OBS! Det finns en senare version.

Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Ändring till och med: SFS 2010:1654

Allmänna föreskrifter

1 § Konstnär kan få bidrag av statsmedel enligt föreskrifterna i denna förordning.

2 § En dramatiker, författare, översättare eller kulturjournalist kan få bidrag om han skriver på svenska eller är stadigvarande bosatt i Sverige.

Annan konstnär kan få bidrag om han har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Sverige eller är stadigvarande bosatt i landet. Förordning (1993:1453).

3 § Bidrag kan ej utgå till den som deltar i grundläggande konstnärlig utbildning.

4 § Bidrag kan utgå i form av konstnärsbidrag, projektbidrag eller långtidsstipendier. Förordning (1991:925).

5 § Frågor om konstnärsbidrag, projektbidrag och långtidsstipendier prövas av följande bidragsmyndigheter, nämligen

1. styrelsen för Sveriges författarfond i vad avser dramatiker, författare, översättare och kulturjournalister samt

2. Konstnärsnämnden i vad avser andra konstnärer. Förordning (1992:462).

6 § Närmare föreskrifter om bidrag enligt denna förordning meddelas av bidragsmyndigheterna var och en för sitt verksamhetsområde.

7 § Bidragsmyndigheterna skall fortlöpande och i lämpliga former samarbeta med varandra och med statens kulturråd i frågor som rör principerna för bidrag enligt denna förordning.

Konstnärsbidrag

8 § Konstnärsbidrag kan utgå för att ge aktiv konstnär en sådan ekonomisk trygghet under viss tid att han kan ägna sig åt konstnärlig yrkesutövning utan avbrott eller åt experiment och nydanande inom konstnärlig verksamhet.

Konstnärsbidrag kan utgå för att ge konstnär skydd av pensionskaraktär.

Konstnärsbidrag kan utgå till efterlevande till konstnär, som har haft bidrag av pensionskaraktär, annat större bidrag eller stipendium under längre tid eller som har varit innehavare av konstnärsbelöning eller inkomstgaranti för konstnär.

I mån av tillgång på medel kan konstnärsbidrag utgå även för att tillgodose annat behov hos konstnär än som avses ovan i denna paragraf.

9 § Konstnärsbidrag kan utgå till två eller flera konstnärer som samverkar.

10 § Konstnärsbidrag kan utgå till samma konstnär utan omprövning för högst fem år i sänder. Konstnärsbidrag av pensionskaraktär och konstnärsbidrag till efterlevande får dock bestämmas att utgå tills vidare.

11 § har upphävts genom förordning (1989:501).

12 § Vid fördelningen av konstnärsbidrag till aktiva konstnärer skall hänsyn tagas till såväl konstnärlig kvalitet som mottagarens behov av ekonomiskt bidrag. Därvid är det viktigt att konstnärer som är bosatta i olika delar av landet och företrädare för olika konstnärliga genrer, stilar och tekniker kommer i fråga.

Projektbidrag

13 § Projektbidrag kan utgå till målinriktat konstnärligt utvecklingsarbete av mer kostnadskrävande natur. Sådant bidrag bör avse avgränsat projekt. Dessutom fordras att projektet

antingen kan antas få betydelse för utvecklingen inom det aktuella konstområdet

eller är ett försök att vidga användningen av konstnärlig verksamhet till nya områden i samhället.

Permanent finansiering av konstnärlig verksamhet får ej ske genom projektbidrag.

14 § Projektbidrag skall utgå till kostnader som är direkt förenade med det konstnärliga utvecklingsarbetet, inbegripet ersättning för konstnärens egen arbetsinsats. Om projektbidrag utgår samtidigt som mottagaren får konstnärsbidrag, skall projektbidragets storlek avvägas med hänsyn härtill.

14 a § Har upphävts genom förordning (1982:602).

15 § Projektbidrag kan utgå till en konstnär eller till konstnärer som samverkar eller till en eller flera konstnärer som samverkar med en eller flera andra yrkesutövare.

Långtidsstipendier

16 § Långtidsstipendium kan utgå för att ge en aktiv konstnär, som under längre tid dokumenterat konstnärlig verksamhet av god kvalitet, arbetsmässig trygghet för att utveckla denna verksamhet. Förordning (1991:925).

17 § Långtidsstipendium utgår till samma konstnär för högst tio år i sänder. Förordning (1991:925).

18 § Långtidsstipendium utgår med ett årligt belopp motsvarande tre prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Förordning (2010:1654).

19 § De organ som avses i 5 § får besluta att långtidsstipendiet ska upphöra om stipendiaten

1. upphör med sin konstnärliga verksamhet,

2. antar anställning tills vidare med mer än halvtidstjänstgöring,

3. får inkomstgaranti enligt förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer eller något annat med allmänna medel finansierat stipendium som, under återstoden av stipendietiden, utgår med ett årligt belopp motsvarande minst ett och ett halvt prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, eller

4. erhåller sjukersättning, aktivitetsersättning eller ålderspension enligt socialförsäkringsbalken.

Förordning (2010:1654).

Övriga föreskrifter

20 § Konstnärsbidrag, projektbidrag och långtidsstipendier utgår efter ansökan av den som önskar erhålla sådant bidrag. Ansökan görs på blankett enligt formulär som bidragsmyndigheten fastställer.

Konstnärsbidrag och långtidsstipendier kan beviljas även utan ansökan.

Förordning (1991:925).

21 § Talan får ej föras mot beslut enligt denna förordning. Förordning (1991:925).

Övergångsbestämmelser

1984:586

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.

Föreskrifterna i 11 § tillämpas första gången i fråga om konstnärsbidrag för kalenderåret 1985.

2010:1654

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre föreskrifter i 19 § gäller fortfarande i fråga om långtidsstipendium som avser tid före ikraftträdandet.