OBS! Det finns en senare version.

Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Ändring till och med: SFS 2018:1061

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till nyskapande kultur.

Statsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Ändamålet med statsbidraget

2 § Ändamålet med statsbidraget är att främja förnyelse och utveckling inom kulturområdet i hela landet med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen.

Förordning (2014:1417).

Villkor för statsbidrag

3 § Statsbidrag får ges till

1. sådan nyskapande kulturell verksamhet av professionell art och hög kvalitet som bedrivs i projektform,

2. samverkansprojekt som syftar till att utveckla nya former för att bedriva kulturell verksamhet, eller

3. projekt som syftar till att utveckla nya sätt att finansiera kulturell verksamhet.

Projekten kan avse ett enskilt konst- eller kulturområde eller vara konstområdesöverskridande. De kan också bygga på samverkan mellan kultursektorn och andra samhällsområden.

Förordning (2012:904).

4 § Statsbidrag får lämnas till fysiska eller juridiska personer.

5 § Vid fördelningen av bidrag ska det fria kulturlivet prioriteras.

6 § Krav på finansiering även från annan part bör ställas som villkor för statsbidrag. Sådant krav behöver inte ställas om bidrag ges för att påbörja en försöksverksamhet eller för att vidareutveckla en projektidé.

Förordning (2014:1417).

Ärendenas handläggning

7 § Kulturbryggan vid Konstnärsnämnden prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning. Förordning (2015:541).

8 § Ansökan om bidrag ska göras skriftligen hos Kulturbryggan.

Ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs för prövningen.

9 § Innan ett bidrag beviljas ska Kulturbryggan låta minst en extern bedömare med kunskap inom relevanta konst- och kulturområden yttra sig över ansökan.

10 § Kulturbryggan ska i beslut om bidrag ange vilket ändamål bidraget beviljas för och vilka villkor som ska gälla för bidraget. I beslutet ska också sista dag för redovisning anges.

11 § Bidrag beviljas för högst ett år i taget.

Redovisning

12 § Mottagare av statsbidrag enligt denna förordning ska, vid den tidpunkt som angetts i beslutet om bidrag, redovisa för Kulturbryggan hur medlen har använts och lämna de övriga uppgifter som Kulturbryggan behöver för uppföljning och utvärdering.

Återbetalning och återkrav

13 § Kulturbryggan får besluta att ett beviljat bidrag tills vidare inte ska betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

14 § Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren av bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har orsakat att bidraget lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl än vad som avses i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget inte används för det ändamål som det har beviljats för,

4. det projekt som bidraget har lämnats för inte slutförs eller om bidraget av någon annan anledning inte förbrukats,

5. den som har tagit emot bidraget inte lämnar sådan redovisning som avses i 12 §, eller

6. villkor i beslutet inte har följts.

15 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 14 §, ska Kulturbryggan besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett belopp som motsvarar vad mottagaren oriktigt har fått. Om det finns särskilda skäl, får Kulturbryggan helt eller delvis efterge krav på återbetalning.

16 § Om ett belopp som har återkrävts enligt 15 § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta tas ut på beloppet. För uttag av dröjsmålsränta gäller i tilllämpliga delar räntelagen (1975:635).

Överklagande

17 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 13 § får dock inte överklagas.

Förordning (2018:1061).