OBS! Det finns en senare version.

Områden: Punktskatter och trafikskatter (Nikotinskatt)

Ändring till och med: SFS 2020:1020

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Förordningen är meddelad med stöd av

- 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 3 §

- 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Termer och uttryck

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Föreskrifter

3 § /Upphör att gälla U:2021-01-01/ Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

3 § /Träder i kraft I:2021-01-01/ Skatteverket får meddela föreskrifter om

- lagerhållare som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, och

- tillsynen över att skattepliktiga varor förstörs enligt 11 a § lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter. Förordning (2020:1020).

Godkännanden och anmälningar

4 § Frågor om lagerhållare prövas av Skatteverket.

Beslut om godkännande av lagerhållare meddelas efter särskild ansökan.

5 § Den som avser att sälja varor till Sverige genom distansförsäljning enligt 6 § 2 b lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter ska anmäla detta till Skatteverket.

6 § Lagerhållare ska anmäla till Skatteverket om

1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,

2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller

3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som

a) har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande, eller

b) efter godkännandet har anmälts till Skatteverket.

Former för ansökan

7 § En sådan ansökan som avses i 4 § eller en sådan anmälan som avses i 5 § ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket.