Områden: Fastighetstaxering

Datum: 2018-10-19

Dnr: 202 387104-18/111

1 Sammanfattning

En biogasanläggning, som till övervägande del används för att framställa biogas, ska indelas som industribyggnad. Om biogas tillvaratas som en sekundärprodukt, t.ex. om biogas tillvaratas från en deponi av organiskt avfall eller i ett avloppsreningsverk, ska den primära verksamheten i byggnaden ligga till grund för indelning i byggnadstyp.

Ställningstagandet ska tillämpas vid fastighetstaxering.

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande från 2007-06-11 med samma rubrik (dnr 131 87184-07/111). Skatteverket har gjort en översyn av och uppdaterat vissa äldre ställningstaganden. Detta ställningstagande innebär ingen ändring av Skatteverkets bedömning jämfört med det tidigare ställningstagandet.

2 Frågeställning

Frågan är om en biogasanläggning ska indelas som industribyggnad eller specialbyggnad (reningsanläggning).

Utvinning av biogas, som bl.a. kan användas som drivmedel eller för uppvärmning, kan ske på flera olika sätt. Antingen kan utvinningen ske direkt ur en deponi med organiskt avfall, genom rötning av avloppsslam vid ett avloppsreningsverk eller genom framställning i en biogasanläggning. Vid framställning av biogas i särskild anläggning består "råvaran" vanligen av en blandning av organiskt avfall från t.ex. hushåll, avloppsslam och ensilage eller flytgödsel. Lantbrukarna som levererar ensilage och flytgödsel får i utbyte biogödsel som bland annat kan användas i ekologisk odling.

3 Gällande rätt m.m.

Av 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), FTL, framgår hur byggnader ska indelas i byggnadstyper. Dessa är småhus, ägarlägenheter, hyreshus, ekonomibyggnader, kraftverksbyggnader, industribyggnader, specialbyggnader och övriga byggnader.

Med industribyggnad menas en byggnad som är inrättad för industriell verksamhet och som inte är en kraftverksbyggnad.

Specialbyggnader delas upp i elva olika undergrupper, varav en är reningsanläggningar. Till reningsanläggningar räknas vattenreningsverk, avloppsreningsverk, anläggningar för förvaring av radioaktivt avfall, sopstationer och liknande samt pumpstationer som hör till sådana anläggningar (2 kap. 2 § FTL). Genom SFS 2001:546 förtydligades 2 kap. 2 § FTL med att: "Som reningsanläggning avses inte anläggning där verksamheten i allt väsentligt utgör ett led i en industriell process".

Av 3 kap. 2 § FTL framgår att specialbyggnader är undantagna från skatteplikt, eftersom de används för samhällsnyttiga ändamål.

Av förarbetena till SFS 2001:546 framgår att enbart byggnader som har till syfte att ta hand om avfall av olika slag ska räknas som reningsanläggning (prop. 2000/01:121 s. 42).

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom uttalat att en anläggning för återvinning av papper, plast och andra produkter ska räknas som en reningsanläggning. Domstolen konstaterade att den dominerande verksamheten var ett självständigt led i en återvinningskedja som avslutades med att det återvunna pappersmaterialet såldes vidare till köpare som gjorde det till användbart papper igen. Att avfallet fick ett kommersiellt användningsområde förtog inte återvinningsverksamheten dess samhällsnyttiga inslag (RÅ 2006:49).

4 Bedömning

Vid fastighetstaxeringen ska biogasanläggningar indelas som industribyggnad i de fall framställningen sker i en separat anläggning. Huvudsyftet är då att framställa biogas, inte i att ta hand om avfall, även om sådant till betydande del används i processen. Detta gäller oberoende av den samhällsnytta som är förenad med en sådan verksamhet.

Utvinning som sker direkt i en deponi av organiskt avfall eller i ett avloppsreningsverk innebär i huvudsak endast ett tillvaratagande av den biogas som ändå bildas i det aktuella avfallet. Biogasen kan i sådant fall anses utgöra en sekundärprodukt. Det förekommer att sådan gas samlas in, av miljö- och säkerhetsskäl, och facklas bort om den inte får någon användning. Sådan byggnad indelas som reningsanläggning.

Ställningstagandet ska tillämpas vid fastighetstaxering.