Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2018-03-02

Dnr: 202 45275-18/111

Sammanfattning

Enligt Skatteverket ska definitionen av en sjöman enligt sjömanslagen användas för att definiera vem som kan ha anställning ombord enligt 3 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Frågeställning

En förutsättning för skattebefrielse enligt den s.k. oceanfartsregeln i 3 kap. 12 § IL är att personen har haft en ”anställning ombord”. Vem kan anses ha anställning ombord? Räcker det att en person utför arbete ombord för att det ska ses som anställning ombord?

Gällande rätt m.m.

Regeln om skattebefrielse för ombordanställda framgår av 3 kap. 12 § andra stycket IL. Enligt lagrummet är den som har anställning ombord på ett utländskt fartyg som huvudsakligen går i oceanfart inte skattskyldig för inkomst av anställningen om vistelsen utomlands varar i minst 183 dagar sammanlagt under en tolvmånadersperiod och arbetsgivaren hör hemma i en stat inom EES.

Sjömanslagen (1973:282) definierar en sjöman som en arbetstagare som är anställd för fartygsarbete och som under den tid hen tjänstgör ombord har en befattning på fartyget (3 § sjömanslagen). Med en befattning på ett fartyg avses enligt samma lagrum en sådan befattning ombord som huvudsakligen avser fartygsarbete och gäller annat än enbart tillfälliga göromål. Fartygsarbete definieras som sådant arbete för fartygets räkning som utförs ombord på fartyget.

Kammarrätten har prövat ett fall där en person utförde en del av sitt arbete ombord på fartyg. Arbetet innebar att personen på SIDA:s uppdrag övervakade vapenvilan i Sri Lanka. Uppdraget skedde delvis från srilankesiska statsfartyg och delvis i land. Kammarrätten fann att de arbetsuppgifter som personen utförde ombord på fartyg inte kunde anses som sådan anställning ombord som avses i 3 kap. 12 § IL (KRNS 2008-10-07, mål nr 1286-08).

Bedömning

Begreppet ”anställning ombord” finns inte definierat i IL och direkta uttalanden saknas i förarbetena. Skatteverket anser dock att det inte räcker med att en person utför arbete ombord på ett fartyg för att det ska ses som anställning ombord. Lagstiftaren har valt att använda sjömanslagens definition av sjöman för att begränsa den krets av skattskyldiga som omfattas av reglerna om sjöinkomst i 64 kap. IL. Skatteverket anser att definitionen av en sjöman enligt sjömanslagen även ska användas för att definiera vem som har anställning ombord enligt 3 kap. 12 § IL.