Områden: Punktskatter och trafikskatter, Skattebetalning & borgenärsarbete

Datum: 2018-12-14

Dnr: 202 519160-18/111

1 Sammanfattning

Innan återbetalning av vägtrafikskatt (fordonsskatt och saluvagnsskatt) sker ska avräkning göras mot eventuell obetald vägtrafikskatt. I första hand ska avräkningen göras mot obetalda fordonskatter som belastar samma fordon, i den ordning de skulle ha betalats. I andra hand ska avräkningen göras mot obetalda fordonsskatter som belastar andra fordon som den återbetalningsberättigade är skattskyldig för. Om fordonet är belagt med användningsförbud ska avräkning i första hand ske mot de skatter som gett upphov till användningsförbudet.

2 Frågeställning

Innan vägtrafikskatt återbetalas ska avräkning ske mot vägtrafikskatt som förfallit till betalning och inte har betalats. Om det då finns flera obetalda vägtrafikskatter, i vilken ordning ska avräkningen göras?

3 Gällande rätt m.m.

Vägtrafikskatt tas ut i form av fordonsskatt och saluvagnsskatt (1 kap 1 § vägtrafikskattelagen [2006:227], VSL).

Vid återbetalning av vägtrafikskatt skall räknas av

  1. sådan vägtrafikskatt som är förfallen till betalning och som inte har betalats, och
  2. sådana avgifter för registrering enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister, LVTR, som skall betalas i samband med betalning av vägtrafik­skatt. ( 8 kap. 2 § VSL).

Bestämmelserna i VSL angående avrundning, avräkning och verkställighet gäller även för fordon som är skattepliktiga för fordonsskatt enligt lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, LSBF, (8 § LSBF).

Ett skattepliktigt fordon får inte användas, om fordonsskatten inte har betalats inom den tid som har bestämts enligt VSL. Användningsförbudet gäller till dess skatten har betalats

Fordonet får dock användas, om det är fråga om

  1. skatt som avser tid före det närmast föregående skatteåret,
  2. skatt som en tidigare ägare av fordonet är skyldig att betala och som har fastställts genom beslut om efterbeskattning enligt 4 kap. 6 § VSL eller avser ytterligare skatt som har beslutats efter ägarbytet, eller
  3. skatt för vilken anstånd med betalningen gäller.

Om det finns särskilda skäl, skall Skatteverket medge att ett visst fordon får användas trots bestämmelserna i första stycket. (6 kap. 1 § VSL)

Bestämmelsen i 8 kap. 2 § VSL gäller också för

  • vägtrafikregisteravgift (6 kap. 18 § förordningen [2001:650] om vägtrafikregister, FVTR)
  • skyltavgift (7 kap. 8 a § FVTR)
  • saluvagnsskyltavgift (14 kap. 9 § FVTR).

Vad som sägs i vägtrafikskattelagen gäller, med undantag av bestämmelserna om användningsförbud i 6 kap. 1 § VSL, även ränta och dröjsmålsavgift (1 kap. 7 § VSL).

Dröjsmålsavgift tas ut med en procentsats på beloppet som skulle ha betalats. Dröjsmålsavgiftens storlek bestäms av hur lång tid som gått mellan förfallodagen och när betalning sker (2 § lag (1997:484) om dröjsmålsavgift).

Dröjsmålsavgift tas inte ut sedan beloppet lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning (4 a § lag (1997:484) om dröjsmålsavgift).

Om en gäldenär har fler skulder till samma borgenär, ska en inbetalning i första hand avräknas mot ränta innan den avräknas mot kapitalskulden (9 kap. 5 § handelsbalken [1736:1232]) . Men om en viss skuld tydligt skiljer ut sig från de övriga genom att en underlåten betalning är förenad med särskilt betungande rättsföljder för gäldenären, så ska en odestinerad betalning räknas av mot den skulden, om de förhållanden som föranleder den betungande rättsföljden har varit uppfattbara för borgenären (jfr. NJA 2013 s. 1190 p. 14 där fråga om avräkningsordningen prövades).

4 Bedömning

4.1 Vägtrafikskatt

När Transportstyrelsen behöver återbetala vägtrafikskatt ska avräkning mot obetalda skatter först ske. Om den återbetalningsberättigade har flera obetalda skatter eller avgifter bör avräkning ske i den ordning de förföll till betalning. Avräkningen innebär att den obetalda skatten ska anses betald vid det tillfälle då tillgodohavandet uppkommer hos Transportstyrelsen. Om fordonet har belagts med användningsförbud ska dock avräkning i första hand ske mot de skatter som har gett upphov till användningsförbudet för att detta ska kunna hävas.

4.1.1 Fordonsskatt

Avser återbetalningen fordonsskatt ska avräkning i första hand göras mot sådana obetalda skatter för det fordon som återbetalningen gäller och i den ordning de förföll till betalning. Därefter ska avräkning göras mot obetalda skatter avseende andra fordon den återbetalningsberättigade är skattskyldig för i den ordning de skulle ha betalats. I sista hand ska avräkning göras mot obetalda saluvagnsskatter i den ordning de skulle ha betalats.

4.1.2 Saluvagnsskatt

En återbetalning av saluvagnsskatt ska i första hand avräknas mot obetalda saluvagnsskatter som avser den saluvagnsskylt som återbetalningen gäller och i den ordning som de skulle ha betalats. I andra hand ska avräkning ske mot annan obetald saluvagnsskatt som den återbetalningsberättigade är skattskyldig för och i den ordning de skulle ha betalats. Sist ska avräkning göras mot obetalda fordonsskatter som den återbetalningsberättigade är skattskyldig för i den ordning de skulle ha betalats.

4.2 I vilken ordning ska skatt respektive ränta och avgifter avräknas?

När avräkning sker avseende en viss obetald skatt ska även ränta, dröjsmålsavgift samt avgift för registrering enligt LVTR avräknas. I vilken ordning detta ska göras beror på om den obetalda vägtrafikskatten har lämnats för indrivning eller inte. Detta eftersom dröjsmålsavgiftens storlek bestäms först när den skatt eller avgift som den beräknas på blir betald eller lämnats för indrivning.

4.2.1 Avräkning avseende obetald vägtrafikskatt och avgifter som inte har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning

Om den obetalda vägtrafikskatten inte har lämnats för indrivning så ska först avräkning göras mot den sammanräknade räntan och därefter mot vägtrafikskatten. Därefter ska sådana avgifter för registrering enligt LVTR vilka tas ut i samband med vägtrafikskatt avräknas. Slutligen avräknas eventuell dröjsmålsavgift som ska betalas med anledning av avräkningen.

När det gäller fordonsskatt tar Transportstyrelsen ut dröjsmålsavgift fram till dess att ärendet överlämnas till Kronofogden. När Kronofogden övertagit ärendet upphör uttaget av dröjsmålsavgiften och i stället påförs ränta.

4.2.2 Avräkning avseende obetald vägtrafikskatt och avgifter som överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning

Om den obetalda vägtrafikskatten har lämnats för indrivning ska avräkning först ske mot sammanräknad ränta och mot fastställd dröjsmålsavgift. Därefter ska avräkning göras mot den obetalda vägtrafikskatten. Slutligen ska avräkning göras mot sådana avgifter för registrering enligt LVTR vilka tas ut i samband med vägtrafikskatt.