OBS! Det finns en senare version.

Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Ändring till och med: SFS 2018:2065

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller för

1. ekonomiska föreningar enligt lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,

2. kooperativa hyresrättsföreningar enligt lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt,

3. bostadsrättsföreningar enligt bostadsrättslagen (1991:614), och

4. sambruksföreningar enligt lagen (1975:417) om sambruksföreningar.

2 § Förordningen är meddelad med stöd av 19 kap. 10 § första stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar i fråga om 4 kap. 1-6 §§ och med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 kap. Anmälningar och ansökningar

Formen för anmälningar och ansökningar

1 § En anmälan för registrering enligt lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt, bostadsrättslagen (1991:614) eller lagen (1975:417) om sambruksföreningar ska vara skriftlig och göras hos Bolagsverket.

En anmälan enligt första stycket eller en ansökan enligt de nämnda lagarna som ska handläggas av Bolagsverket får överföras elektroniskt till verket.

Handlingar som ska bifogas till anmälningar och ansökningar och som har upprättats elektroniskt får överföras elektroniskt till Bolagsverket.

Undertecknande

2 § En anmälan för registrering ska undertecknas av en styrelseledamot eller av den verkställande direktören. En anmälan som görs av en förening i likvidation ska undertecknas av likvidatorn eller, om flera likvidatorer har utsetts, av en av likvidatorerna.

En anmälan eller ansökan som överförs elektroniskt till Bolagsverket ska vara undertecknad med en elektronisk underskrift.

3 § En försäkran på heder och samvete enligt denna förordning får undertecknas med en elektronisk underskrift.

Uppgift om föreningens organisationsnummer

4 § En anmälan som lämnas in för en registrerad förening enligt denna förordning ska innehålla en uppgift om föreningens organisationsnummer.

Registrering av en förening

5 § I en anmälan för registrering av en förening enligt 2 kap. 2 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, 2 kap. 1 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt, 9 kap. 2 § bostadsrättslagen (1991:614) eller 5 § lagen (1975:417) om sambruksföreningar ska följande anges:

1. föreningens postadress,

2. fullständigt namn, postadress och, om postadressen avviker från hemvisten, hemvist samt personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum för samtliga styrelseledamöter och styrelsens ordförande,

3. i förekommande fall, de uppgifter som anges i 2 avseende

a) den verkställande direktören,

b) styrelsesuppleanter,

c) vice verkställande direktörer,

d) särskilda firmatecknare,

e) särskilda delgivningsmottagare, och

4. hur föreningens firma tecknas.

6 § En anmälan enligt 5 § ska innehålla en försäkran på heder och samvete

1. att de personer som anges i 5 § 2 och 3 inte är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,

2. att revisorn och i förekommande fall en revisorssuppleant uppfyller kraven i 8 kap. 11-13 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar och i förekommande fall 14, 15, 16, 22 och 53 §§ i det kapitlet,

3. att föreningen har minst så många medlemmar som anges i 1 kap. 3 § lagen om ekonomiska föreningar, 2 kap. 1 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt, 1 kap. 2 § bostadsrättslagen (1991:614) eller 3 § lagen (1975:417) om sambruksföreningar,

4. att villkor som enligt stadgarna måste vara uppfyllda för att föreningen ska få börja sin verksamhet är uppfyllda,

5. att uppgifterna i anmälan om vilka som har utsetts till styrelseledamot, styrelsesuppleant, styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare och särskild delgivningsmottagare och om hur föreningens firma tecknas stämmer överens med de beslut som föreningen har fattat, och

6. att den som har utsetts till styrelseledamot, styrelsesuppleant, styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisor eller revisorssuppleant har åtagit sig uppdraget.

I fråga om en särskild delgivningsmottagare behöver en försäkran enligt första stycket 1 endast omfatta att den särskilda delgivningsmottagaren inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

7 § Till en anmälan enligt 5 § ska föreningen bifoga en kopia av föreningens stadgar. Vidare ska föreningen, genom att bifoga en kopia av ett protokoll från ett sammanträde med föreningens medlemmar eller på något annat sätt, visa att medlemmarna har antagit stadgarna.

Om den som anmäls som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör eller firmatecknare inte är folkbokförd i Sverige, ska det till anmälan bifogas en kopia av en passhandling eller en annan identitetshandling som avser den anmälde. Bolagsverket får kräva in ytterligare handlingar om det behövs för att säkerställa den anmäldes identitet.

Ändring av föreningens stadgar

8 § Till en anmälan för registrering enligt 3 kap. 5 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar av ett beslut om ändring av stadgarna för en ekonomisk förening som avses i den lagen, för en kooperativ hyresrättsförening eller för en sambruksförening eller för registrering enligt 9 kap. 25 § bostadsrättslagen (1991:614) av ett beslut om ändring av stadgarna för en bostadsrättsförening, ska föreningen bifoga

1. en kopia av föreningsstämmans protokoll, och

2. en kopia av stadgarna i deras nya lydelse.

Om fullmäktige i en ekonomisk förening som avses i lagen om ekonomiska föreningar eller i en kooperativ hyresrättsförening har beslutat om en sådan ändring av stadgarna som avses i 6 kap. 36 § lagen om ekonomiska föreningar, ska en anmälan om registrering av stadgeändringen innehålla en försäkran på heder och samvete att underrättelser enligt 46 § andra stycket i det kapitlet har lämnats.

Till en anmälan för registrering enligt 9 kap. 18 a § bostadsrättslagen av ett beslut om nedsättning av samtliga insatser ska föreningen bifoga en kopia av föreningsstämmans protokoll.

Talan mot föreningsstämmobeslut

9 § Om en talan enligt 6 kap. 47 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar om att upphäva eller ändra ett sådant beslut av föreningsstämman som ska anmälas för registrering väcks vid allmän domstol, ska domstolen underrätta Bolagsverket när

1. talan har väckts,

2. det finns en dom eller ett slutligt beslut som har fått laga kraft, och

3. det genom ett beslut under rättegången har bestämts att stämmans beslut inte får verkställas.

Föreningens ledning

10 § Vid en anmälan för registrering enligt 7 kap. 44 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska 5 § och 6 § första stycket 1 och andra stycket tillämpas.

Om anmälan avser annat än enbart en ändring av hemvist eller postadress, ska anmälan innehålla en försäkran på heder och samvete

1. att uppgifterna i anmälan om utseende eller entledigande av styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare och särskild delgivningsmottagare och om hur föreningens firma tecknas stämmer överens med de beslut som anmälan grundar sig på, och

2. att den som har utsetts till styrelseledamot, styrelsesuppleant, styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare eller särskild delgivningsmottagare har åtagit sig uppdraget.

Vid en anmälan enligt andra stycket ska 7 § andra stycket tillämpas.

Revisorer

11 § Vid en anmälan för registrering enligt 8 kap. 51 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska 5 § 2 tillämpas i fråga om revisorn och, i förekommande fall, en revisorssuppleant.

Om revisorn är ett registrerat revisionsbolag ska bolagets organisationsnummer eller, om ett sådant nummer saknas, något annat identifieringsnummer anges.

Om anmälan avser annat än enbart en ändring av hemvist eller postadress eller en ändring med anledning av att skyldigheten att ha en auktoriserad eller godkänd revisor har upphört, ska anmälan innehålla försäkringar i fråga om revisorn eller en revisorssuppleant enligt 6 § första stycket 2 och 6.

12 § Om en revisor enligt 8 kap. 26 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar har anmält att revisorns uppdrag har upphört i förtid, ska Bolagsverket skicka en kopia av anmälan till Finansinspektionen, Revisorsinspektionen och Skatteverket.

Fusion

13 § En ansökan enligt 16 kap. 18 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska innehålla en försäkran på heder och samvete från föreningarnas styrelser eller verkställande direktörer om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer och att prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den nämnda förordningen.

Om fusionsplanen har godkänts av fullmäktige, ska ansökan också innehålla en försäkran på heder och samvete att underrättelser enligt 6 kap. 46 § lagen om ekonomiska föreningar har lämnats.

I 16 kap. 18 § lagen om ekonomiska föreningar finns bestämmelser om handlingar som ska bifogas till ansökan.

14 § Om talan har väckts vid allmän domstol mot föreningsstämmans beslut att godkänna en fusionsplan, ska domstolen underrätta Bolagsverket om detta. En underrättelse ska också lämnas när en dom eller ett beslut har fått laga kraft.

15 § Om en ansökan enligt 16 kap. 18 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar har gjorts, ska Bolagsverket underrätta Skatteverket om detta.

Om Skatteverket fattar ett beslut om hinder mot att verkställa en fusionsplan, ska verket underrätta Bolagsverket.

16 § Om en domstol har beslutat att lämna tillstånd till att verkställa en fusionsplan enligt 16 kap. 23 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, ska domstolen underrätta Bolagsverket om detta. Till underrättelsen ska det bifogas en kopia av domstolens beslut.

17 § Vid en anmälan för registrering enligt 16 kap. 24 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar av en förening som har bildats i samband med fusion genom kombination ska 5 § och 6 § första stycket 1-4 och andra stycket tillämpas.

Anmälan ska vidare innehålla en försäkran på heder och samvete

1. att uppgifterna i anmälan om vilka som har utsetts till styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare och särskild delgivningsmottagare och om hur föreningens firma tecknas stämmer överens med de beslut som föreningen har fattat, och

2. att den som har utsetts till styrelseledamot, styrelsesuppleant, styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare eller särskild delgivningsmottagare har åtagit sig uppdraget.

18 § Till en anmälan för registrering enligt 16 kap. 44 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska det bifogas

1. fusionsintyg för de utländska företag som deltar i fusionen från de behöriga myndigheterna i de stater där företagen är registrerade, och

2. kopior av de fusionsplaner som har godkänts av de utländska företagens stämmor.

Till anmälan ska det också bifogas

1. en kopia av ett avtal om medverkan enligt 29 § lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner,

2. en kopia av ett beslut enligt 22 § andra stycket lagen om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner,

3. handlingar som visar att förhandlingsperioden enligt 20 § lagen om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner har löpt ut och att 32-40 §§ i den lagen ska tillämpas, eller

4. handlingar som visar att lagen om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner inte är tillämplig.

I fråga om en förening som bildas genom fusionen ska anmälan innehålla de uppgifter som anges i 17 §.

19 § Om det efter en överlåtande förenings upplösning görs en anmälan för registrering av ett beslut om likvidation enligt 16 kap. 25 § tredje stycket och 17 kap. 42 § andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, ska 5 § och 6 § första stycket 1 och andra stycket tillämpas. I fråga om revisorn och, i förekommande fall, en revisorssuppleant ska 5 § 2 tillämpas. I anmälan ska försäkringar enligt 10 § andra stycket och 11 § tredje stycket lämnas.

Likvidation

20 § Till en anmälan enligt 17 kap. 9 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska det bifogas en kopia av föreningsstämmans protokoll med likvidationsbeslutet.

21 § Om en ansökan om likvidation har kommit in till allmän domstol, ska domstolen genast underrätta Bolagsverket om detta.

Domstolen ska också underrätta Bolagsverket om beslut om likvidation och beslut om förordnande eller entledigande av en likvidator. Till underrättelsen ska det bifogas en kopia av domstolens beslut. I underrättelsen ska det anges fullständigt namn, personnummer och postadress för likvidatorn. Om likvidatorns postadress avviker från hans eller hennes hemvist ska även hemvisten anges. Om det har utsetts en suppleant för likvidatorn ska motsvarande uppgifter lämnas om suppleanten.

22 § Om högre rätt upphäver ett likvidationsbeslut som inte har verkställts, ska domstolen genast underrätta Bolagsverket om detta.

23 § Om föreningens firma under likvidationen ska tecknas av någon annan än likvidatorn eller, om flera likvidatorer har utsetts, firman inte ska tecknas av likvidatorerna gemensamt, ska likvidatorn eller likvidatorerna anmäla detta till Bolagsverket. Detsamma gäller om andra uppgifter i registret ska ändras. Om någon annan än en likvidator har utsetts till firmatecknare, ska 5 § 2-4 och 6 § första stycket 1, 5 och 6 tillämpas.

24 § Till en anmälan för registrering enligt 17 kap. 39 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar av att föreningen är upplöst ska det, utöver de handlingar som anges i den paragrafen, bifogas en kopia av föreningsstämmans protokoll.

25 § Om det har gjorts en anmälan för registrering enligt 17 kap. 42 § andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar av att likvidationen ska fortsätta, ska 5 § och 6 § första stycket 1 och andra stycket tillämpas. I fråga om revisorn och, i förekommande fall, en revisorssuppleant ska 5 § 2 tillämpas. I anmälan ska försäkringar enligt 10 § andra stycket och 11 § tredje stycket lämnas.

26 § En anmälan för registrering enligt 17 kap. 43 § tredje stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar av ett beslut om att likvidationen ska upphöra ska innehålla en försäkran på heder och samvete

1. att det inte finns grund för likvidation enligt lagen om ekonomiska föreningar eller enligt stadgarna,

2. att utskiftning inte har ägt rum,

3. att uppgifterna i anmälan om vilka som har utsetts till verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare och särskild delgivningsmottagare och om hur föreningens firma tecknas stämmer överens med de beslut som föreningen har fattat, och

4. att den som har utsetts till styrelseledamot, styrelsesuppleant, styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare eller särskild delgivningsmottagare har åtagit sig uppdraget.

I fråga om anmälan ska 5 § och 6 § första stycket 1 och 2 och andra stycket tillämpas. Till anmälan ska det bifogas

1. en kopia av föreningsstämmans protokoll, och

2. en kopia av revisorns yttrande enligt 17 kap. 43 § första stycket lagen om ekonomiska föreningar.

27 § Till en anmälan för registrering enligt 17 kap. 44 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar av att ett likvidationsbeslut har upphävts ska en kopia av domstolens dom eller beslut med lagakraftbevis bifogas.

Förenklad avveckling

28 § Till en ansökan om förenklad avveckling enligt 18 kap. 1 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska det bifogas

1. en kopia av föreningsstämmans protokoll tillsammans med föreningens medlemsförteckning samt dokumentation som utvisar styrelseledamöternas och i förekommande fall den verkställande direktörens samtycke enligt 18 kap. 2 § i den lagen,

2. ett utdrag från Kronofogdemyndighetens utsöknings- och indrivningsdatabas och betalningsföreläggande- och handräckningsdatabas, som vid inlämnandet inte får vara äldre än en månad, och

3. ett intyg från Skatteverket, som vid inlämnandet inte får vara äldre än en månad, om att föreningen inte är betalningsskyldig för skatter eller avgifter och att det inte heller kan antas att sådan betalningsskyldighet kommer att beslutas.

Ansökan ska innehålla en försäkran på heder och samvete av samtliga styrelseledamöter och i förekommande fall den verkställande direktören om att föreningen

1. inte har några skulder och att sådana, enligt vad de känner till, inte kommer att uppkomma, och

2. enligt stadgarna inte är skyldig att gå i likvidation.

Konkurs och företagsrekonstruktion

29 § Om en domstol har fattat beslut om konkurs eller företagsrekonstruktion eller att utse konkursförvaltare eller att avsluta en konkurs, ska den underrätta Bolagsverket om beslutet. Till underrättelsen ska en kopia av domstolens beslut bifogas.

Särskilt företagsnamn

30 § Ett särskilt företagsnamn för en ekonomisk förening enligt lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar kan anmälas för registrering i samband med anmälan om föreningens registrering eller vid ett senare tillfälle. Anmälan ska innehålla en försäkran på heder och samvete att uppgifterna stämmer överens med de beslut som föreningen har fattat.

Förordning (2018:1851).

3 kap. Föreningsregistret

Föreningsregistrets ändamål

1 § Föreningsregistret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

1. affärsverksamhet, kreditgivning eller någon annan allmän eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,

2. förvärv, avyttring eller förvaltning av företag som registreras i föreningsregistret,

3. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,

4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av artikel 21.2 och 21.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), och

5. verksamhet som staten eller en kommun ansvarar för enligt lag eller någon annan författning och som

a. avser föreningar som registreras i föreningsregistret,

b. förutsätter tillgång till företagsanknuten information för att kunna utföras, eller

c. avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

Personuppgifter

2 § Bolagsverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter i föreningsregistret.

3 § Bolagsverket ska se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. I dessa syften får verket i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

4 § Bolagsverket får för de ändamål som anges i 1 § medge direktåtkomst till föreningsregistret.

5 § Rätten till begränsning av behandling av personuppgifter enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 gäller inte i fråga om personuppgifter i föreningsregistret.

6 § En personuppgift i föreningsregistret ska rättas om uppgiften innehåller någon uppenbar felaktighet till följd av Bolagsverkets eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende. Detta gäller i stället för rätten till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679.

Hur föreningsregistret förs

7 § Föreningsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret ska hållas tillgängligt hos Bolagsverket.

8 § I föreningsregistret registreras uppgifter för varje förening.

Handlingar som avser en anmälan eller underrättelse enligt lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt, bostadsrättslagen (1991:614) eller lagen (1975:417) om sambruksföreningar ska biläggas föreningsregistret. Sådana handlingar ska sammanföras i akter för varje förening.

9 § Om ett företag står under Finansinspektionens tillsyn ska Bolagsverket, snarast efter det att en registrering har gjorts, underrätta inspektionen om de uppgifter som har förts in i eller tagits bort från föreningsregistret så att inspektionen kan utöva sin tillsyn. Underrättelsen får lämnas på ett medium för automatiserad behandling.

Hur uppgifter förs in i föreningsregistret

10 § Uppgifter ska föras in i föreningsregistret i löpande följd för varje förening. Vid varje införande ska diarienummer och datum för införandet och dess kungörande i Post- och Inrikes Tidningar anges.

11 § Beslut och andra förhållanden som anmäls för registrering i föreningsregistret ska registreras så snart som möjligt efter det att anmälan har kommit in till Bolagsverket. Om det framgår att ett beslut ska ha verkan först vid en viss senare tidpunkt, ska dock registreringen göras i så nära anslutning till denna tidpunkt som möjligt.

12 § I ett ärende om registrering av en ekonomisk förening ska ett beslut meddelas inom två månader efter det att en fullständig anmälan kom in till Bolagsverket. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst två månader. Anmälaren ska innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

13 § I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas när en fullständig anmälan om registrering av en ekonomisk förening har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

14 § När en förening registreras ska Bolagsverket föra in uppgifter i föreningsregistret om

1. föreningens organisationsnummer,

2. de uppgifter som avses i 3 kap. 1 § 1-3, 6 och 8 och 7 kap. 44 § första stycket 2 och 3 och andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar avseende ekonomiska föreningar och kooperativa hyresrättsföreningar, 9 kap. 5 § 1-3, 9 och 11 bostadsrättslagen (1991:614) avseende bostadsrättsföreningar och 4 § 1-3, 7 och 9 lagen (1975:417) om sambruksföreningar avseende sambruksföreningar,

3. tiden för ordinarie föreningsstämma, om den anges i stadgarna,

4. föreningens särskilda företagsnamn, om styrelsen har antagit ett sådant,

5. lydelsen av föreningens företagsnamn på främmande språk, om lydelsen anges i stadgarna,

6. föreningens postadress,

7. att föreningen ska ha euro som redovisningsvaluta, om detta är fallet, och

8. dagen för föreningens tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, om föreningen har ett sådant tillstånd. Förordning (2018:1851).

15 § Föreningens e-postadress och telefonnummer ska antecknas i föreningsregistret, om föreningen begär det.

16 § Om Bolagsverket utser en revisor enligt 8 kap. 9, 10, 17, 29 eller 30 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, ska uppgifter enligt 51 § i det kapitlet antecknas i föreningsregistret.

17 § Om stadgarna innehåller bestämmelser enligt 6 kap. 3 §, 33 § andra stycket eller 51 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, ska det antecknas i registret.

18 § Beslut om tillstånd att verkställa en fusionsplan enligt 16 kap. 22 och 23 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska antecknas i föreningsregistret.

19 § Anteckningar i föreningsregistret ska göras enligt följande:

1. Vid registrering enligt 16 kap. 24 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska det antecknas att den eller de överlåtande föreningarna är upplösta.

2. Om en ändring av stadgarna innebär ett beslut om minskning av de obligatoriska insatserna eller lindring av skyldigheten att betala in insatser till föreningen, ska det antecknas att ett sådant beslut har fattats.

3. Om Bolagsverket enligt 16 kap. 26 § lagen om ekonomiska föreningar har förklarat att frågan om fusion har fallit, ska beslutet antecknas när det har fått laga kraft.

4. Vid registrering på grund av en anmälan enligt 9 kap. 18 a § bostadsrättslagen (1991:614) av ett beslut om minskning av samtliga insatser ska det antecknas att ett sådant beslut har fattats.

20 § När en förening har registrerats ska en kopia av stadgarna förses med ett bevis om registreringen. Kopian ska skickas till föreningen.

När en ändring av en förenings stadgar har registrerats ska en kopia av stadgarna i deras nya lydelse förses med ett bevis om registreringen. Kopian ska skickas till föreningen.

När en ekonomisk plan för en bostadsrättsförening har registrerats ska en kopia av planen förses med ett bevis om registreringen. Kopian ska skickas till föreningen.

Utlämnande av uppgifter på ett medium för automatiserad behandling

21 § Bolagsverket ska lämna ut uppgifter och handlingar i föreningsregistret på ett medium för automatiserad behandling om det begärs.

Handlingar enligt 8 § andra stycket som inte har förts in i föreningsregistret får lämnas ut på ett medium för automatiserad behandling till myndigheter och, om det är uppenbart att det kan ske utan risk för att enskildas personliga integritet kränks, till enskilda.

Sökning efter uppgifter och handlingar

22 § Vid sökning efter uppgifter som avser en förening som är upplöst får endast organisationsnummer och företagsnamn användas som sökbegrepp om det har gått mer än fem år sedan det har registrerats att föreningen är upplöst.

Vid sökning efter uppgifter och handlingar som avses i 8 § andra stycket får endast uppgifter som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och organisationsnummer och företagsnamn användas som sökbegrepp. Förordning (2018:1851).

Kungörelse

23 § I en kungörelse enligt 19 kap. 5 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska föreningens företagsnamn och organisationsnummer och styrelsens säte eller, om föreningen är i likvidation, den tingsrätt under vilken föreningen hör anges. Förordning (2018:1851).

4 kap. Avgifter

Registreringsärenden

1 § /Upphör att gälla U:2019-02-01/ I ärenden som rör registrering i föreningsregistret ska avgifter betalas med följande belopp:

1. vid en anmälan för registrering av en nybildad förening, 1 400 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 1 100 kronor,

2. vid en anmälan för registrering av en fusionsplan enligt 16 kap. 12 eller 37 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, 900 kronor,

3. vid en anmälan om fusion enligt 16 kap. 24 eller 44 § lagen om ekonomiska föreningar, 1 000 kronor,

4. vid en anmälan enligt 17 kap. 9 § lagen om ekonomiska föreningar om att föreningsstämman har beslutat om likvidation, 800 kronor,

5. vid en anmälan om ändring av styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör, hur firman tecknas, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisor eller revisorssuppleant, 900 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 600 kronor, och

6. vid någon annan anmälan eller då en anteckning i registret annars ska göras, 900 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 700 kronor.

Avgifterna avser handläggning, prövning, registrering och, i förekommande fall, kungörande.

1 § /Träder i kraft I:2019-02-01/ I ärenden som rör registrering i föreningsregistret ska avgifter betalas med följande belopp:

1. vid en anmälan för registrering av en nybildad förening, 1 600 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 1 300 kronor,

2. vid en anmälan av en ändring av ett företagsnamn eller av ett särskilt företagsnamn eller av ett företagsnamn i dess lydelse på främmande språk, 1 100 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 900 kronor,

3. vid en anmälan för registrering av en fusionsplan enligt 16 kap. 12 eller 37 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, 900 kronor,

4. vid en anmälan om fusion enligt 16 kap. 24 eller 44 § lagen om ekonomiska föreningar, 1 100 kronor,

5. vid en anmälan enligt 17 kap. 9 § lagen om ekonomiska föreningar om att föreningsstämman har beslutat om likvidation, 1 100 kronor,

6. vid en anmälan om ändring av styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör, hur firman tecknas, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisor eller revisorssuppleant, 1 000 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 700 kronor, och

7. vid någon annan anmälan eller då en anteckning i registret annars ska göras, 1 000 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 800 kronor.

Avgifterna avser handläggning, prövning, registrering och, i förekommande fall, kungörande. Förordning (2018:2065).

2 § /Upphör att gälla U:2019-02-01/ Om en anmälan avser registrering eller registrering av ändring av fler än ett företagsnamn, särskilt företagsnamn eller företagsnamn i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt 1 § första stycket 6 betalas för varje sådant företagsnamn. Förordning (2018:1851).

2 § /Träder i kraft I:2019-02-01/ Om en anmälan avser registrering eller registrering av ändring av fler än ett företagsnamn, särskilt företagsnamn eller företagsnamn i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt 1 § första stycket 2 betalas för varje sådant företagsnamn. Förordning (2018:2065).

3 § /Upphör att gälla U:2019-02-01/ Om en anmälan avser registrering av en fusionsplan med fler än en överlåtande förening eller fler än ett dotteraktiebolag ska, utöver avgiften enligt 1 § första stycket 2, en avgift om 500 kronor betalas för varje tillkommande förening eller aktiebolag.

3 § /Träder i kraft I:2019-02-01/ Om en anmälan avser registrering av en fusionsplan med fler än en överlåtande förening eller fler än ett dotteraktiebolag ska, utöver avgiften enligt 1 § första stycket 3, en avgift om 500 kronor betalas för varje tillkommande förening eller aktiebolag.

Förordning (2018:2065).

4 § Om det begärs att en registrering ska göras även på något annat språk än svenska ska en avgift om 500 kronor betalas för varje sådant tillkommande språk.

5 § Bolagsverket får meddela föreskrifter om avgifter för att tillhandahålla ett fusionsintyg enligt 16 kap. 42 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar på något annat språk än svenska.

6 § Någon avgift ska inte betalas för en registrering av

1. en ändrad postadress,

2. sådana förhållanden som en likvidator ska anmäla,

3. en anmälan från en domstol eller en konkursförvaltare, eller

4. en underrättelse från en behörig utländsk myndighet enligt 16 kap. 43 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Någon avgift ska inte heller betalas för registrering av ett beslut enligt 16 kap. 26 § lagen om ekonomiska föreningar, för ett borttagande enligt 18 kap. 8 § andra stycket första meningen i den lagen eller för registrering av ett beslut att avregistrera ett företagsnamn efter en dom om hävning av en registrering av ett företagsnamn. Förordning (2018:1851).

Ansökningsärenden

7 § För handläggning och prövning av en ansökan enligt lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska, i de fall som anges i 1-7, avgifter betalas med följande belopp:

1. undantag från bosättningskraven för ställföreträdare (7 kap. 8, 30 och 38 §§), 475 kronor,

2. undantag från bosättningskravet för revisor (8 kap. 11 §), 1 200 kronor,

3. medgivande att en sammanslutning eller ett revisionsorgan får vara revisor (8 kap. 22 §), 1 200 kronor,

4. undantag från kravet att anlita en auktoriserad revisor (8 kap. 14 och 15 §§), 685 kronor,

5. tillstånd till minskning av reservfonden (15 kap. 4 §), 900 kronor,

6. tillstånd att verkställa en fusionsplan (16 kap. 18 §), 900 kronor, och

7. likvidation enligt 17 kap. 11 §, 475 kronor.

För handläggning och prövning av ett ärende om att tillgångar av obetydligt värde ska tillfalla Allmänna arvsfonden (17 kap. 41 §) ska en avgift om 740 kronor betalas.

Om en ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan avser fler än en överlåtande förening eller fler än ett överlåtande dotteraktiebolag ska, utöver avgiften enligt första stycket 6, en avgift om 500 kronor betalas för varje tillkommande förening eller aktiebolag.

När avgiften ska betalas

8 § En avgift enligt detta kapitel ska betalas när anmälan eller ansökan lämnas in. Avgiften ska inte återbetalas om handläggningen av ett ärende som anmälan eller ansökan avser har påbörjats.

5 kap. Övriga bestämmelser

Kopior

1 § En kopia som lämnas in enligt denna förordning ska vara bestyrkt. Bolagsverket får meddela föreskrifter om bestyrkande av en elektronisk kopias överensstämmelse med originalet.

En handling som enligt denna förordning ska lämnas in i kopia får även lämnas in i original. Om handlingen har upprättats elektroniskt ska 2 kap. 1 § tredje stycket tillämpas.

Om en handling som har upprättats i pappersform har lämnats in i både original och kopia, ska originalhandlingen återsändas.

Underrättelser

2 § När någon registreras som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare, särskild delgivningsmottagare, revisor eller revisorssuppleant, ska Bolagsverket underrätta den registrerade om åtgärden. Denne ska underrättas även vid avregistrering från registret.

Om registreringen avser ett registrerat revisionsbolag ska den huvudansvariga revisorn underrättas.

Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller avregistreringen skickas till den berördes folkbokföringsadress eller, om en sådan adressuppgift saknas, till den adress som har uppgetts i ärendet.

3 § Bolagsverket ska en gång varje år underrätta den som är registrerad som likvidator eller suppleant för en likvidator om detta. Underrättelsen ska skickas till den adress som har uppgetts i ärendet.

4 § Bolagsverket behöver inte skicka någon underrättelse enligt 2 eller 3 § om det är uppenbart att underrättelsen inte skulle fylla något syfte.

5 § Bolagsverket ska genast underrätta föreningen när verket fattar något av följande beslut enligt lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar:

1. ett beslut i ett tillståndsärende enligt 15 kap. 1 § 2 eller 16 kap. 18 §,

2. ett beslut enligt 16 kap. 26 § att förklara att frågan om fusion har fallit,

3. ett beslut enligt 19 kap. 3 § att skriva av en anmälan om registrering eller vägra registrering,

4. ett beslut att avregistrera en ställföreträdare eller revisor enligt 19 kap. 9 §, och

5. ett beslut att förelägga eller döma ut vite enligt 22 kap. 3 §.

6 § Bolagsverket ska underrätta den domstol som handlägger ett ärende om tillstånd enligt 15 kap. 1 § 2 eller 16 kap. 18 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar om

1. ett interimistiskt beslut som en annan domstol har meddelat i ett pågående mål om talan mot det föreningsstämmobeslut som ärendet gäller, och

2. en dom som har fått laga kraft och som innebär att det föreningsstämmobeslut som ärendet gäller har upphävts eller ändrats.

Förhandsgranskning

7 § Bolagsverket ska på begäran förhandsgranska handlingar i samband med föreningsbildning eller ändring av stadgarna.

Ersättning för granskningen ska betalas enligt grunder som Bolagsverket får meddela i föreskrifter efter samråd med Ekonomistyrningsverket.

Föreskrifter om elektronisk överföring och elektronisk underskrift

8 § Bolagsverket får meddela föreskrifter om elektronisk överföring och elektronisk underskrift. Bolagsverket får även meddela föreskrifter om vilka elektroniska underskrifter som får användas för att en handling ska få lämnas in som elektroniskt original.

Övergångsbestämmelser

2018:759

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1987:978) om ekonomiska föreningar.

3. Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om

a) en registrering av en förening som enligt 4 § lagen (2018:673) om införande av lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska genomföras enligt den upphävda lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

b) ansökningar och anmälningar som har kommit in till Bolagsverket före den 1 juli 2018,

c) ansökningar och anmälningar som kommer in till Bolagsverket efter den 30 juni 2018 och för vilka den upphävda lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar ska gälla enligt lagen (2018:673) om införande av lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, och

d) en likvidation som enligt 19 § lagen (2018:673) om införande av lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska genomföras enligt den upphävda lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

4. Till en anmälan enligt 2 kap. 24 § ska det bifogas ett bevis om vilken dag kallelsen på okända borgenärer har utfärdats, om den i enlighet med den upphävda lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar har utfärdats av någon annan än Bolagsverket.

5. En anteckning i registret enligt 3 kap. 17 § behöver inte göras förrän en förening anmäler stadgar eller en stadgeändring för registrering efter den 31 december 2018.