OBS! Det finns en senare version.

Områden: Punktskatter och trafikskatter

1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2019.

KN-nr    Slag av    Skattebelopp
    bränsle    Energiskatt  Koldioxidskatt  Summa skatt

1. 2710 11 41, 2710 11 45 eller

2710 11 49  Bensin som 
    uppfyller 
    kraven för       
    a) miljöklass 1      
    - motorbensin  4 kr 8 öre   2 kr 62 öre  6 kr 70 öre 
        per liter  per liter  per liter
    - alkylatbensin  2 kr 9 öre   2 kr 62 öre  4 kr 71 öre
        per liter  per liter  per liter
    b) miljöklass 2  4 kr 11 öre   2 kr 62 öre  6 kr 73 öre
        per liter  per liter  per liter

2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller

2710 11 59  Annan bensin 
    än som avses 
    under 1 
    eller 7    4 kr 99 öre   2 kr 62 öre  7 kr 61 öre
        per liter  per liter  per liter

3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41-2710 19 49 eller 2710 19 61-

2710 19 69  Eldningsolja,   
    dieselbrännolja, 
    fotogen, m.m. 
    som       

  
    a) har försetts 
    med märk- och 
    färgämnen eller 
    ger mindre än 
    85 volymprocent 
    destillat vid 
    350°C,     887 kr    3 360 kr  4 247 kr
         per m3    per m3    per m3
    b) inte har 
    försetts med 
    märk- och 
    färgämnen och 
    ger minst 85 
    volymprocent 
    destillat vid 
    350°C, tillhörig      
    miljöklass 1  2 480 kr   2 236 kr  4 716 kr
        per m3     per m3    per m3
    miljöklass 2  2 791 kr   2 236 kr  5 027 kr
        per m3     per m3     per m3
    miljöklass 3 
    eller inte 
    tillhör 
    någon 
    miljöklass  2 952 kr   2 236 kr  5 188 kr
        per m3     per m3     per m3

4.2711 12 11-

2711 19 00   Gasol m.m. som 
    används för

  
    a) drift av 
    motordrivet 
    fordon, fartyg 
    eller 
    luftfartyg  0 kr per  3 535 kr per  3 535 kr per
        1 000 kg  1 000 kg  1 000 kg
    b) annat 
    ändamål än som 
    avses under a  1 140 kr per  3 535 kr per  4 675 kr per
        1 000 kg  1 000 kg  1 000 kg

5. 2711 11 00,

27 11 21 00  Naturgas som 
    används för

  
    a) drift av 
    motordrivet
    fordon, fartyg 
    eller 
    luftfartyg  0 kr per   2 516 kr per  2 516 kr per
        1 000 m3  1 000 m3  1 000 m3
    b) annat 
    ändamål än som 
    avses under a  981 kr per  2 516 kr per  3 497 kr per
        1 000 m3  1 000 m3  1 000 m3   

  

6. 2701, 2702

eller 2704  Kol och koks  675 kr per   2 924 kr per  3 599 kr per
        1 000 kg  1 000 kg  1 000 kg

  
7. 2710 11 31  Flygbensin 
    med en blyhalt 
    om högst 0,005 
    gram per liter  4 kr 11 öre   2 kr 62 öre  6 kr 73 öre
        per liter  per liter  per liter

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.