Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2018-12-06

Dnr: 202 508158-18/111

Nytt: 2023-06-02

En ny mervärdesskattelag (2023:200) träder i kraft den 1 juli 2023. Det medför att paragrafhänvisningarna till mervärdesskattelagen (1994:200) och vissa begrepp i ställningstagandet blir inaktuella. Skatteverkets uppfattning är att den rättsliga bedömningen dock kvarstår oförändrad varför ställningstagandet ska finnas kvar. Mer information om den förändrade terminologin och en jämförelsetabell mellan GML och ML (paragrafnyckel) finns i Rättslig vägledning under Mervärdesskatt fr.o.m. 1 juli 2023 > Systematik och terminologi i ML jämförd med GML

.

1 Sammanfattning

Varje överlåtelse av en enfunktionsvoucher som en beskattningsbar person gör i eget namn anses som en omsättning av de varor eller tjänster som vouchern avser. Om överlåtelsen av enfunktionsvouchern görs i en annan beskattningsbar persons namn anses denne ha omsatt varorna eller tjänsterna. Den som omsätter de varor eller tjänster som enfunktionsvouchern avser är alltså den beskattningsbara person i vars namn överlåtelsen av enfunktionsvouchern görs. Den som omsätter varor eller tjänster genom att överlåta en enfunktionsvoucher, ska utfärda en faktura som uppfyller ML:s krav för den omsättningen.

Det faktiska överlämnandet av varor eller tjänster i utbyte mot en enfunktionsvoucher utlöser ingen faktureringsskyldighet, eftersom det överlämnandet inte anses vara en omsättning. Men om den som levererar varor eller tjänster i utbyte mot en enfunktionsvoucher är någon annan än den som ställt ut vouchern blir det en omsättning mellan dessa, d.v.s. leverantören anses omsätta varorna eller tjänsterna till den som ställt ut vouchern. Det innebär att leverantören ska utfärda en faktura för omsättningen till den som ställt ut vouchern.

När det gäller flerfunktionsvouchrar är det i stället den faktiska leveransen av varorna eller det faktiska tillhandahållandet av tjänsterna i utbyte mot vouchern som anses vara en omsättning. Det innebär att den som omsätter varor eller tjänster i utbyte mot en flerfunktionsvoucher ska utfärda en faktura för den omsättningen. En överlåtelse av en flerfunktionsvoucher som sker innan den faktiska leveransen av varorna eller det faktiska tillhandahållandet av tjänster utlöser ingen faktureringsskyldighet, eftersom en sådan överlåtelse inte anses vara en omsättning av någon vara eller tjänst.

Om en flerfunktionsvoucher överlåts av någon annan (distributör) än den som gör den faktiska leveransen eller tillhandahållandet ska alla tjänster som kan identifieras, t.ex. distributions- eller marknadsföringstjänster, anses som omsättningar. En sådan identifierbar tjänst anses vara en omsättning av en administrativ tjänst, se vidare Skatteverkets ställningstagande ”Vouchrar, mervärdesskatt”, (2018-11-26, dnr 202 488720-18/111). Ersättning för en sådan administrativ tjänst kan ges i särskild ordning, fristående från överlåtelsen av vouchern. Ersättningen kan också ges på ett sådant sätt att distributören får köpa vouchern för ett pris som understiger voucherns monetära värde (reducerat pris). Oavsett hur ersättningen avtalas mellan parterna ska distributören utfärda en faktura för tillhandahållandet av den administrativa tjänsten.

Den som normalt redovisar mervärdesskatt enligt faktureringsmetoden ska i stället redovisa mervärdesskatten för överlåtelsen eller förvärvet av en enfunktionsvoucher enligt en specialregel. Regeln innebär att den utgående skatten för överlåtelsen av en enfunktionsvoucher ska redovisas för den redovisningsperiod under vilken vouchern överlämnas. Om betalning har tagits emot tidigare ska skatten dock redovisas för den redovisningsperiod under vilken betalningen tas emot. Vid förvärv av en enfunktionsvoucher ska den ingående skatten för förvärvet redovisas för den redovisningsperiod under vilken vouchern tas emot. Om betalning har lämnats tidigare, ska skatten dock redovisas för den redovisningsperiod under vilken betalningen har lämnats.

Detta ställningstagande gäller från och med den 1 januari 2019 och ersätter vid denna tidpunkt ställningstagande ”Faktura vid försäljning och distribution av telefonkort”, daterat den 5 december 2007, dnr 131 617242-07/111. Det nya ställningstagandet behandlar inte bara telefonkort utan alla typer av vouchrar.

2 Frågeställning

Från och med den 1 januari 2019 införs regler för vouchrar i mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Bestämmelserna tydliggör vad som är en voucher och även vad som är en enfunktionsvoucher respektive en flerfunktionsvoucher. Vidare anges när beskattning ska ske och till vilket värde. Det anges också i vilken redovisningsperiod mervärdesskatten för en enfunktionsvoucher ska redovisas.

Med anledning av denna lagändring redogör Skatteverket i detta ställningstagande för sin syn på hur ML:s fakturerings- och redovisningsbestämmelser ska tillämpas vid omsättning och distribution av vouchrar. När det i ställningstagandet anges att en faktura ska utfärdas utgår Skatteverket från att övriga förutsättningar för faktureringsskyldighet är uppfyllda, se avsnitt 4.2.

Detta ställningstagande gäller från och med den 1 januari 2019 och ersätter vid denna tidpunkt ställningstagandet ”Faktura vid försäljning och distribution av telefonkort”, daterat den 5 december 2007, dnr 131 617242-07/111. Det nya ställningstagandet behandlar inte bara telefonkort utan alla typer av vouchrar.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Mervärdesskattelagen och mervärdesskattedirektivet

Vouchrar

Skyldighet att betala skatt vid omsättning inträder när varan har levererats eller tjänsten tillhandahållits eller när varan eller tjänsten har tagits i anspråk genom uttag. Om den som omsätter varan eller tjänsten innan dess får ersättning helt eller delvis för en beställd vara eller tjänst, inträder skattskyldigheten i stället när ersättningen inflyter kontant eller på annat sätt kommer den som omsätter varan eller tjänsten till godo (1 kap. 3 § första och andra styckena ML, jämför artiklarna 63–65 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet).

En överlåtelse av en enfunktionsvoucher ska vid tillämpning av första stycket likställas med leverans av de varor eller tillhandahållande av de tjänster som vouchern avser (1 kap. 3 § tredje stycket ML).

Vad som avses med en voucher samt en enfunktionsvoucher och en flerfunktionsvoucher framgår av 1 kap. 20–21 §§ ML, jämför artikel 30a i mervärdesskattedirektivet.

Varje överlåtelse av en enfunktionsvoucher som görs av en beskattningsbar person som agerar i eget namn ska ses som en omsättning av de varor eller tjänster som vouchern avser. Den faktiska leveransen av varorna eller det faktiska tillhandahållandet av tjänsterna i utbyte mot en enfunktionsvoucher är inte en omsättning (2 kap. 9 § ML, jämför artikel 30b.1 första stycket i mervärdesskattedirektivet).

Om en överlåtelse av en enfunktionsvoucher görs av en beskattningsbar person i en annan beskattningsbar persons namn och för dennes räkning, ska denne anses omsätta de varor eller tjänster som vouchern avser (2 kap. 10 § ML, jämför artikel 30b.1 andra stycket i mervärdesskattedirektivet).

Om den som levererar varor eller tillhandahåller tjänster i utbyte mot en enfunktionsvoucher inte är den beskattningsbara person som i eget namn ställt ut vouchern, ska leverantören eller tillhandahållaren anses ha omsatt varorna eller tjänsterna till denna beskattningsbara person (2 kap. 11 § ML, jämför artikel 30b.1 tredje stycket i mervärdesskattedirektivet).

Den faktiska leveransen av varorna eller det faktiska tillhandahållandet av tjänsterna i utbyte mot en flerfunktionsvoucher ska anses som en omsättning. Tidigare överlåtelser av flerfunktionsvouchern är inte omsättningar (2 kap. 12 § ML, jämför artikel 30b.2 första stycket i mervärdesskattedirektivet).

När en överlåtelse av en flerfunktionsvoucher görs av en annan person än den beskattningsbara person som gör sådan omsättning som avses i 2 kap. 12 § ska alla tillhandahållanden av tjänster som kan identifieras, t.ex. distributions- eller marknadsföringstjänster, utgöra omsättningar (2 kap. 13 § ML, jämför artikel 30b.2 andra stycket i mervärdesskattedirektivet).

Fakturering

Varje beskattningsbar person ska säkerställa att en faktura utfärdas för omsättning som sker till en annan beskattningsbar person eller till en juridisk person som inte är en beskattningsbar person (11 kap. 1 § ML, jämför artikel 220 i mervärdesskattedirektivet).

Det finns inte någon skyldighet att utfärda en faktura vid sådana undantagna omsättningar som avses i 3 kap. 2, 4, 8, 9, 10, 11 eller 11 a §, 19 § första stycket 1, 20 §, 23 § 2, 3 eller 5 eller 23 a § ML (11 kap. 2 § ML, jämför artiklarna 220.2 och 221.3 i mervärdesskattedirektivet).

Skyldighet att utfärda en faktura finns även vid förskotts- eller a conto-betalningar (11 kap. 3 § ML, jämför artikel 220 i mervärdesskattedirektivet).

Vilka uppgifter en faktura ska innehålla framgår av bestämmelserna i 11 kap. 8 § ML, jämför artikel 226 i mervärdesskattedirektivet. Vilka uppgifter en förenklad faktura ska innehålla framgår av 11 kap. 9 § tredje stycket ML, jämför artikel 226b i mervärdesskattedirektivet.

Redovisning

Den som tillämpar faktureringsmetoden ska som huvudregel redovisa den utgående skatten för den redovisningsperiod under vilken omsättningen eller förvärvet enligt god redovisningssed har bokförts eller borde ha bokförts. Utgående skatt på förskott och a conto-betalningar ska redovisas för den period under vilken betalningen tas emot eller görs (13 kap. 6 § ML).

Den som inte är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078), BFL, ska redovisa den utgående skatten för den redovisningsperiod under vilken skattskyldigheten har inträtt (13 kap. 7 § ML).

Utgående skatt för överlåtelse av en enfunktionsvoucher ska redovisas för den redovisningsperiod under vilken vouchern har överlämnats eller betalning dessförinnan har tagits emot. Det gäller inte om den skattskyldige redovisar utgående skatt enligt 8 § (13 kap. 7 a § ML).

Den som tillämpar bokslutsmetoden får redovisa den utgående skatten för den redovisningsperiod under vilken betalning inflyter kontant eller på annat sätt kommer den skattskyldige till godo. Utgående skatt på fordringar som är obetalda vid beskattningsåret utgång ska redovisas för den sista redovisningsperioden under beskattningsåret. Detta gäller också när köparen är skattskyldig för förvärvet (13 kap. 8 § första, andra och fjärde styckena ML).

Den som tillämpar faktureringsmetoden ska som huvudregel redovisa den ingående skatten för den redovisningsperiod under vilken förvärvet eller importen enligt god redovisningssed har bokförts eller borde ha bokförts. Vid förskott och a conto-betalningar ska den ingående skatten redovisas för den period under vilken betalningen görs (13 kap. 16 § ML).

Den som inte är bokföringsskyldig enligt BFL, ska redovisa den ingående skatten för den redovisningsperiod under vilken varan har levererats eller tjänsten tillhandahållits (13 kap. 17 § ML).

Ingående skatt för förvärv av en enfunktionsvoucher ska redovisas för den redovisningsperiod under vilken vouchern har tagits emot eller betalning dessförinnan har lämnats. Det gäller inte om den skattskyldige redovisar utgående skatt enligt 8 § (13 kap. 17 a § ML).

Den som redovisar utgående skatt enligt bokslutsmetoden ska redovisa den ingående skatten för den redovisningsperiod under vilken kontant betalning görs. Ingående skatt på skulder som är obetalda vid beskattningsåret utgång ska redovisas för den sista redovisningsperioden under beskattningsåret (13 kap. 18 § ML).

När köparen är skattskyldig för förvärvet och redovisar den utgående skatten på förvärvet enligt 13 kap. 8 § ML ska den ingående skatten på förvärvet redovisas för samma redovisningsperiod som den utgående skatten (13 kap. 18 a § ML).

4 Bedömning

4.1 Allmänt om vouchrar

En voucher är ett värdebevis på att betalning har erlagts för en kommande konsumtion av varor eller tjänster. En voucher kan vara utställd i pappersform eller i elektronisk form. Utmärkande för vouchrar är att det framgår av dem vilka varor eller tjänster de avser eller vilka som är de potentiella säljarna. Det finns två olika sorters vouchrar, enfunktionsvouchrar och flerfunktionsvouchrar.

Det är en enfunktionsvoucher om det redan vid utställandet kan fastställas allt som behövs för att klargöra i vilket land mervärdesskatten ska betalas och med vilket belopp. Det behöver inte vara klarlagt vem som ska betala mervärdesskatten. Alla vouchrar som inte är enfunktionsvouchrar är flerfunktionsvouchrar. Se vidare Skatteverkets ställningstagande ”Vouchrar, mervärdesskatt”.

4.2 Faktureringsskyldighet

En faktura som uppfyller ML:s krav ska utfärdas vid omsättning av varor eller tjänster till en annan beskattningsbar person eller en juridisk person som inte är en beskattningsbar person. En faktura ska också utfärdas för vissa omsättningar till privatpersoner, såsom bygg- och anläggningstjänster och varor som omsätts i samband med ett sådant tillhandahållande. Skyldigheten att utfärda en faktura omfattar dock inte sådana från skatteplikt undantagna omsättningar som räknas upp i 11 kap. 2 § ML. När det i ställningstagandet anges att en faktura ska utfärdas utgår Skatteverket från att övriga förutsättningar för faktureringsskyldighet är uppfyllda.

Fakturan ska uppfylla de krav på innehåll som anges i ML.

4.2.1 Enfunktionsvoucher

Varje överlåtelse av en enfunktionsvoucher som en beskattningsbar person gör i eget namn anses som en omsättning av de varor eller tjänster som vouchern avser. Om överlåtelsen av enfunktionsvouchern görs i en annan beskattningsbar persons namn anses denne ha omsatt varorna eller tjänsterna. Säljare av de varor eller tjänster som enfunktionsvouchern avser är alltså den beskattningsbara person i vars namn vouchern överlåts. Skattskyldigheten för omsättningen inträder vid tidpunkten för överlåtelsen av enfunktionsvouchern. Den som omsätter varor eller tjänster genom att överlåta en enfunktionsvoucher, ska utfärda en faktura som uppfyller ML:s krav för den omsättningen.

Det faktiska överlämnandet av varor eller tjänster i utbyte mot en enfunktionsvoucher utlöser ingen faktureringsskyldighet, eftersom det överlämnandet inte anses vara en omsättning. Men om den som levererar varor eller tjänster i utbyte mot en enfunktionsvoucher är någon annan än den som ställt ut vouchern blir det en omsättning mellan dessa, d.v.s. leverantören anses omsätta varorna eller tjänsterna till den som ställt ut vouchern. Det innebär att leverantören ska utfärda en faktura för omsättningen till den som ställt ut vouchern.

En faktura ska bl.a. innehålla uppgifter om säljaren såsom namn och adress samt registreringsnummer. Om överlåtelsen av vouchern görs i en annan beskattningsbar persons namn ska fakturan innehålla uppgifter om den beskattningsbara person i vars namn överlåtelsen görs, eftersom det är den personen som är säljaren.

4.2.2 Flerfunktionsvoucher

Det är den faktiska leveransen av varorna eller det faktiska tillhandahållandet av tjänsterna i utbyte mot en flerfunktionsvoucher som anses vara en omsättning. Skattskyldigheten för den omsättningen inträder vid tidpunkten för den faktiska leveransen eller det faktiska tillhandahållandet. Det är först då som flera av de uppgifter som ska anges i en faktura blir kända. Den som omsätter varor eller tjänster i utbyte mot en flerfunktionsvoucher ska utfärda en faktura som uppfyller ML:s krav för den omsättningen.

En överlåtelse av en flerfunktionsvoucher som sker innan den faktiska leveransen av varorna eller det faktiska tillhandahållandet av tjänster utlöser ingen faktureringsskyldighet, eftersom en sådan överlåtelse inte anses vara en omsättning av någon vara eller tjänst.

4.2.3 Distribution av flerfunktionsvouchrar

Om en flerfunktionsvoucher överlåts av någon annan (distributör) än den som gör den faktiska leveransen eller tillhandahållandet ska alla tjänster som kan identifieras anses som omsättningar. Även om själva överlåtelsen av en flerfunktionsvoucher inte medför någon omsättning kan distributören tillhandahålla sin uppdragsgivare vissa tjänster som kan identifieras, såsom distributions- eller marknadsföringstjänster. En sådan identifierbar tjänst anses vara en omsättning av en administrativ tjänst. Se vidare Skatteverkets ställningstagande ”Vouchrar, mervärdesskatt”, (2018-11-26, dnr 202 488720-18/111).

Ersättning för en sådan administrativ tjänst kan ges i särskild ordning, fristående från ersättningen för vouchern. Ersättningen kan också ges på ett sådant sätt att distributören får köpa vouchern för ett pris som understiger voucherns monetära värde (reducerat pris). Med monetärt värde avses det värde vouchern representerar för slutkunden. Oavsett hur ersättningen avtalas mellan parterna ska distributören utfärda en faktura som uppfyller ML:s krav för tillhandahållandet av dessa tjänster. Det förhållandet att det reducerade priset medför att fakturan inte kommer att vara ett krav på betalning för den tillhandahållna administrativa tjänsten påverkar inte faktureringsskyldigheten.

Det kan förekomma att distributören får ersättning från slutkunden för att ha administrerat flerfunktionsvouchern. I sådant fall ska distributören utfärda en faktura för den administrativa tjänsten till slutkunden. Om slutkunden är en privatperson finns normalt ingen skyldighet att utfärda en faktura.

En flerfunktionsvoucher kan komma att distribueras i flera led. I de fall det förekommer en sådan kedja med flera olika distributörer ska var och en utfärda en faktura till sin uppdragsgivare för den tillhandahållna administrativa tjänsten.

Exempel

Bok- och presenthandel AB (Utställare) ställer ut presentkort – flerfunktionsvouchrar – som ger innehavaren rätt att köpa valfria varor för ett värde som uppgår till 200 kronor i bolagets bok och presentbutik. Utställaren säljer flerfunktionsvouchrarna till A AB (Distributör 1) för ett reducerat pris om 180 kronor styck. Distributören 1 säljer en voucher vidare till B AB (Distributör 2) för ett reducerat pris om 190 kronor. Distributören 2 säljer i sin tur vouchern för 200 kronor till Slutkunden AB, som ska använda vouchern för betalning av varor i Utställarens butik.

Själva överlåtelserna av flerfunktionsvouchern utlöser inte någon faktureringsskyldighet, eftersom respektive överlåtelse inte medför någon omsättning. Det är först när Slutkunden AB får varor i Utställarens butik i utbyte mot flerfunktionsvouchern som omsättningen äger rum. Det innebär också att faktureringsskyldighetenen uppkommer då. Utställaren ska därför utfärda en faktura till Slutkunden AB för den omsättningen.

Även om respektive överlåtelse av flerfunktionsvouchern inte medfört någon omsättning så har respektive bolag (Distributör 1 och Distributör 2) i samband med överlåtelsen tillhandahållit en administrativ tjänst till sin uppdragsgivare. Därmed uppkommer också en faktureringsskyldighet för den tjänsten.

Distributör 1 har tillhandahållit en administrativ tjänst till Utställaren och ska därför utfärda en faktura till Utställaren. Distributör 1 har fått ersättning för den administrativa tjänsten genom att flerfunktionsvouchern förvärvades till ett reducerat pris i förhållande till voucherns monetära värde. Den omständigheten att fakturan inte innebär ett krav på betalning påverkar inte skyldigheten att utfärda en faktura. Distributören 1 utfärdar därför en faktura för den administrativa tjänsten. Värdet av tillhandahållandet beräknas till skillnaden mellan voucherns monetära värde och inköpspriset för vouchern, d.v.s. 20 kronor (200 - 180) inklusive mervärdesskatt. Beskattningsunderlaget är då 16 kronor och mervärdesskattebeloppet är 4 kronor.

Distributören 2 har tillhållit en administrativ tjänst till sin uppdragsgivare Distributören 1 och ska på motsvarande sätt utfärda en faktura till Distributören 1. Det totala värdet av tillhandahållet uppgår till 10 kr (200 - 190) inklusive mervärdesskatt. Beskattningsunderlaget är 8 kronor och mervärdesskattebeloppet är 2 kronor.

4.3 Redovisning av utgående och ingående skatt

Den som är bokföringsskyldig enligt BFL kan redovisa mervärdesskatt antingen enligt faktureringsmetoden eller enligt bokslutsmetoden. Den som inte är bokföringsskyldig enligt BFL redovisar mervärdesskatten utifrån skattskyldighetens inträde respektive tidpunkten för leverans eller tillhandahållande. För vissa omsättningar och förvärv gäller dock specialregler för redovisningen av mervärdesskatt, som kan innebära ett avsteg från den redovisningsmetod som den beskattningsbara personen normalt använder. Ett exempel på en sådan specialregel är den som gäller för överlåtelse och förvärv av enfunktionsvouchrar.

Enfunktionsvoucher

Den som normalt redovisar mervärdesskatt enligt faktureringsmetoden ska redovisa mervärdesskatten för överlåtelsen eller förvärvet av en enfunktionsvoucher enligt en specialregel. Den regeln innebär att den utgående skatten för överlåtelsen av en enfunktionsvoucher ska redovisas för den redovisningsperiod under vilken vouchern överlämnas. Om betalning har tagits emot tidigare ska skatten dock redovisas för den redovisningsperiod under vilken betalningen tagits emot. Vid förvärv av en enfunktionsvoucher ska den ingående skatten för förvärvet redovisas för den redovisningsperiod under vilken vouchern tagits emot. Om betalning har lämnats tidigare ska skatten dock redovisas för den redovisningsperiod under vilken betalningen har lämnats.

Specialregeln för redovisning av mervärdesskatt för överlåtelse och förvärv av vouchrar gäller inte för den som tillämpar bokslutsmetoden. Den som redovisar mervärdesskatt enligt bokslutsmetoden redovisar alltså både utgående skatt på överlåtelser av enfunktionsvouchrar och ingående skatt på förvärv av enfunktionsvouchrar enligt den metoden.

Den som inte är bokföringsskyldig enligt BFL redovisar normalt den utgående skatten utifrån skattskyldighetens inträde. Skattskyldigheten inträder när en enfunktionsvoucher överlåts. Det innebär att den utgående skatten för överlåtelsen av en enfunktionsvoucher ska redovisas för den redovisningsperiod under vilken vouchern överlämnas. Om betalning har tagits emot tidigare ska skatten dock redovisas för den redovisningsperiod under vilken betalningen tas emot, eftersom skattskyldigheten inträder när betalningen tas emot. Den som inte är bokföringsskyldig enligt BFL redovisar normalt den ingående skatten utifrån tidpunkten för leverans eller tillhandahållande. Den tidpunkten inträder när en enfunktionsvoucher tas emot. Det innebär att den ingående skatten för förvärvet av en enfunktionsvouchern ska redovisas för den redovisningsperiod under vilken vouchern tas emot. Om betalning har lämnats tidigare ska skatten dock redovisas för den redovisningsperiod under vilken betalningen har lämnats, eftersom skattskyldigheten inträder när betalningen lämnas.

Flerfunktionsvoucher

Specialreglerna för redovisning av mervärdesskatt för vouchrar gäller endast för överlåtelse och förvärv av enfunktionsvouchrar. Några motsvarande redovisningsregler finns inte för flerfunktionsvouchrar. Det innebär att den beskattningsbara personen som omsätter varor eller tjänster i utbyte mot en flerfunktionsvoucher ska tillämpa sin normala redovisningsmetod för redovisning av mervärdesskatten för den omsättningen. Detsamma gäller den som förvärvar varor eller tjänster i utbyte mot en flerfunktionsvoucher.