattskyldig med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Ett godkännande som frivilligt skattskyldig ges genom ett beslut av Skatteverket efter en ansökan och gäller för viss juridisk eller fysisk person. Om en juridisk person i form av ett aktiebolag ges ett godkännande gäller godkännandet följaktligen för det aktiebolaget. Den lämplighetsprövning som föregår ett sådant godkännande avser om aktiebolaget är lämpligt att anförtros ställning som frivilligt skattskyldig.

Med fusion avses en ombildning av företag som uppfyller vissa villkor. För aktiebolag regleras fusioner i 23 kap. aktiebolagslagen (2005:551), ABL. Rättsverkningarna av en fusion är bland annat att det överlåtande aktiebolagets tillgångar och skulder övergår till det övertagande aktiebolaget och att det överlåtande aktiebolaget upplöses (23 kap. 26 § och 34 § ABL).

I LSE finns inga uttryckliga bestämmelser om vad som ska gälla med ett godkännande som frivilligt skattskyldig med anledning av fusion.

4 Bedömning

Det följer inte av bestämmelserna och systematiken i LSE att ett godkännande ska övergå till ett övertagande aktiebolag vid en fusion. Ett godkännande som frivilligt skattskyldig gäller ett visst aktiebolag och beslutet om att godkänna aktiebolaget ska alltid föregås av en lämplighetsprövning. Vid lämplighetsprövningen ska det göras en samlad bedömning av förhållanden och omständigheter hos aktiebolaget för att avgöra om aktiebolaget uppfyller förutsättningarna för ett godkännande. Skatteverket anser därför att ett godkännande som frivilligt skattskyldig inte kan övergå till ett annat rättssubjekt eftersom ett godkännande ges efter ansökan och prövning av det enskilda aktiebolagets lämplighet.

Det överlåtande aktiebolagets samtliga tillgångar övertas vid en fusion av det övertagande aktiebolaget. Tillgångar hänför sig dock till äganderättsliga förhållanden.

Skatteverket anser att ett godkännande som frivilligt skattskyldig inte är en tillgång i äganderättslig mening som ett aktiebolag fritt kan förfoga över. Ett godkännande som frivilligt skattskyldig är därmed inte en sådan tillgång som enligt 23 kap. 26 § eller 34 § ABL övergår till det övertagande aktiebolaget vid en fusion.

Skatteverket anser av dessa skäl att ett godkännande som frivilligt skattskyldig vare sig enligt bestämmelserna och systematiken i LSE eller enligt bestämmelserna i ABL övergår till det övertagandet aktiebolaget vid en fusion.

Skatteverket anser att ett godkännande som frivilligt skattskyldig upphör att gälla från tidpunkten då det överlåtande aktiebolaget anses upplöst eftersom aktiebolaget då inte längre finns.

I samband med fusion gäller därmed att det övertagande bolaget, för det fall bolaget avser att driva verksamhet vidare i egenskap av frivilligt skattskyldig, behöver ansöka om ett godkännande som frivilligt skattskyldig för det aktiebolaget och att Skatteverket ska pröva om det aktiebolaget uppfyller förutsättningarna för ett godkännande.