Områden: Punktskatter och trafikskatter (Fordonsskatt)

Datum: 2018-05-21

Dnr: 202 210769-18/111

1 Sammanfattning

För vissa fordon ska ett förhöjt koldioxidbelopp (s.k. malus) tas ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången. Beroende på om fordonet ska beskattas dag för dag eller inte kommer uttaget av malus ske på olika sätt. Beskattning dag för dag gäller om fordonsskatten är minst 4 800 kr för ett skatteår.

För fordon med en fordonsskatt som understiger 4 800 kronor för ett skatteår ska malus tas ut för hel månad om fordonet är skattepliktigt under en del av en kalendermånad. Om fordonet blir skattepliktigt för första gången den 15 juli 2018 ska malus betalas för tiden juli 2018–juni 2021.

Om fordonsskatten uppgår till minst 4 800 kronor för ett helt skatteår tas skatt i vissa fall ut per dag. Om fordonet blir skattepliktigt för första gången den 15 juli 2018 ska malus betalas för tiden 15 juli 2018–14 juli 2021.

Beräkning av om fordonsskatten för skatteåret uppgår till minst 4 800 kr ska göras innan skatteårets början. Vid denna beräkning tas hänsyn till att malus kommer att upphöra under det kommande skatteåret. Skatteverket anser därför att det inte ska göras någon ny beräkning av skatten för innevarande skatteår när malus för fordonet upphör.

2 Frågeställning

Bonus malus-systemet omfattar personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar av fordonsår 2018 eller senare som blir skattepliktiga för första gången den 1 juli 2018 eller senare. För bensin- och dieseldrivna fordon som släpper ut mer än 95 g koldioxid per kilometer vid blandad körning tas en förhöjd fordonsskatt (s.k. malus) ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången.

Gränsen för när fordonsskatt ska tas ut för dag beror på om fordonsskatten för ett helt skatteår är 4 800 kr eller högre.

Frågorna är då:

1.Hur ska malus tas ut för fordon för vilka fordonsskatten understiger 4 800 kr för ett helt skatteår?

2.Hur ska malus tas ut för fordon för vilka fordonsskatten uppgår till minst 4 800 kronor för ett helt skatteår?

3 Gällande rätt m.m.

Beslut om vägtrafikskatt enligt 4 kap. 1 § samt beslut om dröjsmålsavgift fattas av Transportstyrelsen för Skatteverkets räkning. För Skatteverkets räkning verkställer Transportstyrelsen debitering och återbetalning av skatt, avgifter och ränta enligt denna lag (1 kap. 2 § vägtrafikskattelagen [2006:227], VSL).

Fordonsskatt ska betalas för ett skatteår, eller om skatten för ett fordon överstiger 3 600 kronor för ett helt år, för en skatteperiod. För en skatteperiod är skatten en tredjedel av skatten för ett helt år (2 kap. 5 § VSL).

Med skatteår avses, i fråga om fordonsskatt, tolv kalendermånader i rad. Med skatteperiod avses fyra kalendermånader i rad (1 kap. 4 § VSL).

Skatteår, skatteperioder och betalningsmånader för fordonen bestäms efter sista siffran i registreringsnumret (6 § vägtrafikskatteförordningen [2006:242], VSF).

Fordonsskatten beräknas för de flesta fordon utifrån hur mycket koldioxid de släpper ut (2 kap. 7 § VSL).

Koldioxidbeloppet är för ett skatteår 22 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 111 gram (2 kap. 9 § första stycket VSL).

3.1 Malus under 3 år

För personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar av fordonsår 2018 eller senare som blir skattepliktiga för första gången den 1 juli 2018 eller senare ska, i stället för vad som sägs i 9 § om koldioxidbeloppet, andra stycket gälla under tid som infaller under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången.

Koldioxidbeloppet är för ett skatteår summan av

– 82 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 95 gram och upp till och med 140 gram, och

– 107 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 140 gram.

Första stycket gäller inte för fordon som är utrustade med teknik för drift med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol, eller helt eller delvis med annan gas än gasol (2 kap. 9 a § VSL).

3.2 Skattens storlek för en del av ett skatteår eller en skatteperiod

Om ett fordon är skattepliktigt under endast en del av ett skatteår eller en skatteperiod, tas fordonsskatt ut för den tid då fordonet är skattepliktigt. Om skatteplikt föreligger under en del av en kalendermånad, tas dock skatt ut för hela månaden (2 kap. 13 § första stycket VSL).

I fråga om fordon för vilka fordonsskatten uppgår till minst 4 800 kronor för ett helt skatteår tas skatt ut per dag för den månad under vilken skatteplikten första gången inträder för fordonet eller skatteplikten upphör av annan anledning än avställning (2 kap. 13 § andra stycket VSL).

För en kalendermånad utgör fordonsskatten en tolftedel och för en dag 1/360 av skatten för ett helt år (2 kap. 13 § tredje stycket VSL).

Fordonsskatt ska debiteras för ett skatteår eller en skatteperiod, om inte något annat följer av 2 kap. 18 §, 5 kap. 3 § andra eller tredje stycket, 4, 5 eller 7 § VSL. Debiteringen ska avse skatt för tiden till utgången av skatteåret eller, om skatten för hela året överstiger 3 600 kronor, till utgången av skatteperioden, om inte något annat följer av 2 kap. 18 § eller 5 kap. 7 § VSL (7 § VSF).

Av förarbetena framgår att uttrycket ”under de tre första åren” från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången ska förstås att ett fordon som blir skattepliktigt för första gången, t.ex. den 15 juli 2018 omfattas av det förhöjda koldioxidbeloppet till och med den 14 juli 2021 om övriga förutsättningar är uppfyllda. Därefter, från och med den 15 juli 2021, är koldioxidbeloppet detsamma som för den befintliga fordonsflottan (prop. 2017/18:1 s. 405).

4 Bedömning

4.1 Beräkning och debitering av skatten

Skatten för ett fordon ska beräknas inför varje nytt skatteår. Om det sker en förändring under innevarande skatteår som inte varit känd vid skatteårets början och som får till följd att högre eller lägre skatt ska tas ut, ska en ny beräkning av skatten göras.

Det är Transportstyrelsen som fattar beslut om fordonsskatt och verkställer uppbörd av skatt genom automatiserad behandling för Skatteverkets räkning. Det automatiserade systemet hos Transportstyrelsen tar alltså redan vid skatteårets början hänsyn till under året kända förändringar, t.ex. att malus för ett fordon upphör efter 3 år.

4.2 Debitering av malus för fordon med skatteperioder

För fordon med en fordonsskatt som överstiger 3 600 kr för ett skatteår ska skatten debiteras för varje skatteperiod. För en skatteperiod är skatten en tredjedel av skatten för ett helt skatteår. Det sista året som malus tas ut på fordonet innebär detta att skatten kommer vara olika stor för de allra flesta fordonen1. Skatteverket anser att detta följer av att malus ska tas ut under de tre första åren (prop. 2017/18:1 s. 405). Om malus fördelades jämnt på skatteperioderna så att de blev lika stora så skulle malus tas ut under längre tid än tre år.

Exempel 1, debitering av fordonsskatt för fordon med skatteperioder det skatteår som malus upphör

Fordonsskatten det skatteår som malus upphör är sammanlagt 4 200 kr. Malus upphör under skatteperiod 3.

Fordonsskatten ska då betalas enligt följande:

Skatteperiod 1: 1 600 kr

Skatteperiod 2: 1 600 kr

Skatteperiod 3: 1 000 kr (lägre eftersom malus upphör i perioden).

4.3 Uttag av malus för fordon för vilka fordonsskatten understiger 4 800 kr för ett helt skatteår

För fordon med en fordonsskatt understigande 4 800 kr för ett helt skatteår ska skatt tas ut för hela månaden om skatteplikt föreligger under en del av en kalendermånad. Bestämmelsen innebär att även om ett fordon blir skattepliktigt för första gången t.ex. den 15 juli 2018 ska skatt tas ut för hela juli månad 2018.

Förtydligandet i förarbetena gällande uttrycket ”under de tre första åren” från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången ska ses som ett åskådliggörande av att det inte är fråga om att betala malus per kalenderår utan för en tid om tre år räknat från när fordonet blir skattepliktigt för första gången.

Skatteverket anser att bestämmelsen om att malus ska betalas för viss tid måste tillämpas utifrån bestämmelserna om hur skatt ska tas ut. Det innebär enligt Skatteverket att om fordonet blir skattepliktigt för första gången den 15 juli 2018 ska malus betalas för tiden juli 2018–juni 2021.

Exempel 2 – fordonsskatten understiger 4 800 kr för ett helt skatteår

Ett fordon har slutsiffra 9 vilket innebär att skatteåret löper mellan mars år 1 och februari år 2. Skatteperioderna är mars–juni, juli–oktober samt november−februari. Fordonet som blivit skattepliktigt för första gången den 15 juli 2018 ska betala malus under de tre kommande åren.

År 1 med malus börjar den 15 juli 2018 och skatten för resterande del av skatteåret fastställs genom att beräkna vad skatten för ett skatteår blir dvs. en kalenderperiod om tolv månader i rad. Däremot kommer fordonet endast att debiteras skatt för den tid som kvarstår av innevarande skatteår.

4.4 Uttag av malus för fordon för vilka fordonsskatten uppgår till minst 4 800 kronor för ett helt skatteår

Om fordonsskatten är minst 4 800 kronor för ett helt skatteår tas skatten i vissa fall ut per dag.

Skatteverket anser att för fordon med en fordonsskatt som är minst 4 800 kronor för ett helt skatteår ska malus betalas från den första dagen då fordonet blir skattepliktigt och tre år framåt. Enligt Skatteverket följer det av 4 kap. 1 § VSL att beräkningen av fordonsskatten för hela skatteåret ska göras innan skatteårets början och vid denna beräkning tas också hänsyn till vilket datum malus upphör.

Skatteverket anser därför att det inte ska göras någon ny beräkning av skatten för innevarande skatteår när malus för fordonet upphör efter tre år, utan skatten för hela skatteåret är minst 4 800 kr och skatten för fordonet tas ut per dag.

Exempel 3 – fordonsskatten uppgår till minst 4 800 kronor för ett helt skatteår

Ett fordon har slutsiffra 9 vilket innebär att skatteåret löper mellan mars–februari och skatteperioderna är mars–juni, juli–oktober samt november−februari. Fordonet som blivit skattepliktigt för första gången den 15 juli 2018 ska betala ett malus under de tre kommande åren.

Uppgår fordonsskatten till minst 4 800 kr vid beräkningen av skatten ska fordonet dygnsbeskattas och malus ska betalas för perioden 15 juli 2018−14 juli 2021.

År 2 av malus börjar 15 juli 2019. Innan början av mars 2019 görs en ny beräkning av skatten för kommande skatteår (mars 2019–februari 2020) och malus för år 2 ska tas ut för perioden 15 juli 2019−14 juli 2020. Om skatten överstiger 4 800 kr ska skatten för fordonet tas ut per dag.

Innan början av mars 2020 görs en ny beräkning av skatten för kommande skatteår (mars 2020–februari 2021) och malus för år 3 ska tas ut för perioden 15 juli 2020–14 juli 2021. Skatten överstiger fortfarande 4 800 kr och skatten för fordonet tas ut per dag.

Innan början av mars 2021 görs en ny beräkning av skatten för kommande skatteår (mars 2021–februari 2022) under denna period upphör malus att gälla den 14 juli 2021. Systemet tar hänsyn till detta vid den beräkning som sker innan mars 2021. Uppgår fordonsskatten fortfarande till minst 4 800 kr ska skatten för fordonet tas ut per dag och ingen förändring sker.

Skulle det vara så att fordonskatten istället understiger 4 800 kr vid beräkningen innan mars 2021 ska skatten för fordonet istället tas ut för hel månad (malus ska fortfarande tas ut till den 14 juli 2021).

Det är alltså vid beräkningen av skatten inför skatteårets början som det bestäms om skatten ska tas ut per dag eller månad.

Exempel 4 – fordonsskatten uppgår till minst 4 800 kronor för ett helt skatteår, debiteringen den sista kalendermånaden som malus tas ut

Ett fordon blir skattepliktigt för första gången 15 juli 2018 och fordonsskatten för ett helt skatteår uppgår till 4800 kronor. Malus ska tas ut 15 juli 2018 – 14 juli 2021. Fordonet är skattepliktigt under hela den sista månaden som malus tas ut.

Från och med den 15 juli 2021 ska fordonskatt tas ut med belopp enligt 2 kap. 9 § VSL. För återstående del av juli månad är skatten 1/360 per dag enligt 2 kap. 9 § VSL. För den 1 juli–14 juli 2021 ska malus enligt 2 kap. 9 a § VSL och för den 15 juli–31 juli 2021 ska skatt tas ut med det ordinarie koldioxidbeloppet enligt 2 kap. 9 § VSL.

4.5 Avställning och ägarbyte

Om ett fordon ställs av under en period så är det den beräknade fordonsskatten för skatteåret samt uppgiften om när malus slutar tas ut som avgör hur återbetalning av skatten ska beräknas och hur skatten ska tas ut om fordonet övergår till en annan ägare och avställningen upphör. Detsamma gäller om avställningen upphör och fordonet fortfarande ägs av samma ägare.

______

Fotnot

1 Malus kommer tas ut under hela den sista delen av året för de fordon som blir skattepliktiga för första gången den första dagen under skatteåret.