Områden: Inkomstskatt (Skatteavtal)

Datum: 2009-12-08

Dnr: 131 703562-09/111

1 Sammanfattning

En aktieindexobligation är ett löpande skuldebrev. Avkastningen faller därför in under ränteartikeln i skatteavtalen. Om obligationen avyttras under löptiden blir i stället artikeln om realisationsvinst tillämplig.

2 Frågeställning

En aktieindexobligation är ett löpande skuldebrev, som vanligtvis inte ger någon årlig ränta. Skuldebrevets avkastning bestäms i stället av utvecklingen av ett visst aktieindex och utbetalas på lånets slutdag.

Ibland har skuldebrevet i stället en garanterad löpande avkastning som även kan vara delvis garanterad, då beroende av aktieindex eller dylikt.

Om ingen del av avkastningen är garanterad och den betalas ut vid inlösen vid löptidens slut ska hela värdeökningen beskattas som kapitalvinst enligt reglerna för delägarrätter. Ingen del anses utgöra ränta (RÅ 1994 ref. 26 I). Om däremot någon del av avkastningen är garanterad beskattas denna del som ränta (RÅ 2003 ref. 48). Av detta rättsfall framgår också att om avkastningen betalas ut löpande under obligationens löptid, och inte vid inlösen, och inte utgör garanterad avkastning ska den beskattas som andra inkomster på grund av innehav av tillgångar enligt 42 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Avdrag får därför inte göras för omkostnadsbelopp förrän vid inlösen.

Säljs en aktieindexobligation under löptiden ska garanterad avkastning brytas ut och behandlas som upplupen ränta. Återstoden ingår i kapitalvinstberäkningen för obligationen. Mot denna bakgrund har fråga ställts om vilken artikel i skatteavtalen som är tillämplig.

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 42 kap. 1 § första stycket IL ska ränteinkomster, utdelningar, inkomst vid uthyrning av privatbostäder och alla andra inkomster på grund av innehav av tillgångar samt kapitalvinster tas upp som intäkt, om inte något annat anges i samma kapitel eller i 8 kap.

Vad som menas med ränta i skatteavtalen finns i allmänhet definierat i artikel 11. I OECD:s modellavtal anges följande; ”Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av värdepapper som utfärdats av staten och inkomst av obligationer eller debentures, däri inbegripna agiobelopp och vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer eller debentures.

Straffavgift på grund av sen betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.”

Av p. 20 i kommentaren till artikel 11 i OECD:s modellavtal framgår att artikeln inte är tillämplig när innehavaren av en fordran avyttrar denna till en annan person. I stället anges att, beroende på omständigheterna, artikeln om inkomst av rörelse, realisationsvinst eller annan inkomst blir tillämplig.

I artikel 13 behandlas i allmänhet realisationsvinst. Överlåts ”övrig egendom” än sådan som särskilt anges får denna i ett antal av Sverige ingångna skatteavtal beskattas i den tidigare hemviststaten, jfr tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL. Aktieindexobligationer utställda i svenska kronor utgör sådana delägarrätter som här anges.

4 Bedömning

Enligt Skatteverkets bedömning faller utfallande belopp vid inlösen eller i form av löpande avkastning på en aktieindexobligation inom ramen för artikeln om ränta i skatteavtalen om inte definitionen i det skatteavtal som det är aktuellt att tillämpa på något avgörande sätt avviker från den i OECD:s modellavtal. Detta oavsett beskattningen enligt intern rätt. Skulle aktieindexobligationen avyttras innan förfallodagen blir i stället artikeln om realisationsvinst tillämplig på hela beloppet.