Datum: 2011-05-31

Dnr: 131 222773-11/111

Nytt: 2019-06-28

I det gällande skatteavtalet mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland (SFS 2015:666) fr.o.m. 1 januari 2016 finns regeln om remittance i artikel 28 (tidigare artikel 27). Någon materiell ändring av innehållet i artikeln har inte skett. Observera dock att Storbritannien ändrat sin interna rätt avseende vissa belopp för remittance basis charge.

Sammanfattning

Om en person väljer att omfattas av den s.k. remittance-regeln i intern brittisk rätt och betalar en s.k. remittance basis charge hindrar detta inte att den s.k. remittance-regeln i skatteavtalet mellan Sverige och Storbritannien och Nordirland tillämpas och att inkomsten beskattas i Sverige utan lindring enligt skatteavtalet.

Bakgrund och frågeställning

Fråga har ställts om uttaget av s.k. remittance basis charge i Storbritannien innebär att utländsk inkomst beskattats där på sådant sätt att den s.k. remittance- regeln i skatteavtalet inte längre kan tillämpas.

Gällande rätt m.m.

Fr.o.m. det inkomstår som börjar den 6 april 2008 beskattas personer som har hemvist (is resident) i Storbritannien det aktuella inkomståret och också har varit det under minst sju av de nio föregående inkomståren normalt för samtliga inkomster oavsett om de remitteras till Storbritannien eller inte. Den aktuella personkategorin har dock möjlighet att omfattas av remittance-regeln, dvs. att endast beskattas för inkomster utanför Storbritannien och Nordirland till den del de överföres dit eller mottages där. Om de utländska inkomster som inte remitterats under ett inkomstår överstiger £2 000 och den skattskyldige är minst 18 år vid beskattningsårets utgång betalas dock en årlig s.k. remittance basis charge på £30 000 för att fortsatt få omfattas av remittance-regeln .

Av den s.k. remittance-regeln i skatteavtalet, artikel 27 punkt 1 följer att: ”I fall då enligt bestämmelserna i detta avtal svensk beskattning av inkomst eller skattepliktig realisationsvinst lindras och en fysisk person enligt gällande lagstiftning i Det Förenade Konungariket beskattas för sådan inkomst eller skattepliktig realisationsvinst till den del den överförs till eller mottages i Det Förenade Konungariket och inte för hela dess belopp, skall den skattelindring som enligt detta avtal medges i Sverige avse endast den del av inkomsten eller den skattepliktiga realisationsvinsten som överförs till eller mottages i Det Förenande Konungariket.” Av prop. 1983/84:5 s. 40 framgår att: ”Bestämmelserna i punkt 1 syftar till att förhindra att inkomst från Sverige till mottagare i Storbritannien och Nordirland beskattas för lågt eller helt undgår skatt då Storbritannien enligt sin

lagstiftning inte kan beskatta inkomsten eftersom den inte förts över dit (beskattning på s.k. ”remittance”-basis).”

Skatteverkets bedömning

Om en person väljer att omfattas av remittance-regeln sker beskattning i Storbritannien endast till den del utländska inkomster förs över till eller mottas i Storbritannien. Den s.k. remittance basis charge som betalas för att omfattas av regelsystemet i vissa fall är en inkomstskatt men en beloppsmässigt fastställd sådan som utgår oberoende av storleken på de oremitterade inkomsterna.

Inkomsterna kan därför inte anses ha blivit beskattade i Storbritannien på sätt som avses i avtalet. Remittance-regeln i skatteavtalet ska därför tillämpas och inkomsterna beskattas i Sverige utan någon skattelindring.