Områden: Fastighetstaxering

Datum: 2018-11-30

Dnr: 202 498839-18/111

1 Sammanfattning

Den praktiska delen av riskutbildningen vid körkortsutbildningen för B-körkort genomförs på särskild trafikövningsplats där aspiranten genomför praktiska körövningar på halkbana. Trafikövningsplatsen måste vara godkänd av Transportstyrelsen. Eftersom utbildningen på de aktuella halkbanorna står under statlig tillsyn ska de byggnader som ligger i anslutning till halkbanorna hänföras till byggnadstypen specialbyggnad, skolbyggnad, under förutsättning att de faktiskt används i utbildningen på det sätt som angivits.

Ställningstagandet ska tillämpas vid fastighetstaxering.

Skatteverket har gjort en översyn av och uppdaterat vissa äldre ställningstaganden. Detta ställningstagande innebär ingen ändring av Skatteverkets bedömning jämfört med det tidigare ställningstagandet med samma rubrik.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit hur byggnader i anslutning till halkbanor ska indelas vid fastighetstaxeringen.

3 Gällande rätt m.m.

Av 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), FTL, framgår hur byggnader ska indelas i byggnadstyper. Dessa är småhus, ägarlägenheter, hyreshus, ekonomibyggnader, kraftverksbyggnader, industribyggnader, specialbyggnader och övriga byggnader. Specialbyggnad uppdelas i elva olika undergrupper, försvarsbyggnad, kommunikationsbyggnad, distributionsbyggnad, värmecentral, reningsanläggning, vårdbyggnad, bad-, sport- och idrottsanläggning, skolbyggnad, kulturbyggnad, ecklesiastikbyggnad samt allmän byggnad.

Med byggnadstypen specialbyggnad, skolbyggnad, avses enligt 2 kap. 2 § FTL byggnad som används för undervisning eller forskning vid skola, som anordnas av staten alternativt med statsbidrag eller vars undervisning står under statlig tillsyn. Enligt lagrummet skall även byggnad som används som elevhem eller skolhem för elever vid sådana skolor indelas som skolbyggnad.

4 Bedömning

Den s.k. riskutbildningen är en obligatorisk del av körkortsutbildningen som körkortsaspiranten måste genomgå för att därefter få genomföra kunskapsprov och körprov för B-körkort. Riskutbildningen innefattar en teoretisk del och en praktisk del. Den praktiska delen av riskutbildningen genomförs på särskild trafikövningsplats där aspiranten genomför körövningar på halkbana. Trafikövningsplatsen måste vara godkänd av Transportstyrelsen. Varje enskild halkbana meddelar Transportstyrelsen om att körkortsaspiranten genomfört sin riskutbildning med godkänt resultat.

Runt dessa halkbanor är vanligtvis ett antal byggnader belägna. De praktiska övningarna på halkbanan övervakas ofta från ett ”ledningstorn” varifrån körkortsaspiranterna får direktiv hur övningarna ska genomföras. Den teoretiska delen av riskutbildningen, som utgör en förberedelse inför de praktiska halkövningarna, kan även genomföras i byggnaderna.

Som framgått ovan måste Transportstyrelsen godkänna de halkbanor som kan utfärda intyg om genomförd riskutbildning. Eftersom den utbildning som genomförs på de aktuella halkbanorna således i enlighet med 2 kap. 2 § FTL står under statlig tillsyn, ska de byggnader som ligger i anslutning till halkbanorna hänföras till byggnadstypen specialbyggnad, skolbyggnad, under förutsättning att de faktiskt används i utbildningen på det sätt som angivits.

Ställningstagandet ska tillämpas vid fastighetstaxering.