Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2018-06-19

Dnr: 202 257343-18/111

1 Sammanfattning

Ett familjehem är ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden i en kommun tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad. Familjehemsföräldern får ersättning för sitt uppdrag antingen direkt från en kommun eller från ett företag, oftast kallat konsulentföretag, som har avtal med kommuner att förmedla familjehem. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utfärdar årligen ett cirkulär i vilket rekommendationer lämnas bl.a. om storleken på omkostnadsersättningar som kan betalas ut till familjehem. Om en kommun eller ett konsulentföretag betalar ut omkostnadsersättning i enlighet med SKL:s rekommendationer ska familjehemsföräldern medges avdrag med motsvarande belopp till den del ersättningen överstiger 5 000 kr. I båda fallen anser Skatteverket att utbetalaren kan betala ut en schablonberäknad omkostnadsersättning per barn eller vuxen enligt rekommendationer som SKL årligen utfärdar.

Om den utbetalda omkostnadsersättningen överstiger SKL:s rekommendationer ska den överstigande delen betraktas som ett skattepliktigt arvode. I ett enskilt fall kan en sådan ersättning ändå betraktas som en omkostnadsersättning. En individuell bedömning måste då göras och baseras på ett godtagbart underlag.

Ifråga om ersättning för inköp av extra utrustning till familjehemsplacerade barn finns inga rekommendationer när det gäller storleken på en sådan omkostnadsersättning. För avdrag vid inkomstbeskattningen för familjehemsföräldern ska det finnas ett godtagbart underlag antingen i form av ett beslut från socialnämnden eller annat underlag som visar på behovet. Därutöver ska kostnaden kunna styrkas med kvitto.

Av SKL:s rekommendationer framgår att det utöver det schablonmässigt beräknade omkostnadsbeloppet även ska betalas en separat omkostnadsersättning om 130 kr per månad och uppdragstagare. Ersättningen är en kompensation för att familjehemsföräldern endast kan göra avdrag för omkostnader över 5 000 kr. Denna ersättning är inte en kostnadsersättning utan kompensation för ett högre skatteuttag. Ersättningen är därmed ett skattepliktigt arvode som familjehemsföräldern ska beskattas för som inkomst av tjänst. Något avdrag för beloppet kan inte medges. Utbetalaren av ersättningen ska ta med denna ersättning i underlaget för beräkningen av arbetsgivaravgifterna och skatteavdraget. Ersättningen är pensionsgrundande inkomst för familjehemsföräldern.

2 Frågeställning

Frågan har uppkommit om hur avdrag för omkostnader ska beräknas när en uppdragsgivare ersätter ett familjehem för omkostnader för ett i familjehemmet placerat barn för stadigvarande vård och fostran eller en vuxen för vård och omvårdnad och vilket avdrag familjehemsföräldern därmed får göra i sin deklaration. En ytterligare fråga är om beräkningen ska göras på olika grunder om utbetalaren är en kommun eller ett konsulentföretag.

3 Gällande rätt m.m.

En kostnadsersättning som en anställd eller uppdragstagare erhåller är skattepliktig enligt 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, såvida ersättningen inte uttryckligen undantagits från skatteplikt.

Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster vid inkomstbeskattningen ska dras av som kostnad om inte annat anges, 12 kap. 1 § IL. Vad gäller övriga utgifter ska dessa dras av bara till den del kostnaderna under beskattningsåret sammanlagt överstiger 5 000 kr, 12 kap 2 § IL.

Den som betalar ut avgiftspliktig ersättning ska betala arbetsgivaravgifter, 2 kap. 1 § socialavgiftslag (2000:980). Ifråga om kostnadsersättning för annat än vid tjänsteresa gäller detta bara om det är uppenbart att mottagaren inte får dra av kostnaderna vid inkomstbeskattningen, 2 kap. 11 § 1 socialavgiftslagen och 10 kap. 3 § andra stycket 10 skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL.

4 Bedömning

4.1 Omkostnadsersättning

SKL utfärdar årligen ett cirkulär om ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. I detta lämnas bl.a. rekommendationer om storleken på omkostnadsersättningen till familjehem.

Omkostnadsersättningen är till för att täcka de merkostnader som familjehemmet får när det tar emot barnet eller den vuxna i sin familj. Ersättningen består dels av schablonmässigt beräknade grundkostnader för livsuppehälle och bostad, dels av individuellt beräknade tilläggskostnader. I vissa fall kan det även förekomma att ersättning för extra utrustning till barnet eller till den vuxna betalas ut.

Skatteverket anser att både utbetalaren av ersättning och familjehemmet normalt bör beräkna omkostnadsersättningen respektive avdraget för kostnaderna enligt de schabloner som SKL årligen publicerar i sitt cirkulär. Detta gäller oavsett om utbetalaren är en kommun eller ett konsulentföretag.

Verket anser att grundkostnader enligt SKL:s rekommenderade schabloner bör godtas i sin helhet som kostnadsersättning. Detta innebär att utbetalaren inte ska betala arbetsgivaravgifter eller göra skatteavdrag på beloppet. Familjehemsföräldern som är mottagare av ersättningen ska ta upp beloppet som en skattepliktig inkomst och medges samtidigt avdrag med motsvarande belopp.

Ersättning för tilläggskostnaderna ska, vilket också framgår av cirkuläret, baseras på barnets eller den vuxnas individuella behov och kunna motiveras med tillförlitlig dokumentation i det enskilda fallet. När det gäller tilläggskostnader ska det finnas ett underlag hos utbetalaren, kommunen eller konsulentföretaget, som visar vilka tilläggskostnader, utöver grundkostnaden, familjehemmet har för att täcka barnets eller den vuxnas individuella behov. Så länge som tilläggskostnaden ryms inom de belopp som anges i SKL:s rekommendationer, och det klart framgår av underlaget hur tilläggskostnaden har beräknats för att täcka barnets eller den vuxnas individuella behov, behöver kostnaderna inte styrkas med kvitton. Om utbetalaren har följt rekommendationerna kan familjehemsföräldern få avdrag med motsvarande belopp vid inkomstbeskattningen och utbetalaren ska inte behöva betala arbetsgivaravgifter eller göra skatteavdrag på beloppet.

I undantagsfall kan det förekomma att ersättning betalas ut med belopp som överstiger de av SKL fastställda beloppsramarna för antingen grundkostnader eller tilläggskostnader. Även i dessa fall ska det finnas ett godtagbart underlag som visar att ersättningen motsvarar de kostnader som kan beräknas uppstå på grund av barnets eller den vuxnas individuella behov. Det är alltså endast sådana ersättningar som motsvarar kostnader i uppdraget som skatte- och avgiftsmässigt får behandlas som kostnadsersättning.

I vissa speciella fall kan ersättning för extra utrustning till barnet, t.ex. cykel eller surfplatta, betalas ut. I dessa fall finns inga rekommenderade schabloner. För att en ersättning för extra utrustning som en kommun betalar ut ska behandlas som en kostnadsersättning ska det finnas ett beslut hos kommunens socialnämnd. Om ersättningen betalas ut av ett konsulentföretag ska det finnas ett underlag som visar att omkostnadsersättningen avser sådan extra utrustning som barnet behöver och som också tillhör barnet vid en eventuell flytt från familjehemmet. Generellt gäller att det ska finnas underlag i form av kvitto, som styrker inköpet av den extra utrustningen.

4.2 Särskild skattekompensation

Av SKL:s rekommendationer framgår att det utöver de rekommenderade omkostnadsersättningarna även ska betalas en ersättning på 130 kr per månad och uppdragstagare. Denna ersättning är en form av skattekompensation då det bara är kostnader som överstiger 5 000 kr som är skattemässigt avdragsgilla för familjehemsföräldern. Ersättningen är alltså inte avsedd att täcka kostnader som familjehemsföräldern har i sitt uppdrag. Om uppdragsgivaren betalar ut en sådan ersättning bedöms den som skatte- och avgiftspliktigpliktig ersättning. Familjehemsföräldern kan inte heller medges avdrag för ersättningen. Ersättningen utgör pensionsgrundande inkomst för familjehemsföräldern, eftersom den inte kan jämställas med en kostnadsersättning.