Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2018-09-17

Dnr: 202 381263-18/111

Ställningstagandet om allmänt avdrag för trygdeavgifter när syke- och foreldrepenger betalas ut från Norge upphör att gälla (Skatteverket 2011-11-07, dnr 131 719825-11/111).

Ställningstagandet innebar att allmänt avdrag skulle medges för norska trygdeavgifter när dessa avgifter betalades på syke- och foreldrepenger som beskattades i Sverige.

Avdragsrätten för utländska socialförsäkringsavgifter är numera utvidgad efter en lagändring. Genom ändringen slopades det tidigare kravet på att de utländska socialförsäkringsavgifterna skulle vara betalda på grund av utfört arbete (SFS 2012:832). Lagändringen trädde i kraft den 1 januari 2013 och tillämpades första gången vid beskattningen 2014. Ställningstagandet från 2011-11-07 ska därför upphöra att gälla eftersom rätten till avdrag numera är reglerad i lag. Det upphävda ställningstagandet som innebar att avdrag medgavs även före lagändringen ska dock fortsatt tillämpas på ärenden som gäller tid före lagändringen.