Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2006-01-24

Dnr: 131 48639-06/111

1 Sammanfattning

TV-avgift som betalas av arbetsgivaren för den anställdes TV-innehav är normalt inte en sådan förmån av begränsat värde som är skattefri för den anställde. Övriga kostnader för abonnemang, utöver TV-avgiften, som arbetsgivaren tillhandahåller för den anställdes räkning för att denna ska kunna se vissa specifika TV-kanaler som krävs för arbetet, t.ex. utländska nyhetskanaler, kan dock i undantagsfall vara en sådan förmån av begränsat värde som är skattefri för den anställde.

2 Bakgrund och frågeställning

Fråga har uppkommit om TV-avgift och andra abonnemangsavgifter för betal-TV som arbetsgivaren tillhandahåller kan vara skattefri förmån för den anställde enligt bestämmelserna om förmån av begränsat värde.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 11 kap 8 § inkomstskattelagen (1999:1229, IL) ska förmån av vara eller tjänst som en anställd får av arbetsgivaren inte tas upp om

- varan eller tjänsten är av väsentlig betydelse för att den skattskyldige ska kunna utföra sina arbetsuppgifter,

- förmånen är av begränsat värde för den anställde, och

- förmånen för den anställde inte utan svårighet kan särskiljas från nyttan i anställningen.

 Enligt 1 § lagen (1989:41) om TV-avgift ska den som innehar en TV-mottagare betala TV-avgift för mottagaren till Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag

 I RÅ 2004 ref. 101 ansåg Regeringsrätten att förmån av fria dagstidningar som en chefredaktör för en dagstidning erhållit av arbetsgivaren var skattefri. Regeringsrätten anförde att "Det står klart att de aktuella tidningarna var av väsentlig betydelse för att S.F. skulle kunna utföra sina arbetsuppgifter och att den förmån han erhöll inte utan svårighet kunde särskiljas från nyttan i hans anställning. Förmånen får vidare anses vara av begränsat värde för honom."

4 Bedömning

I 11 kap 8 § IL uppställs tre krav för att förmånen inte ska beskattas. Det första är att varan eller tjänsten ska vara av väsentlig betydelse för utförandet av den anställdes arbetsuppgifter. Det andra kravet för skattefrihet är att den förmån som den anställde får är av begränsat värdet. Av prop. 1994/95:182 sid. 44 framgår att "Däri ligger att förmånsvärdet inte får uppgå till större belopp. Någon absolut beloppsgräns för vad som är begränsat värde kan inte anges. Flera olika faktorer bör vägas in vid bedömningen, som t.ex. förmånens faktiska värde och om det innebär en faktisk inbesparing i en anställds normala privata levnadskostnader." Det tredje kravet för skattefrihet är att förmånen inte utan svårighet kan särskiljas från nyttan i anställningen.

 TV-avgift

Redan innehav av TV medför att innehavaren är skyldig att betala TV-avgift och merparten av Sveriges hushåll betalar TV-avgift till Radiotjänst i Kiruna AB. TV-avgiften finansierar public servicebolagen Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio och utbudet omfattar nyheter, nöje, sport, regionala och lokala sändningar, musik, debatt, dokumentär, kultur och mycket mera. Den som har TV får även tillgång till TV 4 som sänds över det fria marknätet.

Enligt Skatteverkets uppfattning kan det inte annat än i enstaka undantagsfall anses att möjligheten att i sin bostad ta del av det stora och varierade utbud som tillhandahålls via det fria marknätet vara av väsentlig betydelse för att den skattskyldige ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Skatteverket anser också att innehav av TV och därmed skyldighet att betala TV-avgift normalt är en privat levnadskostnad och att den privata nyttan av TV-innehav inte kan anses vara av begränsat värde.

Nyhetssändningarna i det fria marknätet utgör en begränsad del av det totala utbudet. Skatteverket anser därför att det inte heller för anställda med journalistiska arbetsuppgifter i normalfallet kan finnas ett så starkt intresse för arbetsgivaren att de tar del av de marksända nyheterna när de inte är på arbetsplatsen att det skulle anses vara av väsentlig betydelse för att den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Om en arbetsgivare betalar TV-avgiften för sin anställdes räkning bör detta i normalfallet ses som en skattepliktig förmån eftersom TV-innehav normalt inte kan anses vara av begränsat värde för den anställde inkl. eventuella övriga personer som bor i den anställdes hushåll och då det i normalfallet inte kan vara nödvändigt för tjänstens utövande att ha tillgång till de TV-kanaler som sänds via det fria marknätet.

 Abonnemang av betal-TV

För anställda där det är av väsentlig betydelse för utförandet av arbetsuppgifterna att de har tillgång till TV-kanaler utöver de som finns i det fria marknätet, Sveriges Television och TV 4, kan de abonnemangsavgifter som arbetsgivaren betalar utgöra ett skattefritt arbetsredskap förutsatt att förmånen är av begränsat värde för den anställde. Detta kan t.ex. gälla journalister som har som arbetsuppgift att bevaka andra länder och där det är av väsentlig betydelse att som i ett led l i denna bevakning ha tillgång till utländska nyhetskanaler dygnet runt. I normalfallet torde det dock räcka med att den anställde har tillgång till de utländska nyhetskanalerna på arbetsplatsen.

Skattefriheten förutsätter även att arbetsgivaren själv tecknar och betalar det aktuella abonnemanget som den anställde behöver för att utföra sitt arbete i bostaden.