Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Dnr: 202 373641-18/111

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 10 september 2018, mål nr 2345-17.

Sammanfattning

HFD har klargjort att rätten till allmänt avdrag för periodiskt understöd från en familjestiftelse infaller när stiftelsen fullföljer sitt ändamål. Tidpunkten för detta är när anslag enligt god redovisningssed ska bokföras hos stiftelsen.

Referat

Stiftelsen beslutade 2012 att dela ut understöd till sina destinatärer. Av det beslutade understödet betalades omkring 27 % ut under beslutsåret och resten under 2013. Som normalt för en familjestiftelse så utgjorde inte understödet en utgift i stiftelsens näringsverksamhet. Avdrag kunde därför endast medges som allmänt avdrag (62 kap.7 IL).

Skatteverket beslutade att medge avdrag enligt kontantprincipen för beskattningsår 2012, dvs. med det utbetalade beloppet.

Förvaltningsrätten delade inte Skatteverkets uppfattning utan ansåg att bokföringsmässiga grunder skulle tillämpas och att rätten till avdrag därmed inföll det beskattningsår då stiftelsen fattat beslutet och bokfört händelsen enligt god redovisningssed.

Kammarrätten delade Skatteverkets bedömning och menade att en förutsättning för att medge avdraget är att understödet har betalats ut under beskattningsåret. Bestämmelsen ger således uttryck för kontantprincipen.

HFD klargjorde att innebörden av 62 kap. 7 § IL inte är att reglera tidpunkten för beskattningen utan bestämmelsen ska anses reglera under vilka förutsättningar vissa utgifter är avdragsgilla som allmänt avdrag. I avsaknad av uttrycklig reglering av frågan om rätt beskattningstidpunkt, får rätten till allmänt avdrag för periodiskt understöd från en familjestiftelse anses infalla när stiftelsen fullföljer sitt ändamål. Den prövningen ska göras med utgångspunkt i vid vilken tidpunkt och på vilket sätt ett anslag enligt god redovisningssed ska bokföras hos stiftelsen (RÅ 2010 ref. 40). Då stiftelsens redovisning har upprättats i enlighet med god redovisningssed har stiftelsen rätt till avdrag för hela det beslutade beloppet det år som beslutet fattades, dvs. 2012.

Skatteverkets kommentar

HFD har klargjort att bestämmelsen om allmänt avdrag för periodiska understöd (62 kap. 7 § IL) inte reglerar tidpunkten för när rätten till avdrag infaller. Svar på när rätten infaller för de angivna situationerna får därmed sökas i andra bestämmelser.