OBS! Det finns en senare version.

Områden: Punktskatter och trafikskatter

Ändring till och med: SFS 2019:283

1 § /Upphör att gälla U:2019-07-01/ Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2019.

1 § /Träder i kraft I:2019-07-01/ Regeringen fastställer enligt punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2019:155) om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2019. Förordning (2019:283).

2 § /Upphör att gälla U:2019-07-01/ Följande avgifter gäller för fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG:

Antal axlar  Avgift per   Avgift per  Avgift per Avgift per 
    år    månad     vecka   dag
högst 3 axlar  9 916 kronor  991 kronor  268 kronor   82 kronor

4 eller fler

axlar    16 011 kronor  1 601 kronor 423 kronor   82 kronor

2 § /Träder i kraft I:2019-07-01/ Vägavgift tas ut enligt följande, med olika belopp beroende på antal axlar och vilka krav på utsläpp av föroreningar som ett fordons motor uppfyller, i enlighet med sådan EURO-utsläppsklass för ett fordon som

- när det gäller klasserna 0-V, avses i bilaga 0 till Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/76/EU, och

- när det gäller klass VI, avses i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 595/2009 av den 18 juni 2009 om typgodkännande av motorfordon och motorer vad gäller utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon samt om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 och direktiv 2007/46/EG och om upphävande av direktiven 80/1269/EEG, 2005/55/EG och 2005/78/EG, i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU) nr 133/2014.

Högst 3 axlar

EURO-klass  Avgift    Avgift    Avgift  Avgift  
    per år   per månad  per vecka  per dag 
    i kronor   i kronor  i kronor  i kronor

  
0    14 534    1 446    382    123
I    12 633    1 260    330    123
II    11 001    1 094    289    123
III    9 565    950    247    123

  
IV    8 697    867    227    123
V    7 747    774    206    123

VI

eller renare  7 747    774    206    123

Minst 4 axlar

EURO-klass  Avgift    Avgift    Avgift  Avgift  
    per år   per månad  per vecka  per dag 
    i kronor   i kronor  i kronor  i kronor
0    24 368    2 427    640    123
I    21 093    2 107    557    123
II    18 346    1 828    485    123

  
III    15 939    1 590    423    123
IV    14 503    1 446    382    123
V    12 912    1 291    340    123

VI

eller renare  12 912    1 291    340    123

Förordning (2019:283).

3 § /Upphör att gälla U:2019-07-01 genom förordning (2019:283)./ Följande avgifter gäller för fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG:

Antal axlar  Avgift per   Avgift per  Avgift per Avgift per 
    år    månad     vecka   dag
högst 3 axlar  8 780 kronor  878 kronor  237 kronor   82 kronor

4 eller fler

axlar    14 462 kronor  1 446 kronor 382 kronor   82 kronor

3 § /Träder i kraft I:2019-07-01/ Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 258 kronor. Förordning (2019:283).

4 § /Upphör att gälla U:2019-07-01 genom förordning (2019:283)./ Följande avgifter gäller för fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse:

Antal axlar  Avgift per   Avgift per  Avgift per Avgift per 
    år    månad     vecka   dag
högst 3 axlar  7 747 kronor  774 kronor  206 kronor   82 kronor

4 eller fler

axlar    12 912 kronor  1 291 kronor 340 kronor   82 kronor

5 § /Ny beteckning 3 § U:2019-07-01/ Avgift vid återbetalning av vägavgift tas ut med 258 kronor.

Övergångsbestämmelser

2019:283

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2019.

2. Förordningen i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 juli 2019.