Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2007-11-06

Dnr: 131 593610-07/111

Nytt: 2010-12-13

Detta ställningstagande upphör att gälla och ersätts av ställningstagandet Undantagen för periodiska medlemsblad och periodiska personaltidningar, dnr 131 729629-10/111.

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att en periodisk publikation som ges ut av ett servicebolag till en sammanslutning kan omfattas av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 13 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML. 

2 Bakgrund och frågeställning

Med periodiskt medlemsblad förstås en periodisk publikation som utges av en sammanslutning eller en organisation och som i princip är avsedd för dess medlemmar, medlemmars anställda eller till medlemmarna direkt eller indirekt anslutna organisationer. Den omständigheten att en sådan publikation utges av ett serviceorgan för sammanslutningen medför inte att publikationen förlorar sin karaktär av medlemsblad. (Handledning för mervärdesskatt 2007 s. 968 f.).

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked 20050616 ansett att en publikation inte utgör ett periodiskt medlemsblad enligt 3 kap. 13 § ML efter det att ett fristående bolag har övertagit utgivningen av publikationen.

Frågan är om ovan nämnt förhandsbesked innebär någon ändring när en sammanslutning gett i uppdrag åt ett servicebolag att för sammanslutningen hantera utgivningen.

Denna skrivelse behandlar inte en framställares tillhandahållande till utgivaren, dvs. sådana tillhandahållanden som kan omfattas av 3 kap. 19 § första stycket 2 ML. 

3 Gällande rätt m.m.

 Enligt 3 kap. 13 § ML ska från skatteplikt undantas omsättning av periodiska medlemsblad eller periodiska personaltidningar när en sådan publikation tillhandahålls någon gratis eller mot ersättning tillhandahålls utgivaren, medlemmar eller anställda.

Något undantag som motsvarar 3 kap. 13 § ML finns inte i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet, eller i gemenskapsrätten i övrigt.

Regeringsrätten har 1989 fastställt ett förhandsbesked lämnat av Riksskatteverkets nämnd för rättsärenden rörande periodiskt medlemsblad, RÅ 1989 not. 278.  Förhandsbeskedet innebär att ett handelsbolag, som utgjorde ett servicebolag för två föreningar, tillhandahöll ett periodiskt medlemsblad. Handelsbolaget, dvs. servicebolaget, hade till ändamål att tillhandahålla information på revisions-, redovisnings- och skatteområdena samt angränsande ämnesområden för i första hand föreningarnas, dvs. handelsbolagets ägares, medlemmars och de anställdas behov. Riksskatteverkets nämnd för rättsärenden konstaterade att tidningen är undantagen från skatteplikt till den del upplagan tillhandahölls medlemmar i föreningarna. Undantaget från skatteplikt omfattar den del av upplagan som tillhandahålls medlem, antingen mot serviceavgift eller mot särskilt vederlag, för internt bruk i medlemmars verksamhet.

Enligt prop. 1993/94:99 s. 154 har bestämmelserna rörande skattefrihet för vissa publikationer överförts utan någon ändring. I SOU 1994:88 har uppmärksammats att bestämmelsen i bland annat nuvarande 3 kap. 3 § ML inte överensstämmer med mervärdesskattedirektivet. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § ML har inte behandlats i prop. 1994/95:57, dvs. den proposition som föregick ändringarna inför inträdet i EU, trots att det i utredningen som föregick propositionen framkom att bestämmelsen inte överensstämde med gemenskapsrätten. Bestämmelsen kvarstår därför efter Sveriges inträde i EU.

Skatterättsnämnden har den 16 juni 2005 meddelat ett förhandsbesked som innebär att undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 13 § ML inte gäller om ett fristående bolag inte kan tillhandahålla sådana periodiska medlemsblad som avses i bestämmelsen. Enligt nämndens mening är en grundläggande förutsättning för att 3 kap. 13 § ML ska kunna bli tillämplig att det föreligger ett medlemsförhållande. Något sådant medlemsförhållande förelåg inte i ärendet. 

4 Skatteverkets bedömning

Vid inträdet i EU har lagstiftaren låtit undantaget som finns i 3 kap. 13 § ML kvarstå trots att ett motsvarande undantag saknas i mervärdesskattedirektivet. Lagstiftaren har i prop. 1993/94:99 angett att tidigare lagstiftning överförts i dess helhet till ny lagstiftning och någon ändring i samband med inträdet i EU har inte gjorts av lagstiftaren. Skatteverket gör den tolkningen att lagstiftaren ansett att 3 kap. 13 § ML i dess nuvarande lydelse ska tolkas på samma sätt som bestämmelsen tolkades före inträdet i EU.

Regeringsrätten har ansett att ett handelsbolag som utgjorde ett servicebolag för två föreningar kunde omfattas av undantaget från skatteplikt som numera finns i 3 kap. 13 § ML, se RÅ 1989 not. 278. Servicebolaget var helägt av två olika föreningar. Servicebolaget skulle verka för att dessa föreningars medlemmar och anställda skulle erhålla viss information.

Med hänsyn till att lagstiftaren inte ansett att någon ändring skulle ske av 3 kap. 13 § ML i samband med införandet av ML den 1 juli 1994 eller i samband med inträdet i EU anser Skatteverket att ett servicebolag till en sammanslutning även fortsättningsvis kan tillhandahålla periodiska medlemsblad skattefritt med stöd av 3 kap. 13 § ML.

Skatteverket anser inte att rättsläget ändrats på grund av vad Skatterättsnämnden angett i förhandsbesked meddelat den 16 juni 2005. Det var i det ärendet inte fråga om ett servicebolag till en sammanslutning utan det var fråga om ett helt fristående bolag. Ett servicebolags tillhandahållande har således inte varit föremål för bedömning i Skatterättsnämnden och med hänsyn till detta anser Skatteverket att ett sådant tillhandahållande även fortsättningsvis ska kunna omfattas av 3 kap. 13 § ML.

Skatteverket anser att med ett servicebolag till en sammanslutning förstås i detta sammanhang ett bolag som ägs av sammanslutningen eller av dess medlemmar. Vidare ska bolagets verksamhet bestå i att tillhandahålla varor eller tjänster inom sammanslutningens verksamhetsområde. Bolaget ska således antingen tillhandahålla varor och tjänster till sammanslutningen eller tillhandahålla sådana varor och tjänster som sammanslutningen annars skulle tillhandahålla.