Områden: Inkomstskatt (Kapital, Näringsverksamhet), Skattebetalning & borgenärsarbete

Dnr: 202 69727-19/111

Nytt: 2019-12-04

Genom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 2019-10-21, mål nr 17-19 och 18-19, är denna rättsfallskommentar inte längre aktuell. Den ersätts av rättsfallskommentaren dnr 2 02 492468-19/111.

Skatterättsnämndens förhandsbesked, 2018-12-19, dnr 113-114-17/D

Sammanfattning

Skatterättsnämnden anser inte att andelar i ett bolag i Bahamas har avyttrats år 2015 när bolagets företrädare beslutat om att inte betala vissa avgifter för att få bolaget avregistrerat genom en s.k. strike off. På grund av den generösa möjligheten som finns att återregistrera bolaget och därmed återuppta verksamheten kan förfarandet enligt nämnden inte ses som en likvidation i den mening som avses i 44 kap. 7 § första stycket IL. Enligt nämnden har det heller inte skett något annat under år 2015 som innebär att andelarna i bolaget ska anses avyttrade enligt 44 kap. 3 § IL.

Allmänna ombudet har överklagat förhandsbeskedet till HFD och yrkat fastställelse.

Referat

A och B äger andelar i X, ett bolag hemmahörande i Bahamas. År 2015 beslutade bolagets företrädare att inte betala vissa avgifter i syfte att få bolaget struket ur bolagsregistret, s.k. strike off. Bolaget ströks ur registret år 2017. Innan avregistreringen hade bolagets samtliga skulder betalats och tillgångarna skiftats.

Ett bolag i Bahamas som har strukits ur bolagsregistret kan återinföras i registret efter ansökan hos registratorn. När bolaget har varit avregistrerat under en sammanhängande period av fem år anses det upplöst enligt bahamansk rätt. Trots att bolaget anses upplöst kan bolaget ändå återinföras i registret efter ansökan hos domstol. Ett bolag som blir återregistrerat anses aldrig ha blivit struket ur bolagsregistret.

Skatterättsnämnden gör först en bedömning av om det aktuella strike off-förfarandet kan anses motsvara en svensk likvidation vid tillämpning av 44 kap. 7 § första stycket IL. Här gör nämnden en jämförelse med bestämmelserna om likvidation i ABL. Nämnden åberopar även förarbetena till den nya bestämmelsen i 44 kap. 7 a § IL om förenklad avveckling av ekonomiska föreningar. Av dessa framgår att det krävdes en särskild reglering för att uppnå motsvarande beskattningskonsekvenser som vid likvidation. Regeringen har således ansett att förenklad avveckling inte ska omfattas av termen likvidation. Härefter beskriver nämnden möjligheterna till återregistrering av bolag som har strukits ur bolagsregistret i Bahamas. Nämnden anför att en återregistrering kan ske utan begränsning i tiden. Det krävs inte heller några särskilda skäl för en återregistrering utan det räcker med att vissa avgifter betalas.

Mot bakgrund av den generösa möjligheten att återregistrera bolaget och återuppta verksamheten anser nämnden att det aktuella strike off-förfarandet skiljer sig åt från en likvidation på ett sådant sätt att förfarandet inte kan ses som en likvidation i den mening som krävs för att det ska vara fråga om en avyttring enligt 44 kap. 7 § första stycket IL.

Efter detta gör nämnden en bedömning av om det kan vara fråga om en avyttring enligt 44 kap. 3 § IL. Nämnden konstaterar dock att ingenting skett under år 2015 som innebär att andelarna i bolaget kan anses ha utslocknat eller definitivt avhänts ägarna på ett sådant sätt som krävs för att en avyttring ska ha skett enligt 44 kap. 3 § IL.

En av Skatterättsnämndens ledamöter var skiljaktig och anförde att andelarna ska anses avyttrade vid den tidpunkt då aktieägarna beslutade att inte betala avgifterna för att avveckla bolaget.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket delar Skatterättsnämndens bedömning att en strike off som innebär en möjlighet till återregistrering och återupptagande av verksamhet varken kan vara en avyttring enligt 44 kap. 3 § IL eller 44 kap. 7 § första stycket IL.

När det gäller bedömningen av om en strike off kan ses som en avyttring enligt 44 kap. 7 § första stycket IL anför nämnden att det är den generösa möjligheten till återregistrering och återupptagande av verksamhet som medför att det inte kan ses som en likvidation. Skatteverket delar nämndens bedömning. Enligt Skatteverket kan ett förfarande som inkluderar en möjlighet att återregistrera bolaget och återuppta verksamheten inte ses som en likvidation i den mening som avses i 44 kap. 7 § första stycket IL.

Förhandsbeskedet avser endast frågan om en avyttring skett under år 2015. Skatterättsnämnden har således inte angett om andelarna ska kunna anses vara avyttrade vid ett senare tillfälle enligt 44 kap. 3 § IL. När det gäller avyttring enligt 44 kap. 3 § IL så anför nämnden att andelarna definitivt ska ha utslocknat eller avhänts ägarna. Skatteverket delar denna uppfattning. Så länge det finns en möjlighet att återregistrera bolaget och återuppta bolagets verksamhet kan det enligt Skatteverket inte vara fråga om ett sådant definitivt avhändande som krävs enligt 44 kap. 3 § IL.

Allmänna ombudet har överklagat förhandsbeskedet till HFD och yrkat fastställelse.