OBS! Det finns en senare version.

Områden: Punktskatter och trafikskatter

1 § Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2019.

2 § Följande avgifter gäller för fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG:

Antal axlar  Avgift per   Avgift per  Avgift per Avgift per 
    år    månad     vecka   dag
högst 3 axlar  9 916 kronor  991 kronor  268 kronor   82 kronor

4 eller fler

axlar    16 011 kronor  1 601 kronor 423 kronor   82 kronor

3 § Följande avgifter gäller för fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG:

Antal axlar  Avgift per   Avgift per  Avgift per Avgift per 
    år    månad     vecka   dag
högst 3 axlar  8 780 kronor  878 kronor  237 kronor   82 kronor

4 eller fler

axlar    14 462 kronor  1 446 kronor 382 kronor   82 kronor

4 § Följande avgifter gäller för fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse:

Antal axlar  Avgift per   Avgift per  Avgift per Avgift per 
    år    månad     vecka   dag
högst 3 axlar  7 747 kronor  774 kronor  206 kronor   82 kronor

4 eller fler

axlar    12 912 kronor  1 291 kronor 340 kronor   82 kronor

5 § Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 258 kronor.