Områden: Punktskatter och trafikskatter (Fordonsskatt)

Datum: 2018-05-21

Dnr: 202 210767-18/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att en registrering av ett fordon i det militära fordonsregistret i beskattningshänseende kan jämställas med en registrering i ett fordonsregister i ett annat land. Detta innebär att med skattepliktig för första gången avses den tidpunkt när fordonet första gången registrerades i det militära fordonsregistret.

2 Frågeställning

Är det tidpunkten för när fordonet registrerades i det militära fordonsregistret som avgör när fordonet anses ha blivit skattepliktigt för första gången? Frågan är därmed om en registrering av ett fordon i det militära fordonsregistret kan jämställas med en registrering av ett fordon i ett fordonsregister i ett annat land enligt 1 kap. 6 a § andra stycket vägtrafikskattelagen (2006:227), VSL.

3 Gällande rätt m.m.

Lag (2001:558) om vägtrafikregister, LVTR

Lagen innehåller bestämmelser om registrering av uppgifter om personer samt om motordrivna fordon och släpfordon i ett vägtrafikregister. Lagen gäller dock inte fordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt (1 § LVTR).

Militärtrafikförordningen (2009:212)

Ett motordrivet fordon och släpfordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, eller som brukas av någon av dessa myndigheter och som inte är registreringspliktigt enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister, samt fordon som tillverkats för militärs ändamål ska vara registrerat i det militära fordonsregistret som förs av Försvarsmakten (5 kap. 1 § militärtrafikförordningen).

Lag (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, LSBF

Personbilar klass I som är av fordonsår 2005 eller tidigare och inte uppfyller kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid enligt bilaga 1 till den upphävda lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och bränsle samt personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar som blivit skattepliktiga för första gången före utgången av år 2010 ska beskattas efter vikt (3 § LSBF).

Vägtrafikskattelagen (2006:227), VSL

Med skattepliktig för första gången avses den tidpunkt då ett fordon för första gången blir skattepliktigt enligt 2 kap. 1 § VSL eller om LSBF är tillämplig, enligt 3 § den lagen.

Om ett fordon registreras i ett annat land än Sverige före den tidpunkt som avses i första stycket, ska i stället med skattepliktig för första gången avses den tidpunkt då fordonet för första gången har registrerats i ett annat land enligt uppgift i vägtrafikregistret.

Om det vid tillämpningen av andra stycket inte går att fastställa den tidpunkt då fordonet för första gången har registrerats i ett annat land, ska i stället med skattepliktig för första gången avses den 1 januari det år som utgör fordonsåret enligt 1 kap. 5 § VSL (1 kap. 6 a § VSL).

Förarbeten

Den 1 januari 2014 infördes en definition av begreppet ”skattepliktig för första gången” i VSL. Syftet var att förtydliga regelverket och att åstadkomma en mer enhetlig beskattning mellan fordon som endast varit registrerade i det svenska vägtrafikregistret (VTR) och fordon som före registreringen också varit registrerade i ett fordonsregister i ett annat land. Tidigare innebar tillämpningen av begreppet ”skattepliktig för första gången” i VSL och LSBF att begagnade husbilar som förts in från utlandet och registrerats i Sverige efter den 1 januari 2011 beskattades på ett annat sätt än de husbilar som endast varit registrerade i Sverige. Samma problematik gäller för lätta bussar och lätta lastbilar (jfr prop. 2013/14:1 s. 446 ff.).

4 Bedömning

Fordon som tillhör eller brukas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, samt fordon som tillverkats för militärs ändamål (militära fordon) omfattas inte av LVTR utan ska i stället vara registrerade i det militära fordonsregistret (MIFOR) som förs av Försvarsmakten.

Skattskyldigheten i VSL och LSBF tar i första hand sikte på när ett fordon registrerats i VTR. Om ett fordon registrerats i ett annat land än Sverige före den tidpunkten avses i stället den tidpunkt då fordonet för första gången registrerades i ett annat land enligt uppgift i VTR. Om det inte går att fastställa den tidpunkt då fordonet för första gången registrerades i ett annat land avses i stället den 1 januari det år som utgör fordonsåret enligt VSL.

Då det inte finns något krav på att militärfordon ska registreras i VTR kan den situationen uppstå att ett militärfordon som registreras i VTR efter den 1 januari 2011 men som innan dess varit registrerat i MIFOR kan beskattas på annat sätt än fordon som endast varit registrerade i VTR. Eftersom militärfordonet inte tidigare varit registrerat i VTR blir det beskattat efter koldioxidutsläpp. För fordon som innan den 1 januari 2011 varit registrerade i VTR eller utomlands sker beskattningen i stället efter vikt.

Det är inte önskvärt att två identiska fordon ska beskattas olika bara till följd av att det ena varit registrerat i MIFOR och det andra i VTR eller ett fordonsregister i annat land. Skatteverket anser därför att en registrering av ett fordon i MIFOR i beskattningshänseende kan jämställas med en registrering i ett fordonsregister i ett annat land. Detta innebär att med skattepliktig för första gången avses den tidpunkt då fordonet för första gången har registrerats i det militära fordonsregistret.