Områden: Socialavgifter

Datum: 2018-03-15

Dnr: 202 120649-18/111

1 Sammanfattning

Skatteverket har en skyldighet att inför inkomstdeklarationen underrätta om inkomna kontrolluppgifter m.m. Uppgifter på individnivå (individuppgifter) som lämnas i en arbetsgivardeklaration kommer i vissa fall att ersätta en kontrolluppgift från utbetalaren. Individuppgifter lämnas som regel månadsvis och utbetalaren gör ingen sammanställning av uppgifterna för inkomståret.

Skatteverkets bedömning är att myndighetens underrättelseskyldighet i sådana fall kan fullgöras genom att Skatteverket lämnar en uppgift som består av summan av de individuppgifter som en och samma utbetalare redovisat för en och samma person under inkomståret. I detta sammanhang behöver redovisningen av dessa uppgifter alltså inte göras månad för månad. Individuppgifterna behöver dock i andra sammanhang finnas tillgängliga och kunna behandlas såsom de lämnats in. Detta gäller t.ex. när någon som har rätt att ta del av uppgifterna vill se uppgifterna i den form som de har lämnats in.

2 Frågeställning

Har Skatteverket fullgjort sin underrättelseskyldighet beträffande inkomstuppgifter som lämnats månadsvis i en arbetsgivardeklaration på individnivå om uppgift i inkomstdeklarationen lämnas endast om det sammanlagda beloppet som redovisats avseende en och samma person från en och samma utbetalare.

3 Gällande rätt m.m.

Skatteverket ska före den 15 april året efter utgången av beskattningsåret underrätta fysiska personer och dödsbon som kan antas vara deklarationsskyldiga om de kontrolluppgifter, uppgift om betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationer och övriga uppgifter som har kommit in till verket som underlag för beslut om slutlig skatt och beslut om pensionsgrundande inkomst (PGI) samt övriga uppgifter som verket känner till, 31 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL.

Av författningskommentaren till 31 kap. 4 § SFL i propositionen Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen (prop. 2016/17:58) framgår följande:

”Av paragrafen framgår att Skatteverket före den 15 april året efter utgången av beskattningsåret ska underrätta fysiska personer och dödsbon som kan antas vara deklarationsskyldiga om bl.a. de kontrolluppgifter som har kommit in till verket som underlag för beslut om slutlig skatt och beslut om pensionsgrundande inkomst. Underrättelsen ska ske genom att uppgifterna anges i det fastställda formuläret för inkomstdeklarationen (6 kap. 6 § andra stycket skatteförfarandeförordningen [2011:1261], förkortad SFF).

Ändringen i paragrafen innebär att Skatteverket även ska underrätta fysiska personer och dödsbon om uppgifter om betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationer som har kommit in till verket. Ändringen är till följd av att skyldigheten att lämna kontrolluppgift i många fall ersätts av en skyldighet att lämna uppgifter per betalningsmottagare i arbetsgivar-deklarationen. En arbetsgivardeklaration som innehåller uppgifter per betalningsmottagare kommer även att fungera som en kontrolluppgift.”

Kontrolluppgift ska inte lämnas om ersättningen eller förmånen skulle ha redovisats per betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration eller förenklad arbetsgivardeklaration, 15 kap. 8 § 3 SFL.

Av författningskommentaren till 15 kap. 8 § 3 SFL, prop. 2016/17:58, framgår bland annat följande:

”Ändringen i punkten 3 innebär att kontrolluppgift inte ska lämnas om sådan ersättning eller förmån som har redovisats eller skulle ha redovisats per betalningsmottagare av utgivaren eller den som avses i 5–7 §§ i en arbetsgivardeklaration eller en förenklad arbetsgivardeklaration. En utgivare bör inte behöva lämna samma uppgift två gånger till Skatteverket.”

Beskattningsår är för fysiska personer ett kalenderår, 1 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

4 Bedömning

I SFL anges vilka skyldigheter en utbetalare av ersättning för arbete har när det gäller att lämna uppgifter till Skatteverket om utgiven ersättning och gjorda skatteavdrag. Exempelvis föreligger skyldighet att lämna kontrolluppgifter och inkomstuppgift på individnivå i en arbetsgivardeklaration. Skatteverket ska i sin tur underrätta den skattskyldiga om de uppgifter som har kommit in till Skatteverket under beskattningsåret. Underrättelse sker normalt genom att inkomstuppgifterna trycks i inkomstdeklarationen som skickas ut till den skattskyldiga. I vissa fall lämnas uppgifterna istället i specifikationen till inkomstdeklarationen.

Inkomstuppgifter som lämnas för beskattningsåret i en kontrolluppgift har summerats av utbetalaren innan uppgiften skickas in till Skatteverket. Uppgifterna som lämnas om en skattskyldig i en arbetsgivardeklaration på individnivå redovisas istället per månad och arbetsgivaren ska avseende dessa uppgifter inte lämna en årlig sammanställning i form av en kontrolluppgift. Varken i lagtext eller i förarbeten anges om en underrättelse av inkomna uppgifter kan ske genom att Skatteverket redovisar det sammanlagda beloppet som en och samma utbetalare redovisat avseende en skattskyldig i arbetsgivardeklaration på individnivå eller om redovisning av beloppen istället ska ske per månad på det sätt som de redovisats in till Skatteverket. Beloppen som redovisats i en arbetsgivardeklaration på individnivå för ett beskattningsår kommer i normalfallet att ligga till grund för beskattning av den som uppgifterna berör. Det är den sammanlagda årsinkomsten som ligger till grund för den enskildes beskattning. Vid vilket datum under beskattningsåret en viss ersättning betalats ut saknar i detta sammanhang betydelse.

Eftersom beskattning sker av det sammanlagda beloppet som betalats ut till en och samma person under inkomståret är det Skatteverket uppfattning att underrättelsen av redovisade belopp som sker i inkomstdeklarationen eller i förekommande fall i specifikationen till inkomstdeklarationen kan ske med ett sammanlagt belopp av de summor som redovisats in av en och samma utbetalare avseende en och samma mottagare. Underrättelse behöver inte innehålla uppgift om med vilket belopp och vid vilken tidpunkt under beskattningsåret utbetalningen gjordes. Dessa uppgifter behöver dock i andra sammanhang finnas tillgängliga och kunna behandlas såsom de lämnats in. Detta gäller t.ex. när någon som har rätt att ta del av uppgifterna vill se uppgifterna i den form som de har lämnats in.