OBS! Det finns en senare version.

Områden: Folkbokföring

/Träder i kraft I:2018-09-01/

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller frågor om adoption i internationella situationer.

Lagen gäller inte i den utsträckning något annat följer av förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap eller av annan lag.

Svensk domstols internationella behörighet

2 § En ansökan om adoption får tas upp av svensk domstol, om

1. den som sökanden vill adoptera har sin hemvist i Sverige,

2. sökanden eller någon av sökandena har sin hemvist i Sverige, eller

3. det med beaktande av annan anknytning till Sverige finns särskilda skäl till att saken prövas här.

Tillämplig lag

3 § En ansökan om adoption prövas enligt svensk lag.

När utländska beslut erkänns i Sverige

4 § Ett utländskt beslut om adoption som har meddelats av en domstol eller någon annan myndighet gäller i Sverige när det har fått laga kraft, om beslutet har meddelats eller annars gäller i

1. den stat där den som har adopterats hade sin hemvist när adoptionsförfarandet inleddes, eller

2. den stat där adoptivföräldern eller någon av adoptivföräldrarna hade sin hemvist när beslutet meddelades. I 5 och 6 §§ finns bestämmelser om ytterligare förutsättningar i vissa fall för att beslutet ska gälla.

5 § Om lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling var tillämplig på adoptionen, krävs att adoptionen har genomförts i enlighet med den lagen för att ett beslut som avses i 4 § ska gälla i Sverige.

Om det finns synnerliga skäl, får den myndighet som regeringen bestämmer godkänna att beslutet ska gälla i Sverige trots att förutsättningarna i första stycket inte är uppfyllda.

6 § Om den som har adopterats var svensk medborgare eller hade sin hemvist i Sverige när adoptionsförfarandet inleddes, gäller ett beslut enligt 4 § endast om den myndighet som avses i 5 § andra stycket godkänner att beslutet ska gälla.

7 § Även om förutsättningarna i 4 § första stycket 1 eller 2 inte är uppfyllda, får den myndighet som avses i 5 § andra stycket godkänna att ett utländskt beslut om adoption som har meddelats av en domstol eller någon annan myndighet och som har fått laga kraft ska gälla i Sverige om det fanns skälig anledning till att saken prövades i den andra staten.

8 § Ett utländskt beslut om adoption gäller inte i Sverige om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen.

9 § Ett beslut enligt 5 § andra stycket, 6 och 7 §§ får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Rättsverkningar av ett utländskt beslut som erkänns i Sverige

10 § Ett utländskt beslut om adoption som gäller i Sverige har de rättsverkningar som anges i 4 kap. 21 och 22 §§ föräldrabalken.

Övergångsbestämmelser

2018:1289

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

2. Genom lagen upphävs lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption.

3. Den upphävda lagen gäller fortfarande för utländska adoptionsbeslut som har meddelats före ikraftträdandet.