OBS! Det finns en senare version.

Områden: Inkomstskatt (Kapital)

1 § Denna lag gäller vid tillämpningen av 47 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) om en privatbostadsfastighet eller privatbostadsrätt avyttras under åren 2017-2027 på grund av en betydande samhällsförflyttning som föranleds av planerade yttre omständigheter.

2 § Med ersättningsbostad avses, utöver vad som följer av 47 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), en sådan bostad som förvärvas senare än året efter det år då ursprungsbostaden avyttrades. Bostaden får dock inte förvärvas senare än sjunde året efter det år då ursprungsbostaden avyttrades.

3 § Om den skattskyldige har fått ett avdrag för uppskovsbelopp enligt 47 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229), ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning senast sjunde året efter det år då ursprungsbostaden avyttrades.

Om den skattskyldige senast sjunde året efter det år då ursprungsbostaden avyttrades förvärvar en ersättningsbostad och bosätter sig där senast den 2 maj året efter förvärvet, ska dock vad som sägs i 47 kap. 9 § andra stycket 1 och 2 samt tredje stycket inkomstskattelagen tillämpas för det år då ersättningsbostaden förvärvades. Vad som sägs i 47 kap. 9 § andra stycket 2 om föregående års kapitalvinst ska i stället avse kapitalvinsten från avyttringen.

4 § Den som gör avdrag för uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) vid avyttring av en privatbostadsfastighet eller privatbostadsrätt ska i inkomstdeklarationen lämna uppgift om huruvida uppskovsbeloppet avses att återföras med tillämpning av denna lag.

Övergångsbestämmelser

2018:1384

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

2. Bestämmelsen i 4 § tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2018.

3. Den som för kalenderåret 2017 gör avdrag för uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) vid avyttring av en privatbostadsfastighet eller privatbostadsrätt ska i inkomstdeklarationen som ska lämnas 2019 lämna uppgift om huruvida uppskovsbeloppet avses att återföras med tillämpning av denna lag.

4. Lagen upphör att gälla vid utgången av 2034.

5. Den upphävda lagen gäller fortfarande för avyttringar som har skett under åren 2017-2027.