Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Dnr: 202 284982-18/111

1 Sammanfattning

Av kommunallagen1 framgår att kommuner och landsting med vissa begränsningar får överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till en stiftelse. Omständigheten att en stiftelse styrs av bara en kommun, ett landsting eller av två eller flera av dessa tillsammans, innebär inte att stiftelsen anses vara en offentlig myndighet. Skatteverket anser därför att luftfartyg, skepp eller båtar som har använts av en sådan stiftelse inte kan anses ha använts av en offentlig myndighet i den mening som avses i 1 kap. 11 § 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE).

Skatteverket anser att en förutsättning för att ett luftfartyg, ett skepp eller en båt ska kunna anses ha använts för en offentlig myndighets räkning i den mening som avses i 1 kap. 11 § 2 LSE, är att det finns ett uttryckligt uppdrag från en offentlig myndighet2. Skatteverket anser att omständigheten att en stiftelse styrs av bara en kommun, ett landsting eller av två eller flera av dessa tillsammans, innebär att det ska anses finnas ett sådant uttryckligt uppdrag som krävs för att ett luftfartyg, ett skepp eller en båt ska kunna anses ha använts för en offentlig myndighets räkning. Luftfartyg, skepp och båtar som har använts av en sådan stiftelse har därmed använts för annat än privat ändamål i den mening som avses i 1 kap. 11 § LSE.

Enligt Skatteverkets uppfattning anses i detta sammanhang en stiftelse vara styrd av bara en kommun, ett landsting, eller två eller flera av dessa tillsammans, om

 • fullmäktige har fastställt det kommunala ändamålet för verksamheten,
 • det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten har angetts i stiftelseförordnandet eller stiftelseurkunden,
 • samtliga styrelseledamöter har utsetts av fullmäktige, och
 • det har angetts i stiftelseförordnandet eller stiftelseurkunden att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas.

2 Frågeställning

Enligt vissa bestämmelser i LSE medges skattebefrielse för bränsle som förbrukas i luftfartyg, skepp eller båtar bara när dessa används för annat än privat ändamål. Vad som avses med privat ändamål definieras i 1 kap. 11 § LSE. Definitionen anger att med användning av luftfartyg, skepp och båtar för privat ändamål avses inte offentliga myndigheters användning eller användning för offentliga myndigheters räkning.

Kommuner och landsting får med vissa begränsningar överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till bland annat stiftelser (jfr 3 kap. 11 § kommunallagen). Fråga har uppkommit om omständigheten att ett luftfartyg, ett skepp eller en båt har använts av en stiftelse som styrs av bara en kommun, ett landsting eller av två eller flera av dessa tillsammans, innebär att luftfartyget, skeppet eller båten kan anses ha använts av en offentlig myndighet eller för en offentlig myndighets räkning och därmed för annat än privat ändamål i den mening som avses i 1 kap. 11 § LSE.

3 Gällande rätt m.m.

Med användning av luftfartyg, skepp och båtar för privat ändamål avses annan användning än

 1. transport av passagerare eller varor mot ersättning eller tillhandahållande av andra tjänster mot ersättning,
 2. offentliga myndigheters användning eller användning för offentliga myndigheters räkning,
 3. frivilliga försvarsorganisationers användning,
 4. sjöräddning, brandövervakning och liknande verksamhet, eller övning och utbildning för sådan verksamhet, som utförs av ideella organisationer, eller
 5. yrkesmässigt fiske (1 kap. 11 § 1–5 LSE).

4 Bedömning

Både offentliga myndigheters egen användning av luftfartyg, skepp och båtar och användning av luftfartyg, skepp och båtar för offentliga myndigheters räkning anses vara användning för annat än privat ändamål i den mening som avses i 1 kap. 11 § LSE.

Av kommunallagen framgår att kommuner och landsting med vissa begränsningar får överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till en stiftelse. Det framgår varken av lagtexten eller av förarbetena till 1 kap. 11 § LSE om luftfartyg, skepp och båtar som har använts av en sådan stiftelse ska anses ha använts av en offentlig myndighet eller för en offentlig myndighets räkning.

Omständigheten att en stiftelse styrs av bara en kommun, ett landsting eller av två eller flera av dessa tillsammans, innebär inte att stiftelsen anses vara en offentlig myndighet. Skatteverket anser därför att luftfartyg, skepp eller båtar som har använts av en sådan stiftelse inte kan anses ha använts av en offentlig myndighet. Frågan är då om omständigheten att stiftelsen styrs av bara en kommun, ett landsting eller av två eller flera av dessa tillsammans, innebär att luftfartyget, skeppet eller båten kan anses ha använts för en offentlig myndighets räkning.

Skatteverket anser att en förutsättning för att ett luftfartyg, ett skepp eller en båt ska kunna anses ha använts för en offentlig myndighets räkning i den mening som avses i 1 kap. 11 § 2 LSE, är att det finns ett uttryckligt uppdrag från en offentlig myndighet3.

Skatteverket anser att omständigheten att en stiftelse styrs av bara en kommun, ett landsting eller av två eller flera av dessa tillsammans, innebär att det ska anses finnas ett sådant uttryckligt uppdrag som krävs för att ett luftfartyg, ett skepp eller en båt ska kunna anses ha använts för en offentlig myndighets räkning. Luftfartyg, skepp och båtar som har använts av en sådan stiftelse har därmed använts för annat än privat ändamål i den mening som avses i 1 kap. 11 § LSE.

Enligt Skatteverkets uppfattning anses en stiftelse i detta sammanhang vara styrd av bara en kommun, ett landsting eller två eller flera av dessa tillsammans, om

 • fullmäktige har fastställt det kommunala ändamålet för verksamheten,
 • det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten har angetts i stiftelseförordnandet eller stiftelseurkunden,
 • samtliga styrelseledamöter har utsetts av fullmäktige, och
 • det har angetts i stiftelseförordnandet eller stiftelseurkunden att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas.

Med styrelseledamöter avses här inte sådana adjungerade ledamöter som i vissa fall deltar på styrelsemöten och som inte har rösträtt. En stiftelse kan således anses vara styrd av bara en kommun, ett landsting eller två eller flera av dessa tillsammans även om sådana adjungerade ledamöter utan rösträtt har utsetts av någon annan än fullmäktige.

___________

Fotnot

1 Kommunallagen (2017:725)

2 Skatteverkets ställningstagande Vad som avses med användning av luftfartyg, skepp eller båt för offentliga myndigheters räkning, 2017-10-06, dnr 202 255651-17/111.

3 Skatteverkets ställningstagande Vad som avses med användning av luftfartyg, skepp eller båt för offentliga myndigheters räkning, 2017-10-06, dnr 202 255651-17/111.