Områden: Punktskatter och trafikskatter (Tobaksskatt)

Löpnr: SKVFS 2018:10

beslutade den 1 oktober 2018.

Dessa föreskrifter upphävs genom SKVFS 2022:16.

___________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Genom föreskrifterna upphävs Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:27) om uppgiftslämnande avseende försäljning av cigaretter.