Områden: Förvaltningsrätt & förfarande, Skattetillägg & andra sanktionsavgifter (Skattetillägg)

Datum: 2018-08-28

Dnr: 202 251691-18/111

1 Sammanfattning

Om en näringsidkare har ansökt om prissättningsbesked och Skatteverket inte har lämnat ett besked i ärendet ska näringsidkaren inte anses ha lämnat oriktig uppgift om denne i inkomstdeklarationen har upplyst om att en ansökan har lämnats in till Skatteverket. Upplysningen ska också ange vilka transaktioner ansökan gäller samt hur redovisningen i deklarationen förhåller sig till uppgifterna i ansökan om prissättningsbesked. Detta gäller under förutsättning att uppgifterna i ansökan i relevanta delar är korrekta.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit om vilka upplysningar en näringsidkare behöver lämna i inkomstdeklarationen för transaktioner som ingår i ett ärende om prissättningsbesked hos Skatteverket. Denna fråga har betydelse vid bedömningen av om det har lämnats en oriktig uppgift och därmed om det kan tas ut ett skattetillägg för det fall Skatteverket frångår näringsidkarens redovisning av dessa transaktioner.

3 Gällande rätt m.m.

Om den uppgiftsskyldiga under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för egen beskattning föreligger förutsättningar för att besluta om efterbeskattning och att ta ut skattetillägg (49 kap. 4 § första stycket 1 och 66 kap. 27 § 1 a) skatteförfarandelagen). Av skatteförfarandelagen och praxis följer att uppgiftsskyldigheten i en inkomstdeklaration är relativt omfattande.

Om den uppgiftsskyldiga har öppet redovisat de faktiska omständigheterna men gjort en felaktig bedömning av vad dessa får för rättsliga konsekvenser har oriktig uppgift inte lämnats. Detsamma gäller när det uppkommit en särskild utredningsskyldighet för Skatteverket. Så kan vara fallet bl.a. när den uppgiftsskyldiga särskilt har markerat en skatterättslig frågeställning (RÅ 2003 ref. 4). Bedömningen av om oriktig uppgift har lämnats görs endast med utgångspunkt i de uppgifter som finns i det aktuella årets inkomstdeklaration.

En näringsidkare som är skattskyldig enligt inkomstskattelagen kan ansöka hos Skatteverket om ett prissättningsbesked (8 § lag om prissättningsbesked vid internationella transaktioner [2009:1289]). I ansökan ska lämnas de uppgifter som behövs för att prissättningsfrågan ska kunna bedömas på ett korrekt sätt (11 §). Ett prissättningsbesked får inte avse en enkel fråga eller transaktioner av mindre omfattning (12 § 1). Prissättningsbeskedet är bindande för Skatteverket för de transaktioner som omfattas av beskedet när de villkor som gäller för beskedet är uppfyllda (16 §).

4 Bedömning

Även om en ansökan om prissättningsbesked har getts in ska Skatteverket, så länge ett besked inte har lämnats, bedöma redovisningen och inkomstbeskattningen av de transaktioner som ansökan gäller i vanlig ordning. Ärendet om prissättningsbesked och inkomstbeskattningen handläggs i skilda förfaranden och med stöd av olika författningar, lagen om prissättningsbesked vid internationella transaktioner respektive skatteförfarandelagen.

En kontroll av företagets inkomstbeskattning kan alltså medföra att Skatteverket beslutar att inte följa företagets redovisning av de transaktioner som också prövas i prissättningsbeskedsärendet. Har oriktig uppgift lämnats föreligger förutsättningar för att besluta om efterbeskattning och att ta ut skattetillägg.

Uppgifterna i ett pågående ärende om prissättningsbesked är inte något som tillförs eller är tillgängligt vid den årliga inkomstbeskattningen. Dessa uppgifter kan därför inte utan vidare beaktas vid bedömningen av om företaget har lämnat oriktig uppgift eller inte. Uppgifterna har dock lämnats till Skatteverket och något hinder mot att använda uppgifter i en ansökan om prissättningsbesked vid den årliga beskattningen finns inte (jfr prop. 2009/10:17 s. 93-94). I stället för att den uppgiftsskyldige i sin inkomstdeklaration redogör för de transaktioner som beskrivs i ansökan om prissättningsbesked är det enligt Skatteverkets mening tillräckligt att företaget upplyser om att en ansökan har lämnats till Skatteverket, vilka transaktioner ansökan gäller samt hur redovisningen i inkomstdeklarationen förhåller sig till uppgifterna i ansökan om prissättningsbesked. Någon oriktig uppgift har då inte lämnats. En förutsättning är dock att uppgifterna i ansökan i relevanta delar är korrekta.