Områden: Förvaltningsrätt & förfarande, Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2018-10-15

Dnr: 202 428096-18/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att skyldigheten för en utländsk juridisk person som motsvarar ett svenskt aktiebolag att lämna inkomstdeklaration regleras i 30 kap. 4 § 3 skatteförfarandelagen och inte i 30 kap. 4 § 1 samma lag. Det innebär att en sådan utländsk juridisk person måste ha skattepliktiga intäkter enligt inkomstskattelagen som under beskattningsåret har uppgått till sammanlagt minst 200 kronor för att vara deklarationsskyldig.

Upplysningsvis kan nämnas att utländska juridiska personer också kan vara deklarationsskyldiga enligt 30 kap. 4 § 4 skatteförfarandelagen (underlag för fastighetsskatt, avkastningsskatt m.m.) även om de inte har några skattepliktiga intäkter.

2 Frågeställning

Inkomstdeklaration ska bl.a. lämnas till ledning för att bestämma underlaget för att ta ut skatt enligt inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Fråga har uppkommit om deklarationsskyldigheten för en utländsk juridisk person som motsvarar ett svenskt aktiebolag regleras av första eller tredje punkten i 30 kap. 4 § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL. Första punkten reglerar deklarationsskyldigheten för bl.a. aktiebolag och är inte begränsad till svenska aktiebolag. De som är deklarationsskyldiga enligt första punkten ska alltid lämna inkomstdeklaration oavsett storleken på intäkterna. Tredje punkten reglerar deklarationsskyldigheten för andra juridiska personer än aktiebolag m.fl. Juridiska personer som omfattas av tredje punkten ska bara lämna deklaration om de skattepliktiga intäkterna under beskattningsåret har uppgått till sammanlagt minst 200 kronor. En utländsk juridisk person som motsvarar ett svenskt aktiebolag skulle kunna omfattas av både första och tredje punkten i 30 kap. 4 § SFL varför fråga har uppkommit om vad som gäller för dessa.

3 Gällande rätt m.m.

En inkomstdeklaration för juridiska personer ska enligt 30 kap. 4 § SFL lämnas av

1. aktiebolag, ekonomiska föreningar och sådana stiftelser, andra liknande subjekt eller andra tillgångsmassor som enligt stiftelseförordnande eller motsvarande bestämmelse har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss släkts, vissa släkters eller bestämda fysiska personers ekonomiska intressen,

2. sådana ideella föreningar och registrerade trossamfund som avses i 7 kap. 3 § IL, om intäkterna under beskattningsåret har överstigit grundavdraget enligt 63 kap. 11 § den lagen,

3. andra juridiska personer än sådana som avses i 1 och 2, med undantag för dödsbon och svenska handelsbolag, om de skattepliktiga intäkterna under beskattningsåret har uppgått till sammanlagt minst 200 kronor, och

4. andra juridiska personer än dödsbon för vilka underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas.

Termer och uttryck som används i skatteförfarandelagen har samma betydelse och tillämpningsområde som i de lagar enligt vilka en skatt eller en avgift bestäms. Detta gäller dock inte om annat anges i denna lag (3 kap. 2 § SFL).

Det finns ingen bestämmelse i skatteförfarandelagen om att även motsvarande utländska företeelser omfattas likt den som finns i 2 kap. 2 § IL. I förarbetena till skatteförfarandelagen finns emellertid ett exempel där bestämmelsen i 3 kap. 2 § SFL, läst tillsammans med 2 kap. 2 § IL, innebär att utländska motsvarigheter till aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar omfattas av bestämmelserna om förseningsavgift (jfr prop. 2010/11:165 s. 932 f.).

4 Bedömning

Frågan gäller skyldigheten för utländska juridiska personer som motsvarar svenska aktiebolag att lämna inkomstdeklaration. Första punkten i 30 kap. 4 § SFL reglerar deklarationsskyldigheten för aktiebolag och anger inte specifikt att det är fråga om svenska aktiebolag. Det finns ingen bestämmelse i skatteförfarandelagen om att även motsvarande utländska företeelser omfattas likt den som finns i 2 kap. 2 § IL. I förarbetena till skatteförfarandelagen finns emellertid ett exempel där 3 kap. 2 § SFL, läst tillsammans med 2 kap. 2 § IL, medför att utländska motsvarigheter till aktiebolag omfattas av bestämmelserna om förseningsavgift. Skatteverket anser dock att en sådan tolkning inte är rimlig i fråga om deklarationsskyldighet. Det skulle nämligen innebära att alla utländska motsvarigheter till svenska aktiebolag skulle vara deklarationsskyldiga även om de inte har några intäkter som är skattepliktiga i Sverige. Ett sådant generellt krav på deklarationsskyldighet faller utanför svensk jurisdiktion och kan därför inte vara avsett. Skatteverket anser därför att utländska juridiska personers deklarationsskyldighet regleras i tredje punkten i 4 § eftersom deklarationsskyldigheten i den punkten är beroende av storleken på de skattepliktiga intäkterna. Det innebär att en utländsk juridisk person som motsvarar ett svenskt aktiebolag måste ha skattepliktiga intäkter enligt inkomstskattelagen som under beskattningsåret har uppgått till sammanlagt minst 200 kronor för att vara deklarationsskyldig.

Upplysningsvis kan nämnas att utländska juridiska personer också kan vara deklarationsskyldiga enligt 30 kap. 4 § 4 SFL (underlag för fastighetsskatt, avkastningsskatt m.m.) även om de inte har några skattepliktiga intäkter.